ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Εμπόριο

18 Ιουν 2024 08:30 25 Ιουν 2024 16:15
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
presentation img Σάββας Βραχίμης
anad greek logo
ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη κατανόηση, χρήση και εφαρμογή των προνοιών του Συμβολαίου όσο αφορά την Προσφοροδότηση, Εκτέλεση και Επίβλεψη μικρών και μεγάλων Οδικών και Τεχνικών Έργων του Ιδιωτικού, Δημόσιου και Ημιδημόσιου Τομέα καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον, στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη διαχείριση και εφαρμογή των προνοιών του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα είτε αυτά είναι Επιμετρούμενα Συμβόλαια είτε είναι Συμβόλαια τύπου Μελέτη/Κατασκευή καθώς επίσης και να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες να ορίζουν ρεαλιστικούς μετρήσιμους στόχους , να εξασφαλίζουν θετικά αποτελέσματα και να εφαρμόζουν σύστημα αξιόπιστης παρακολούθησης και ελέγχου του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

 • Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις πρόνοιες του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα του Δημόσιου και  Ημιδημόσιου Τομέα καθώς και τις Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Να διαχωρίζουν τις τεχνικές και συμβατικές ευθύνες του Μελετητή, Εργοδότη, Εργολάβου και του Επιβλέποντα Μηχανικού, όπως αυτές προκύπτουν από  χρήση του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται με την Υποβολή Προσφορών, Κατασκευή, Επίβλεψη και Διαχείριση Συμβολαίων, Οδικών και Τεχνικών Έργων στο Δημόσιο, Ημιδημόσιο Τομέα, καθώς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως Πολιτικοί Μηχανικοί, Επιμετρητές Ποσοτήτων, Υπεύθυνοι ετοιμασίας και αξιολόγησης Απαιτήσεων, Τεχνικοί Διευθυντές Εταιρειών του ευρύτερου κατασκευαστικού τομέα, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων των προαναφερόμενων κλάδων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέματα Προγράμματος

Εισαγωγή

 • Ορισμός Έργου και Διοίκησης Έργου (Εργοδότης, Εργολάβος, Μηχανικός)
 • Περιεχόμενο Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα

Ορισμοί και Ερμηνεία 

 • 1.1 Ορισμοί
 • 1.2 Επικεφαλίδες και σημειώσεις στο περιθώριο
 • 1.3 Ερμηνεία
 • 1.4 Ενικός και πληθυντικός
 • 1.5 Ειδοποιήσεις, συναινέσεις, εγκρίσεις, πιστοποιήσεις και προσδιορισμοί

        

Μηχανικός και Επιβλέπων Μηχανικός 

 • 2.1 Καθήκοντα και εξουσίες του Μηχανικού
 • 2.2 Επιβλέπων Μηχανικός
 • 2.3 Δικαίωμα του Μηχανικού να αναθέτει
 • 2.4 Διορισμός βοηθών του Επιβλέποντα Μηχανικού
 • 2.5 Οδηγίες
 • 2.6 Ο Μηχανικός να είναι αμερόληπτος
 • 2.7 Επιθεωρητής Εργοταξίου
 • Εκχώρηση και ανάθεση του Συµβολαίου   
 • 3.1 Εκχώρηση του Συµβολαίου
 • 4.1 Ανάθεση του Συµβολαίου
 • 4.2 Εκχώρηση των υποχρεώσεων Υπεργολάβων

Έγγραφα του Συµβολαίου 

 • 5.1 Γλώσσα και Νομοθεσία
 • 5.2 Τα έγγραφα συμπληρώνουν το ένα το άλλο
 • 6.1 Ιδιοκτησία των Σχεδίων
 • 6.2 Ένα αντίγραφο Σχεδίων να παραμένει στο Εργοτάξιο
 • 6.3 Διακοπή προόδου
 • 6.4 Καθυστερήσεις και έξοδα λόγω Σχεδίων
 • 6.5 Παράλειψη του Εργολάβου να υποβάλει Σχέδια
 • 7.1 Νέα Σχέδια και οδηγίες
 • 7.2 Σχέδια του Εργολάβου
 • 7.3 Η έγκριση δεν απαλλάσσει τον Εργολάβο


