ΚΕΜ - Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών

Τομείς Εξειδίκευσης Διοργανωτή:

Κατασκευές/ Construction

Πληροφορίες Διοργανωτή
Το Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικών στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μηχανικών της Κύπρου σε θέματα που άπτονται των επιμέρους κλάδων, με απότερο σκοπό την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους σε ένα ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Η θεματολογία του ΚΕΜ ανανεώνεται σε συνεχή βάση λαμβάνοντας υπόψη νέες νομοθεσίες τόσο της Κυπριακής Κυβέρνησης όσο και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιπλέον, η κυπριακή πραγματικότητα αποτυπώνεται στο περιεχόμενο των σεμιναρίων μας μέσα από την επιλογή εκπαιδευτών οι οποίοι ασκούν παράλληλα το επάγγελμα, έχουν πολυετή εμπειρία στον κλάδο τους και είναι σε θέση να μεταφέρουν τις γνώσεις και εμπειρίες τους στους καταρτιζόμενους.            
Πιστοποιήσεις Διοργανωτή
Πιστοποίηση Διοργανωτή Φορέας Πιστοποίησης
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)ΑνΑΔ
Τρέχοντα Σεμινάρια
Χωματουργικά , Υποθεμέλιο και Θεμέλιο, Ασφαλτικά και Εργασίες Σκυροδέματος, σε Οδικά και Τεχνικά Έργα του Δημοσίου

Το σεμινάριο στοχεύει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών για οδικά και τεχνικά έργα του δημοσίου όσο αφορά τ...

21/05/2024 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Τα Αδρανή Υλικά της Κύπρου και η Χρήση τους στα Τεχνικά και Οικοδομικά

Το σεμινάριο στοχεύει στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες και απαιτήσεις των προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου (CYSEN) των εγχώριων αδρανών υλικώ...

06/06/2024 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ανάλυση και Εφαρμογή των Κανονισμών της 17ης Έκδοσης

Η Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π) 168/2017 προβλέπει ότι το πρότυπο BS7671:2008 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι την αναθεώρηση 3, με στοιχεία αναφοράς Amendme...

10/06/2024 14:00

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Εισαγωγή στη Διαχειριση Συμβολαίων Κατασκευαστικών Εργων Ιδιωτικού Τομέα

Το έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων» βασίζεται στο έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Έργων Πολιτικής Μηχανικής» το ...

13/06/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

BIM Revit for Architects

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δ...

13/06/2024 14:30

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη...

18/06/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Εκπαίδευση Εργοληπτών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Με βάση τη Περι Ηλεκτρισμού νομοθεσία, άτομα τα οποία επιθυμούν να εξασκήσουν το επάγγελμα του Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων θα πρέπει να παρακαθίσουν και ...

26/06/2024 08:30

40 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Εισαγωγή στη Διαχείριση Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων

Το έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων» βασίζεται στο έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Έργων Πολιτικής Μηχανικής» το ...

27/06/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης

Συλλέγοντας , προσαρμόζοντας και κωδικοποιώντας την πείρα των τελευταίων 30 χρόνων στη μελέτη και κατασκευή οδικών και τεχνικών έργων το Τμήμα Δημοσίων Έργων το...

28/06/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Προγενέστερα Σεμινάρια
Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση στα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας. Το πρόγραμμα καλύπτει τις συγκεκριμένες ενότητες εκπαίδευση...

16/05/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Μελέτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης με βάση τους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης

Στόχος του σεμιναρίου είναι να καταστήσει ικανούς τους Συμβούλους Μηχανικούς, Επιθεωρητές, Εργολάβους και άλλους Ηλεκτρολόγους να εφαρμόσουν σωστά και αποτελεσμ...

15/05/2024 08:30

36 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
BIM Revit for MEP Systems

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δ...

13/05/2024 14:30

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
AutoCAD: Beginner To Professional

AutoCAD is an important software tool for anyone working in engineering, architecture and manufacturing. The course covers the development of computer-aided des...

17/04/2024 15:00

35 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκτίμηση Επικινδυνότητας

Η ανάγκη κατάρτισης είναι η ενημέρωση για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Ειδικότερα θα γίνει ενημέρωση για την ε...

09/04/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Αρχικός Έλεγχος και Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 17ης Έκδοσης

Με βάση οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων δεν μπορεί  να είναι μονοπώλιο. Σε παλαιότερη προσπάθεια να γίνονται Επιθεωρήσεις κ...

03/04/2024 08:30

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια

Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τ...

