Οικοδομικά Συμβόλαια

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Εμπόριο - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

08 Μαρτίου 2023 08:30 15 Μαρτίου 2023 16:15
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Οικοδομικά Συμβόλαια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός έργου, οι όροι εκτέλεσης, οι προδιαγραφές ποιότητας, η διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι δεσμεύσεις κόστους, η διαδικασία παρακολούθησης, παράδοσης και παραλαβής καταγράφονται ως νομική δέσμευση στη Σύμβαση ενός έργου. Ο τρόπος Διοίκησης του Έργου απορρέει από τις ανωτέρω συμβατικές δεσμεύσεις. 

Ασάφειες στην τεκμηρίωση κυρίως σε ότι αφορά τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις και αναλήψεις ρίσκου αναδόχου και αναθέτη έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην εκτέλεση και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Για να καλυφθεί η ανάγκη σωστής συμπλήρωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την παρουσίαση των ανωτέρω εξαρτήσεων με στόχο τη βέλτιστη επιλογή τύπου σύμβασης και την πλήρη κατανόηση των βασικών όρων των συμβάσεων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τις Αρχές Δικαίου Συμβάσεων
 • Περιγράφουν τις Αρχές Ερμηνείας Εγγράφων
 • Απαριθμούν και περιγράφουν τις βασικές Διατάξεις των Όρων Συμβολαίων
 • Προσδιορίσουν την στρατηγική υλοποίησης του έργου
 • Αποτιμήσουν την πιθανότητα επίτευξης των στόχων του έργου
 • Αξιολογούν την καταλληλότητα της σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου
 • Αξιολογούν τον προϋπολογισμό του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια:

 • Μηχανικοί (όλες οι ειδικότητες)
 • Μελετητές
 • Εργολήπτες έργων
 • Επιβλέποντες μηχανικοί έργων
 • Λειτουργοί τεχνικής υπηρεσίας δήμων, ημικρατικών οργανισμών και συμβουλίων
 • Τεχνικοί σύμβουλοι και επιμετρητές ποσοτήτων (και βοηθοί επιμετρητές)
 • Ελεγκτές
 • Δικηγόροι
 • Διευθυντές Έργων
 • Επιπλέον απευθύνεται σε Διευθυντές εταιρειών που είναι υπεύθυνοι για έλεγχο και υπογραφή Οικοδομικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματολογία Σεμιναρίου

Η φύση ενός Δομικού Συμβολαίου: προσφορά/αποδοχή, απαραίτητες προϋποθέσεις

 • 1. Τα Δομικά Συμβόλαια διεθνώς
 • 2. Τα Δομικά Συμβόλαια με προκαθορισμένο Ποσό Συμβολαίου (Lump Sum Contracts)
 • 1.2.1 Το Κυρίως Συμβόλαιο (Με Ποσότητες και Χωρίς Ποσότητες)
 • 1.2.1.1 Τα Έγγραφα Συμβολαίου
 • 1.2.1.2 Δελτία / Κατάλογοι Προκαταρκτικών και Γενικών Υποχρεώσεων
 • 1.2.1.3 Δελτία Επιμετρηθεισών Ποσοτήτων / Κατάλογοι Βασικών Εργασιών
 • 1.2.1.4 Ποσά Πρόνοιας και Ποσά Αρχικού Κόστους
 • 1.2.2 Τα Συμβόλαια των Διορισμένων Προσώπων
 • 1.2.3 Το Συμφωνητικό Έγγραφο και οι Όροι των Συμβολαίων


 • 2. Αρχές Δικαίου Συμβάσεων
 • 2.1. Όροι και Συνθήκες
 • 2.2. Αποζημιώσεις
 • 2.3. Ερμηνεία όρων της Σύμβασης


 • 3. Αρχές Ερμηνείας Εγγράφων


 • 4. Διατάξεις των Όρων Συμβολαίων που παρέχουν στους Εργολάβους άμεσο δικαίωμα υποβολής απαιτήσεων (χρονικών και οικονομικών)


 • 5. Βασικές συμβατικές διατάξεις στα Δομικά Συμβόλαια με προκαθορισμένο (κατ’ αποκοπή) Ποσό Συμβολαίου
 • 5.1. Η εκτελεστική πτυχή του Συμβολαίου
 • 5.2. Η οικονομική πτυχή του Συμβολαίου
 • 5.3. Η συμφωνούμενη μορφή, ποιότητα και ποσότητα των Εργασιών
 • 5.4. Προγραμματισμός εκτέλεσης και αποπεράτωσης Εργασιών
 • 5.5. Έναρξη Εργασιών: παραχώρηση Χώρου Εργοταξίου (Γηπέδου)
 • 5.6. Οδηγίες Μηχανικού: τροποποιήσεις, δαπάνη Ποσών Πρόνοιας
 • 5.7. Ασφάλιση έναντι Τρίτου / Έργου / υφιστάμενων κατασκευών και περιεχομένων τους
 • 5.8. Διορισμένα Πρόσωπα (Υπεργολάβοι / Προμηθευτές)
 • 5.9. Ενδιάμεσες πληρωμές
 • 5.10. Λύση της εργοδότησης Εργολάβου
 • 5.11. Έμπρακτη Συμπλήρωση Εργασιών: Περίοδος Ευθύνης για Ελαττώματα:
 • 5.12.Πιστοποιητικό Επισκευής Ελαττωμάτων
 • 5.13. Ρύθμιση του Ποσού Συμβολαίου: έκδοση Τελικού Πιστοποιητικού Πληρωμής


 • 6. Άλλοι τύποι Δομικών Συμβολαίων: Συμβόλαια με κατά προσέγγιση ποσότητες / Μελέτη και κατασκευή: Συμβόλαια σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΡΡΡ)
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 495.00
 • € 238.00
 • € 0.00
 • € 257.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 495.00
 • € 0.00
 • € 0.00
 • € 495.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 08 Μαρτίου 2023

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Σάββας Βραχίμης

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 15 Μαρτίου 2023

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Σάββας Βραχίμης

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Οικοδομικά Συμβόλαια

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Οικοδομικά Συμβόλαια...

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός έργου, οι όροι εκτέλεσης, οι προδιαγραφές ποιότητας, η διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι δεσμεύσεις κόστους, η διαδικασία παρακολο...

08/03/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα...

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη...

28/03/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)

Εκπαίδευση Ε.Σ.Υ.Π.Π Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης...

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης) για της πρόνοιες της ν...

22/05/2023 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online