Τα Αδρανή Υλικά της Κύπρου και η Χρήση τους στα Τεχνικά και Οικοδομικά

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Κατασκευές/ Construction - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

06 Ιουν 2024 08:30 13 Ιουν 2024 15:00
Ελληνικά
12 ώρες ( 2 μέρες )
presentation img Σάββας Βραχίμης
anad greek logo
Τα Αδρανή Υλικά της Κύπρου και η Χρήση τους στα Τεχνικά και Οικοδομικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο στοχεύει στο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις πρόνοιες και απαιτήσεις των προδιαγραφών ποιοτικού ελέγχου (CYSEN) των εγχώριων αδρανών υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται στα Τεχνικά και Οικοδομικά Έργα  του  Ιδιωτικού, Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης το σεμινάριο έχει ως στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο  του τρέχοντος Διατάγματος περί καθορισμού των επίπεδων των βασικών απαιτήσεων ορισμένων προϊόντων δομικών κατασκευών (Διάταγμα ΚΔΠ 164/2011), να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη κατανόηση, χρήση και εφαρμογή του τρέχοντος Διατάγματος όσο αφορά την Μελέτη, Επίβλεψη και Εκτέλεση μικρών και μεγάλων Οικοδομικών, Οδικών και Τεχνικών Έργων και στην εφαρμογή των προνοιών του τρέχοντος Διατάγματος όσο αφορά την διαχείριση Επιμετρούμενων Συμβολαίων και Συμβολαίων τύπου Μελέτη/Κατασκευή κλπ.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις πρόνοιες του τρέχοντος Διατάγματος περί καθορισμού των επίπεδων των βασικών  απαιτήσεων ορισμένων προϊόντων δομικών κατασκευών
 • Να διαχωρίζουν τις τεχνικές και συμβατικές ευθύνες του Μελετητή, Εργοδότη, Προσφοροδότη (Εργολάβου) και του Επιβλέποντα Μηχανικού, όπως αυτές προκύπτουν από  χρήση του τρέχοντος Διατάγματος περί καθορισμού των επίπεδων των βασικών  απαιτήσεων ορισμένων προϊόντων δομικών κατασκευών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται με την Μελέτη, Προκήρυξη Προσφορών, Επίβλεψη, Διαχείριση Συμβολαίων, και Κατασκευή Οικοδομικών, Οδικών και Τεχνικών Έργων στο Ιδιωτικό, Δημόσιο, Ημιδημόσιο τομέα, καθώς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως Πολιτικοί Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Επιμετρητές Ποσοτήτων, Τεχνικοί Διευθυντές Εταιρειών του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα, Διευθυντές Ποιοτικού Ελέγχου, Υπεύθυνοι Συστημάτων Διαχείρισης και Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιοτικού Ελέγχου και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων των προαναφερόμενων κλάδων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο Προγράμματος

Εισαγωγή

 • Περιεχόμενο  του τρέχοντος Διατάγματος για τα Αδρανή
 • Επεξήγηση βασικών εννοιών

Νομικό Πλαίσιο

 • Ο περί Δομικών Προϊόντων Νόμος
 • Εναρμονισμένα Πρότυπα
 • CE marking
 • Δήλωση Συμμόρφωσης

Εργαστηριακές Δοκιμές για Έλεγχο Αδρανών

 • Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά
 • Φυσικά Χαρακτηριστικά
 • Χημικά Χαρακτηριστικά
 • Συνοπτική περιγραφή και επεξήγηση όλων των δοκιμών που περιλαμβάνονται στα Πρότυπα και το Διάταγμα ΚΔΠ 164/2011.Μεταξύ άλλων Κοκκομετρική Διαβάθμισή, Πυκνότητα Αδρανών, Δείκτης Πλακοειδούς, Περιεκτικότητα σε παιπάλη, Ποιότητα παιπάλης, Αντοχή σε Κατακερματισμό, Απορροφητικότητα σε νερό, Αντοχή σε ψύξη- απόψυξη, Αντοχή σε ολισθηρότητα, Περιεκτικότητα σε χλώριο, Θειικά διαλυτά σε οξύ, Συνολική περιεκτικότητα θείου, Αντοχή σε Αλκαλοπυριτικές αντιδράσεις  κλπ
 • Προβολή ειδικών ταινιών μικρού μήκους σχετικών με τις υπό αναφορά εργαστηριακές δοκιμές