Γενικές Υποχρεώσεις

 • 8.1 Γενικές υποχρεώσεις του Εργολάβου
 • 8.2 Εργασίες και µεθόδοι κατασκευής
 • 9.1 Λεπτοµέρειες µεθόδων κατασκευής
 • 10.1 Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου
 • 10.2 Μη εκπλήρωση Συµβολαίου
 • 10.3 Λύση εργοδότησης --- Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου
 • 10.4 Ισχύς της Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης Συµβολαίου
 • 11.1 Επιθεώρηση Εργοταξίου
 • 12.1 Επάρκεια της Προσφοράς
 • 12.2 Απρόβλεπτα φυσικά εµπόδια και συνθήκες
 • 13.1 Το Έργο να είναι σύµφωνα µε το Συµβόλαιο
 • 14.1 Πρόγραµµα εργασίας
 • 14.2 Αναθεώρηση προγράµµατος
 • 14.3 Διάγραµµα χρηµατικής ροής
 • 14.4 Εβδοµαδιαίο πρόγραµµα
 • 14.5 Ο Εργολάβος δεν απαλλάσσεται
 • 14.6 Αναφορά γεγονότων που προκαλούν καθυστέρηση
 • 14.7 Καθυστέρηση στην υποβολή προγράµµατος
 • 15.1 Επιστασία Εργολάβου
 • 16.1 Προσωπικό Εργολάβου
 • 16.2 Αποµάκρυνση εργοδοτουµένων του Εργολάβου
 • 17.1 Χάραξη Έργου
 • 18.1 Διερευνητικές γεωτρήσεις και φρεάτια
 • 19.1 Προστασία κοινού και περιβάλλοντος
 • 19.2 Ευθύνη Εργοδότη
 • 20.1 Φροντίδα του Έργου
 • 20.2 Ευθύνη για επανόρθωση απώλειας ή ζηµιάς
 • 20.3 Απώλεια ή ζηµιά λόγω ευθύνης του Εργοδότη
 • 20.4 Κίνδυνοι του Εργοδότη
 • 21.1 Ασφάλεια Έργου και Μηχανηµάτων Εργολάβου
 • 21.2 Κάλυψη ασφάλειας Έργου
 • 21.3 Εξαιρούµενοι κίνδυνοι από την ασφάλεια του Έργου
 • 22.1 Βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες
 • 22.2 Εξαιρέσεις
 • 22.3 Ευθύνη Εργοδότη
 • 23.1 Ασφάλεια για βλάβες σε πρόσωπα και περιουσίες
 • 23.2 Ελάχιστο ποσό ασφάλισης
 • 23.3 Αµφοτεροβαρής ευθύνη
 • 24.1 Εργατικά ατυχήµατα ή τραυµατισµοί
 • 24.2 Ασφάλεια για ατυχήµατα
 • 25.1 Αποδεικτικά στοιχεία για ασφάλειες
 • 25.2 Επάρκεια των ασφαλειών
 • 25.3 Παράλειψη Εργολάβου να ασφαλίσει
 • 25.4 Συµµόρφωση µε πρόνοιες των ασφαλειών
 • 25.5 Ευθύνη για ποσά που δεν έχουν ανακτηθε
 • 26.1 Συµµόρφωση µε νόµους και κανονισµούς
 • 27.1 Αρχαιότητες
 • 27.2 Αρχαιολογικοί χώροι
 • 28.1 Δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας
 • 28.2 Προνόµια λατοµείων
 • 28.3 Εναπόθεση υλικών
 • 28.4 Κυριότητα υλικών εκσκαφής
 • 29.1 Παρεµπόδιση της κυκλοφορίας και παρακείµενων περιουσιών
 • 30.1 Αποφυγή πρόκλησης ζηµιών σε δρόµους
 • 30.2 Μεταφορά Μηχανηµάτων Εργολάβου ή Προσωρινών Έργων
 • 30.3 Μεταφορά υλικών ή Μηχανικού Εξοπλισµού
 • 31.1 Ευκαιρίες σε άλλους εργολάβους
 • 31.2 Διευκολύνσεις σε άλλους εργολάβους
 • 32.1 Ο Εργολάβος να διατηρεί το Εργοτάξιο καθαρό
 • 33.1 Καθαρισµός του Εργοταξίου µετά την αποπεράτωση

Εργατικά 

 • 34.1 Εργοδότηση υπαλλήλων και εργατών
 • 34.2 Συµµόρφωση µε την Εργατική Νοµοθεσία
 • 34.3 Εργατικά ταµεία
 • 34.4 Εργοδότηση υπαλλήλων του Εργοδότη
 • 34.5 Πρώτες βοήθειες
 • 34.6 Ωράριο εργασίας
 • 34.7 Ασφάλεια, υγεία και ευηµερία στην εργασία
 • 34.8 Διαγωγή προσωπικού
 • 35.1 Κατάλογος εργοδοτουµένων και Μηχανηµάτων Εργολάβου
 • 35.2 Αναφορά ατυχηµάτων

