Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση

- Κατασκευές/ Construction

12 Δεκ 2023 08:30 14 Δεκ 2023 16:15
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Σάββας Βραχίμης
Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άτομα που ασχολούνται με διαστασιολόγηση, κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων πρέπει να είναι ενήμερα για τις τρέχουσες διεθνής μεθοδολογίες διαστασιολόγησης ευκάμπτων οδοστρωμάτων καθώς και το Εγχειρίδιο Υπολογισμού Ευκάμπτων Οδοστρωμάτων του Τμήματος Δημοσίων Έργων (Pavement Design Manual for the design of new pavements and strengthening overlays).

Πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν τους υπολογισμούς και διαστασιολόγηση νέων οδοστρωμάτων καθώς και υπολογισμούς και διαστασιολόγηση ασφαλτικών στρώσεων για συντήρηση/ενδυνάμωση υφιστάμενων οδοστρωμάτων σύμφωνα με τις κλιματολογικές γεωτεχνικές καθώς και άλλες ιδιαιτερότητες της Κύπρου. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους φθορών και κακώσεων που παρουσιάζουν τα οδοστρώματα λόγω αστοχίας της μελέτης ή/και λόγω ανεπαρκούς συντήρησης ή/και λόγω εκ των υστέρων επέμβασης τρίτων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Να γνωρίζουν τις τρέχουσες διεθνής μεθοδολογίες διαστασιολόγησης ευκάμπτων οδοστρωμάτων καθώς και το Εγχειρίδιο Υπολογισμού Ευκάμπτων Οδοστρωμάτων του Τμήματος Δημοσίων Έργων (Pavement Design Manual for the design of new pavements and strengthening overlays).
 • Να γνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους φθορών που παρουσιάζουν τα οδοστρώματα.
 • Να γνωρίζουν τις απαιτούμενες έρευνες και δοκιμές που απαιτούνται στα πλαίσια μιας λειτουργικής ή δομικής αξιολόγησης της κατάστασης ενός οδοστρώματος 


Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους φθορών που παρουσιάζουν τα οδοστρώματα. 
 • Nα υπολογίσουν και διαστασιολογήσουν εύκαμπτα οδοστρώματα σύμφωνα με την τρέχουσα ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική ειδικά προσαρμοσμένα στις τοπικές ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις
 • Να αξιολογούν την λειτουργική και δομική κατάσταση των οδοστρωμάτων
 • Να είναι σε θέση να αξιοποιούν τα αποτελέσματα των λειτουργικών και δομικών αξιολογήσεων
 • Να είναι σε θέση να προδιαγράφουν τον τρόπο εξόρυξης και παλινόρθωσης ορυγμάτων και χανδάκων εγκατάστασης υπηρεσιών κοινής ωφελείας εντός του εύρους καταλήψεως της οδού κάτω από νέα ή υφιστάμενα οδοστρώματα. 

Σε επίπεδο στάσεων

 • Να εκτιμήσουν τη σημασία της ορθής διαστασιολόγησης ευκάμπτων οδοστρωμάτων
 • Να εκτιμήσουν το επίπεδο σοβαρότητας των και την έκταση των φθορών που παρουσιάζουν τα οδοστρώματα
 • Να υιοθετήσουν τις διεθνής μεθοδολογίες για τη διαστασιολόγηση των ευκάμπτων οδοστρωμάτων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Άτομα του ιδιωτικού, δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με την διαστασιολόγηση, κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων και την παλινόρθωση αυλάκων υπογειοποίησης υπηρεσιών κοινής ωφελείας, όπως πολιτικοί μηχανικοί (μελετητές) επιβλέποντες μηχανικοί, τεχνικοί διευθυντές κατασκευαστικών εταιριών. διευθυντές ποιοτικού ελέγχου, υπεύθυνοι συστημάτων διαχείρισης ποιοτικού ελέγχου καθώς και σύμβουλοι επιχειρήσεων των προαναφερόμενων κλάδων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέματα

1η ημέρα

Εισαγωγή

Στοιχεία Γεωμετρικού Σχεδιασμού Οδών. Απεικόνιση της Οδού

 • Προβολή στο επίπεδο ΧΥ.
 • Προβολή στο επίπεδο ΧΖ.
 • Προβολή στο επίπεδο ΥΖ.