Αδρανή για Σκυρόδεμα CYS EN 12620

 • Αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYS EN 12620
 • Καθορισμένα Όρια για Χονδρά Αδρανή, Διαβαθμισμένο Μίγμα και Λεπτά Αδρανή
 • Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα καθορισμένα όρια
 • Προβλήματα και δυσκολίες στη εφαρμογή

Αδρανή Ασφαλτομιγμάτων και επιφανειακών επιστρώσεων οδών, αεροδρομίων και άλλων περιοχών κυκλοφορίας οχημάτων CYS EN 13043

 • Αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYS EN 13043
 • Καθορισμένα Όρια για Χονδρά Αδρανή, Διαβαθμισμένο Μίγμα και Λεπτά Αδρανή
 • Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα καθορισμένα όρια
 • Προβλήματα και δυσκολίες στη εφαρμογή

Αδρανή  Κονιαμάτων CYS EN 13139

 • Αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYS EN 13139
 • Καθορισμένα Όρια
 • Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα καθορισμένα όρια
 • Προβλήματα και δυσκολίες στη εφαρμογή

Αδρανή υλικών σταθεροποιημένων  με υδραυλικές κονίες ή μη σταθεροποιημένων για χρήση στα τεχνικά έργα για την οδοποιία CYS EN 13243

 • Αντικείμενο του Ευρωπαϊκού Προτύπου CYS EN 13243
 • Καθορισμένα Όρια για Αδρανή Θεμελίου Οδοστρώματος, Υποθεμελίου Οδοστρώματος, Αδρανή Επιχωματώσεων και Επιχώσεων.
 • Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα καθορισμένα όρια
 • Προβλήματα και δυσκολίες στη εφαρμογή

Ερωτήσεις /λύση αποριών/συζήτηση

Ασκήσεις/αξιολόγηση


Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Σάββας Βραχίμης - Civil Engineer at Own Consulting Practice

Mr Savvas Vrahimis is a London University graduate with a BSc (Hons) degree in Civil Engineering from Queen Mary College (1972-75) and an MSc DIC degree in Engineering Rock Mechanics from Imperial College (1984-85). After graduation in 1975 Mr Vrahimis worked for a year as a Research Assistant in Water Engineering at North East London Polytechnic. Upon returning to Cyprus in 1976 he was employed by Public Works Department as an Executive Engineer at PWD Roads Section.

During his 36 year career in PWD Mr Vrahimis was in charge for the design and/or procurement and/or supervision and contract management of major and minor highway projects, bridges, and marine and airport projects. Between 2008 -12, Mr Vrahimis represented Cyprus in CEN Technical Committee (TC 154) for Aggregates. Mr Vrahimis retired from PWD in September 2012 from the position of Chief Executive Engineer in charge of the Planning and Procurement Sector.

Currently Mr Vrahimis is a freelance consulting engineer and a part time visiting lecturer at Cyprus University of Technology teaching Highway Engineering and Road Technology at MSc level. He is also the chairman of national committee CYS TC17 for Asphaltic Concrete, chairman of ETEK Aggregates and Concrete Committee and member of CYS TC 2 Aggregates, CYS TC 14 Pre Cast Concrete Products and CYS TC 18 Eurocodes. As the chairman of CYS TC17 for Asphaltic Concrete Mr Vrahimis is presently focusing his attempts on the introduction of recycled asphalt pavement aggregates into fresh hot mixed asphaltic concrete.

Mr Vrahimis is a certified (HRDA) Vocational Training Instructor providing training to young civil engineers in contract management, road design and construction,bridge design and construction, road material quality control and testing , concrete and asphaltic concrete technology.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 390.00
 • € 240.00
 • € 0.00
 • € 150.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 390.00
 • € 0.00
 • € 74.10
 • € 390.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 06 Ιουν 2024

Ώρα

08:30 - 15:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Σάββας Βραχίμης

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Πέμπτη - 13 Ιουν 2024

Ώρα

08:30 - 15:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Σάββας Βραχίμης

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Τα Αδρανή Υλικά της Κύπρου και η Χρήση τους στα Τεχνικά και Οικοδομικά