14/03/2024 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

OnLine Virtual Classroom

Ολοκληρώθηκε
BIM REVIT For Engineers

Η τεχνολογία BIM προσφέρει μια σύγχρονη διαδικασία εργασίας και διαχείρισης πληροφοριών σε ένα συν-εργασιακό περιβάλλον της ομάδας εκτέλεσης των Έργων, που επιτ...

13/03/2024 14:30

32 ώρες (8 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
BIM Revit for Civil and Structural Engineers

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δ...

05/03/2024 14:30

40 ώρες (13 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη...

07/02/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Ανάλυση και Εφαρμογή των Κανονισμών της 17ης Έκδοσης

Η Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π) 168/2017 προβλέπει ότι το πρότυπο BS7671:2008 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι την αναθεώρηση 3, με στοιχεία αναφοράς Amendme...

20/12/2023 08:30

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη...

19/12/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
BIM Revit for Civil and Structural Engineers

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δ...

18/12/2023 14:30

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Συστήματα Πυρανίχνευσης και Συναγερμού (Σχεδιασμός-Εγκατάσταση-Συντήρηση)

Εκπαίδευση των Συμβούλων Μηχανικών, Επιθεωρητών, Εργολάβων και Ηλεκτρολόγων στην εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων για  τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την...

13/12/2023 08:30

18 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Μικτή Εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε
Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση

Άτομα που ασχολούνται με διαστασιολόγηση, κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων πρέπει να είναι ενήμερα για τις τρέχουσες διεθνής μεθοδολογίες διαστασιολόγησης ε...

12/12/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Χωματουργικά , Υποθεμέλιο και Θεμέλιο, Ασφαλτικά και Εργασίες Σκυροδέματος, σε Οδικά και Τεχνικά Έργα του Δημοσίου

Το σεμινάριο στοχεύει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών για οδικά και τεχνικά έργα του δημοσίου όσο αφορά τ...

05/12/2023 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εισαγωγή στη Διαχείριση Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων

Το έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων» βασίζεται στο έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Έργων Πολιτικής Μηχανικής» το ...

21/11/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Φωτισμός Εκτάκτου Ανάγκης (Σχεδιασμός-Εγκατάσταση-Συντήρηση)

Το σεμινάριο αυτό έχει στόχο να καταστήσει ικανούς τους Συμβούλους Μηχανικούς, Επιθεωρητές, Εργολάβους και άλλους Ηλεκτρολόγους καθώς και Σχεδιαστές Φωτισμού πω...

11/11/2023 08:30

18 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης

Αυτό το σεμινάριο της ΑνΑΔ δίνει έμφαση στην νέα Νομοθεσία 158/2021, η οποία καλύπτει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών και εργοδοτουμένων.  Η νομοθεσία 1...

09/11/2023 09:00

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Εργολήπτη & Συντηρητή ηλεκτροσυσκευών Πρώτης και Δεύτερης τάξης

Με βάση τη νομοθεσία περί ηλεκτρολογίας, άτομα που εξασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου ή/και συντηρητή τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Ικαν...

08/11/2023 15:30

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Μικτή Εκπαίδευση

Ολοκληρώθηκε
Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης

Συλλέγοντας , προσαρμόζοντας και κωδικοποιώντας την πείρα των τελευταίων 30 χρόνων στη μελέτη και κατασκευή οδικών και τεχνικών έργων το Τμήμα Δημοσίων Έργων το...

07/11/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εισαγωγή στη Διαχειριση Συμβολαίων Κατασκευαστικών Εργων Ιδιωτικού Τομέα

Το έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων» βασίζεται στο έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Έργων Πολιτικής Μηχανικής» το ...

12/10/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια

Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τ...

10/10/2023 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση στα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας. Το πρόγραμμα καλύπτει τις συγκεκριμένες ενότητες εκπαίδευση...

04/10/2023 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη...

21/09/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
BIM Revit for MEP Systems

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δ...

19/09/2023 14:30

40 ώρες (13 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Σχεδιασμός & Μελέτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων με βάση τους Κανονισμούς της 17ης Έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015)

Ο σχεδιασμός και η μελέτη ηλεκτρικών εγκαταστάσεων απαιτεί την σωστή εφαρμογή των Κανονισμών του προτύπου BS7671:2008(2015) και την τεχνική-οικονομική ανάλυση τ...

13/09/2023 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
BIM Revit for MEP Systems

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δ...