Οδοστρώματα

 • Σύντομη ιστορική αναδρομή
 • Εύκαμπτα (flexible)
 • Ημιάκαμπτα/Ημιδύσκαμπτα (semi rigid)
 • Δύσκαμπτα /Άκαμπτα (rigid

Κυκλοφοριακός Φόρτος και Φέρουσα Ικανότητα

 • Ισοδύναμος τυπικός  άξονας ΙΤΑ
 • Σχεδιαστικά κριτήρια για τη διαστασιολόγηση ευκάμπτων οδοστρωμάτων.
 • Εκτίμηση CBR Υπεδάφους (μελέτης).
 • Συσχέτιση CBR και Μέτρου Ελαστικότητας(Ε)
 • Εξυγιαντική στρώση.

Διαστασιολόγηση Οδοστρωμάτων

 • Αναλυτικές μεθοδολογίες
 • Ημι- αναλυτικές μεθοδολογίες
 • Κυπριακή πραγματικότητα

Μεθοδολογίες  Διαστασιολόγησης

 • Shell Pavement Design Manual
 • AASHTO, Guide for Design of Pavement Structures.
 • Design Manual for Roads and Bridges. Pavement Design Manual (HD 26/06, HD/25 Interim) UK.
 • Pavement Design Manual. for the design of new pavements and strengthening overlays (1989) Κύπρος

Ερωτήσεις /λύση αποριών/συζήτηση

Άσκηση


2η Μέρα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Εισαγωγή

 • Τι είναι Συντήρηση οδοστρώματος
 • Τι είναι αποκατάσταση οδοστρώματος
 • Ποιοι είναι οι κυριότεροι λόγοι φθοράς των ευκάμπτων οδοστρωμάτων
 • Παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά του οδοστρώματος

Ενημέρωση και παροχή κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά με τους κυριότερους λόγους που επηρεάζουν την συμπεριφορά των ευκάμπτων οδοστρωμάτων και οδηγούν σε πρώρες αστοχίες

Φθορές Ευκάμπτων Οδοστρωμάτων

 • Ρηγματώσεις (Τύπου Αλιγάτορα/Στα άκρα του οδοστρώματος/Μεταξύ λωρίδων διάστρωσης η διαπλάτυνσης /Ανακλαστικές/Από ολίσθηση ταπήτων/Από συρρίκνωση.
 • Παραμορφώσεις (Αυλακώσεις στη τροχιά των τροχών / Κυματώσεις (ρυτιδώσεις) /Τοπικές καθιζήσεις/ Τοπικές διογκώσεις/ Τοπικές καθιζήσεις σε σκάμματα Υπηρεσιών).
 • Αποσύνθεση (Λακκούβες)
 • Λεία επιφάνεια οδοστρώματος (Λείανση των επιφανειακών αδρανών/ Ανάδυση ασφάλτου)

Επεξήγηση των χαρακτηριστικών κάθε τύπου φθοράς που αναφέρεται πιο πάνω όπως - όνομα, περιγραφή, επίπεδα σοβαρότητας καθώς και τη διαδικασία προσδιορισμού της έκτασης καταπόνησης του οδοστρώματος


Για κάθε τύπο φθοράς εκτός από τον ορισμό του είδους της φθοράς δίδεται μια περιγραφή των επιπέδων σοβαρότητας, τις μονάδες και τη διαδικασία μέτρησης έκτασης της φθοράς και ένα παράδειγμα. Όπου κρίνεται αναγκαίο, δίδονται επιπλέον παρατηρήσεις και οδηγίες.


Αξιολόγηση οδοστρωμάτων

 • Εισαγωγή
 • Οπτική Επισκόπηση
 • Αξιολόγηση λειτουργικής κατάστασης με μηχανήματα μέτρησης των επιφανειακών χαρακτηριστικών/
 • Αξιολόγηση της δομικής κατάστασης του οδοστρώματος/
 • Δοκός Βύθισης (Benkelman or Deflection beam Deflectograph /Falling weight deflectometer
 • Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών για τον προγραμματισμό και την ορθή αξιολόγηση της λειτουργικής και δομικής κατάστασης των οδοστρωμάτων  καθώς και για τον υπολογισμό του πάχους επίστρωσης σύμφωνα με το Pavement Design Manual. for the design of new pavements and strengthening overlays (1989) Κύπρος

Εργασίες Συντήρησης.