10/07/2023 14:30

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Φωτισμός Εκτάκτου Ανάγκης (Σχεδιασμός-Εγκατάσταση-Συντήρηση)

Να καταστήσει ικανούς τους Συμβούλους Μηχανικούς, Επιθεωρητές, Εργολάβους και άλλους Ηλεκτρολόγους καθώς και Σχεδιαστές Φωτισμού πως να εφαρμόσουν σωστά και απο...

06/07/2023 08:30

18 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
BIM Revit for Architects

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δ...

29/06/2023 14:30

40 ώρες (13 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εισαγωγή στη μεθοδολογία Ανοιχτού ΒΙΜ και την ολιστική αντιμετώπιση των Έργων

Σε ένα όλο και πιο ανταγωνιστικό και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον η κατασκευαστική βιομηχανία καλείται να κάνει την μετάβαση στην εποχή της ψηφιοποίησης, τη...

29/06/2023 08:30

14 ώρες (13 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Εργολήπτη & Συντηρητή ηλεκτροσυσκευών Πρώτης και Δεύτερης τάξης

Με βάση τη νομοθεσία περί ηλεκτρολογίας, άτομα που εξασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου ή/και συντηρητή τα οποία επιθυμούν να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό Ικαν...

26/06/2023 17:00

40 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Χωματουργικά , Υποθεμέλιο και Θεμέλιο, Ασφαλτικά και Εργασίες Σκυροδέματος, σε Οδικά και Τεχνικά Έργα του Δημοσίου

Το σεμινάριο στοχεύει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών για οδικά και τεχνικά έργα του δημοσίου όσο αφορά τ...

23/06/2023 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Αρχικός Έλεγχος και Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 17ης Έκδοσης

Με βάση οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων δεν μπορεί  να είναι μονοπώλιο. Σε παλαιότερη προσπάθεια να γίνονται Επιθεωρήσεις κ...

23/06/2023 08:30

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση στα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας. Το πρόγραμμα καλύπτει τις συγκεκριμένες ενότητες εκπαίδευση...

16/06/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη...

15/06/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Ανάλυση και Εφαρμογή των Κανονισμών της 17ης Έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015) για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Η Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π) 168/2017 προβλέπει ότι το πρότυπο BS7671:2008 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι την αναθεώρηση 3, με στοιχεία αναφοράς Amendme...

31/05/2023 08:30

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης

Το σεμινάριο στοχεύει στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Τόμου Γ, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης για Οδικά και ...

23/05/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) για της πρόνοιες της ν...

22/05/2023 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια

Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τ...

04/04/2023 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Οικοδομικά Συμβόλαια

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός έργου, οι όροι εκτέλεσης, οι προδιαγραφές ποιότητας, η διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι δεσμεύσεις κόστους, η διαδικασία παρακολο...

08/03/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
BIM Revit for MEP Systems (Mechanical, Electrical, Plumbing)

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δ...

22/12/2022 14:30

40 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

OnLine Virtual Classroom

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Εργοληπτών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Με βάση τη Περι Ηλεκτρισμού νομοθεσία, άτομα τα οποία επιθυμούν να εξασκήσουν το επάγγελμα του Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων θα πρέπει να παρακαθίσουν και ...

14/12/2022 16:00

40 ώρες (11 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση

Άτομα που ασχολούνται με διαστασιολόγηση, κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων πρέπει να είναι ενήμερα για τις τρέχουσες διεθνής μεθοδολογίες διαστασιολόγησης ε...

13/12/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Συντονιστές Ασφάλειας & Υγείας στο Στάδιο της Μελέτης και Εκτέλεσης Κατασκευαστικών Έργων

Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τ...

12/12/2022 08:30

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Τα Αδρανή Υλικά της Κύπρου και η Χρήση τους στα Τεχνικά και Οικοδομικά

Το σεμινάριο στοχεύει στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες και απαιτήσεις των προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου ( CYSEN) των εγχώριων αδρανών υλικ...

06/12/2022 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης

Το σεμινάριο στοχεύει στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Τόμου Γ, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης για Οδικά και ...

29/11/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) για της πρόνοιες της ν...

11/11/2022 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Ανάλυση και Εφαρμογή των Κανονισμών της 17ης Έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015) για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Η Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π) 168/2017 προβλέπει ότι το πρότυπο BS7671:2008 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι την αναθεώρηση 3, με στοιχεία αναφοράς Amendme...

09/11/2022 14:30

35 ώρες (14 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
BIM Revit for Architects

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δ...

08/11/2022 14:30

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια

Για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας η Κυπριακή Νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με το...

07/11/2022 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη...

04/10/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών, Ν.159/(I)/2012 για Αστικές Διαφορές

Το παρόν πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών είναι σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο απολύτως στις προβλέψεις του ν.159/(Ι)/2012 περί ορισμένων θεμά...

30/09/2022 14:00

42 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

OnLine Virtual Classroom

Ολοκληρώθηκε
BIM Revit for Civil and Structural Engineers

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δ...

29/09/2022 14:30

40 ώρες (13 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης

Το σεμινάριο στοχεύει στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Τόμου Γ, Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης για Οδικά και ...

28/06/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Συντονιστές Ασφάλειας & Υγείας στο Στάδιο της Μελέτης και Εκτέλεσης Κατασκευαστικών Έργων

Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τ...

28/06/2022 08:15

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
BIM Revit for Civil and Structural Engineers

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δ...

27/06/2022 14:30

40 ώρες (10 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
BIM Revit for MEP Systems

Οι Μηχανικοί Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Εγκαταστάσεων (MEP Engineers) από την πλευρά τους κατά την διάρκεια του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός Έρ...

21/06/2022 14:30

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση

Άτομα που ασχολούνται με διαστασιολόγηση, κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων πρέπει να είναι ενήμερα για τις τρέχουσες διεθνής μεθοδολογίες διαστασιολόγησης ε...

21/06/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη...

21/06/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) για της πρόνοιες της ν...

15/06/2022 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Civil 3D for Engineers

The Civil 3D software is a solution that creates civil engineering design and documentation that supports Computer-Aided Design (CAD) and Building Information M...

01/06/2022 14:30

36 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εισαγωγή στη μεθοδολογία Ανοιχτού ΒΙΜ και την ολιστική αντιμετώπιση των Έργων

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δ...

17/05/2022 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Φωτισμός Εκτάκτου Ανάγκης (Σχεδιασμός-Εγκατάσταση-Συντήρηση)

Να καταστήσει ικανούς τους Συμβούλους Μηχανικούς, Επιθεωρητές, Εργολάβους και άλλους Ηλεκτρολόγους καθώς και Σχεδιαστές Φωτισμού πως να εφαρμόσουν σωστά και απο...

10/05/2022 15:00

18 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια

Για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας η Κυπριακή Νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με το...

10/05/2022 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Τα Αδρανή Υλικά της Κύπρου και η Χρήση τους στα Τεχνικά και Οικοδομικά

Το σεμινάριο στοχεύει στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες και απαιτήσεις των προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου ( CYSEN) των εγχώριων αδρανών υλικ...

04/05/2022 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
Εκτίμηση Επικινδυνότητας

Η ανάγκη κατάρτισης είναι η ενημέρωση για της πρόνοιες της νομοθεσίας Περί Διαχείρισης των Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας. Ειδικότερα θα γίνει ενημέρωση για την ε...

27/04/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE - Civil 3D for Engineers

The Civil 3D software is a solution that creates civil engineering design and documentation that supports Computer-Aided Design (CAD) and Building Informatio...

06/04/2022 14:30

36 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
BIM Revit for MEP Systems

Οι Μηχανικοί Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών και Εγκαταστάσεων (MEP Engineers) από την πλευρά τους κατά την διάρκεια του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός Έρ...

05/04/2022 14:30

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE - Συντονιστές Ασφάλειας & Υγείας στο Στάδιο της Μελέτης και Εκτέλεσης Κατασκευαστικών Έργων

Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τ...

04/04/2022 08:05

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE - Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) για της πρόνοιες της ν...

09/03/2022 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

OnLine Virtual Classroom

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE - Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια

Για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας η Κυπριακή Νομοθεσία επιβάλλει μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με το...

02/03/2022 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE - Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση

Άτομα που ασχολούνται με διαστασιολόγηση, κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων πρέπει να είναι ενήμερα για τις τρέχουσες διεθνής μεθοδολογίες διαστασιολόγησης ε...

22/02/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Ολοκληρώθηκε
LIVE ONLINE - Σχεδιασμός και Τοποθέτηση Ασφαλτομιγμάτων

Το σεμινάριο έχει στόχοΝα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYSEN 13108 για το Ασφαλτικό Σκυρόδεμα το οποίο χρησιμοποιείται...

08/02/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)

Ολοκληρώθηκε
Χωματουργικά , Υποθεμέλιο και Θεμέλιο, Ασφαλτικά και Εργασίες Σκυροδέματος, σε Οδικά και Τεχνικά Έργα του Δημοσίου

Το σεμινάριο στοχεύει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών για οδικά και τεχνικά έργα του δημοσίου όσο αφορά τ...

24/01/2022 09:00

12 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Editc (Λευκωσία)