 • Τι ορίζεται ως Συνήθης Συντήρηση
 • Τι ορίζεται ως Περιοδική Συντήρηση
 • Χρήση Ασφαλτουφάσματων και άλλων υλικών

  

Διαχωρισμός μεταξύ Συνήθους και Περιοδικής συντήρησης. Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά  με τις πιο πάνω εργασίες. Παροχή πληροφοριών και κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά με την χρήση ασφαλτουφασμάτων και άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται για την συντήρηση οδοστρωμάτων


Παλινόρθωση ορυγμάτων και αυλάκων υπογειοποίησης υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

 • Εκσκαφή χανδάκων για σωλήνες και εκσκαφή για φρεάτια/Τοποθέτηση σωλήνων, βάση και επικάλυψη τους/Παλινόρθωση χανδάκων


Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών αναφορικά με την εκσκαφή και παλινόρθωση αυλάκων και ορυγμάτων υπογειοποίησης υπηρεσιών κοινής ωφελείας εντός του εύρους καταλήψεως της οδού και κάτω από νέα ή υφιστάμενα οδοστρώματα

Ερωτήσεις /λύση αποριών/συζήτηση

Ασκήσεις

Αξιολόγηση Σεμιναρίου


Trainer's Information
Σάββας Βραχίμης - Civil Engineer at Own Consulting Practice

Mr Savvas Vrahimis is a London University graduate with a BSc (Hons) degree in Civil Engineering from Queen Mary College (1972-75) and an MSc DIC degree in Engineering Rock Mechanics from Imperial College (1984-85). After graduation in 1975 Mr Vrahimis worked for a year as a Research Assistant in Water Engineering at North East London Polytechnic. Upon returning to Cyprus in 1976 he was employed by Public Works Department as an Executive Engineer at PWD Roads Section.

During his 36 year career in PWD Mr Vrahimis was in charge for the design and/or procurement and/or supervision and contract management of major and minor highway projects, bridges, and marine and airport projects. Between 2008 -12, Mr Vrahimis represented Cyprus in CEN Technical Committee (TC 154) for Aggregates. Mr Vrahimis retired from PWD in September 2012 from the position of Chief Executive Engineer in charge of the Planning and Procurement Sector.

Currently Mr Vrahimis is a freelance consulting engineer and a part time visiting lecturer at Cyprus University of Technology teaching Highway Engineering and Road Technology at MSc level. He is also the chairman of national committee CYS TC17 for Asphaltic Concrete, chairman of ETEK Aggregates and Concrete Committee and member of CYS TC 2 Aggregates, CYS TC 14 Pre Cast Concrete Products and CYS TC 18 Eurocodes. As the chairman of CYS TC17 for Asphaltic Concrete Mr Vrahimis is presently focusing his attempts on the introduction of recycled asphalt pavement aggregates into fresh hot mixed asphaltic concrete.

Mr Vrahimis is a certified (HRDA) Vocational Training Instructor providing training to young civil engineers in contract management, road design and construction,bridge design and construction, road material quality control and testing , concrete and asphaltic concrete technology.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 425.00
 • € 238.00
 • € 0.00
 • € 187.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 425.00
 • € 0.00
 • € 80.75
 • € 425.00

Περαιτέρω Κοστολογικές Πληροφορίες

Για άνεργους που πληρούν τα κριτήρια της ΑΝΑΔ: €0 Ειδικές τιμές για φοιτητές. Επικοινωνήστε μαζί μας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 12 Δεκ 2023

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Σάββας Βραχίμης

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Πέμπτη - 14 Δεκ 2023

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Σάββας Βραχίμης

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
BIM Revit for Civil and Structural Engineers...

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δημιο...

29/11/2023 14:30

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Χωματουργικά , Υποθεμέλιο και Θεμέλιο, Ασφαλτικά και Εργασίες Σκυροδέμ...

Το σεμινάριο στοχεύει να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο των πρότυπων τεχνικών προδιαγραφών για οδικά και τεχνικά έργα του δημοσίου όσο αφορά τ...

05/12/2023 08:30

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)

Εύκαμπτα Οδοστρώματα: Διαστασιολόγηση - Συντήρηση...

Άτομα που ασχολούνται με διαστασιολόγηση, κατασκευή και συντήρηση οδοστρωμάτων πρέπει να είναι ενήμερα για τις τρέχουσες διεθνής μεθοδολογίες διαστασιολόγησης ε...

12/12/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)