Ελεγχος υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού και εργασίας      

 • 36.1 Ποιότητα υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού και εργασίας
 • 36.2 Έξοδα δειγµάτων
 • 36.3 Έξοδα δοκιµών
 • 36.4 Έξοδα δοκιµών που δεν προνοούνται στο Συµβόλαιο
 • 36.5 Προσδιορισµός από το Μηχανικό για τα έξοδα δοκιµών
 • 36.6 Δοκιµές σε εγκεκριµένα εργαστήρια
 • 37.1 Επιθεώρηση εργασιών
 • 37.2 Επιθεώρηση και έλεγχος
 • 37.3 Χρόνος επιθεώρησης και ελέγχου
 • 37.4 Απόρριψη
 • 37.5 Ανεξάρτητος επιθεωρητής
 • 38.1 Εξέταση αφανών εργασιών
 • 38.2 Αποκάλυψη αφανών εργασιών
 • 39.1 Αποµάκρυνση ακατάλληλων υλικών, Μηχανικού Εξοπλισµού ή εργασίας
 • 39.2 Υπαιτιότητα Εργολάβου για µή συµµόρφωση

Αναστολή Εργασιών 

 • 40.1 Αναστολή εργασιών
 • 40.2 Προσδιορισµός από το Μηχανικό των επιπτώσεων της αναστολής εργασιών
 • 40.3 Αναστολή εργασιών για διάρκεια πέραν των 84 ηµερών

Έναρξη Έργου και καθυστερήσεις

 • 41.1 Έναρξη Έργου
 • 42.1 Παραχώρηση Εργοταξίου και πρόσβασης
 • 42.2 Παράλειψη παραχώρησης του Εργοταξίου
 • 42.3 ∆ικαιώµατα πρόσβασης και διευκολύνσεις
 • 43.1 Χρόνος Αποπεράτωσης
 • 44.1 Παράταση Χρόνου Αποπεράτωσης
 • 44.2 Ο Εργολάβος να ειδοποιεί και να τεκµηριώνει
 • 44.3 Ενδιάµεσος προσδιορισµός παράτασης χρόνου
 • 45.1 Περιορισµοί στις ώρες εργασίας
 • 46.1 Πρόοδος Έργου
 • 47.1 Αποζηµιώσεις για καθυστερήσεις
 • 47.2 Μείωση αποζηµιώσεων για καθυστερήσεις
 • 47.3 Πρόσθετη αµοιβή (“bonus”) για την ενωρίτερη συµπλήρωση του Έργου
 • 48.1 Παραλαβή του Έργου
 • 48.2 Παραλαβή Τµηµάτων ή µέρους του Έργου
 • 48.3 Ουσιαστική συµπλήρωση µέρους του Έργου
 • 48.4 Επιφάνειες χρήζουσες αποκατάσταση


Περίοδος Ευθύνης για Ελαττώµατα

 • 49.1 Περίοδος Ευθύνης για Ελαττώµατα
 • 49.2 Συµπλήρωση παραµενουσών εργασιών και επιδιόρθωση ελαττωµάτων
 • 49.3 Έξοδα επιδιορθώσεων
 • 49.4 Παράλειψη του Εργολάβου να επιδιορθώσει τα ελαττώµατα
 • 50.1 Ο Εργολάβος να ερευνά

Τροποποιήσεις, Προσθήκες, Παραλείψεις    

 •                                                                    
  51.1 Τροποποιήσεις
 • 51.2 Οδηγίες για τροποποιήσεις
 • 52.1 Εκτίμηση τροποποιήσεων
 • 52.2 Εξουσία του Μηχανικού να ορίζει τιµές
 • 52.3 Ανάκτηση ή επιπλέον απώλεια γενικών εξόδων
 • 52.4 Εργασίες µε απολογισµό

Διαδικασία απαιτήσεων για πρόσθετη πληρωµή 

 • 53.1 Ειδοποίηση απαίτησης για πρόσθετη πληρωµή
 • 53.2 Τήρηση στοιχείων
 • 53.3 Τεκμηρίωση απαιτήσεων
 • 53.4 Μη συµµόρφωση
 • 53.5 Πληρωμή για απαιτήσεις


Μηχανήµατα Εργολάβου, Προσωρινά Έργα και υλικά

 • 54.1 Μηχανήματα Εργολάβου, Προσωρινά Έργα και υλικά: Αποκλειστική χρήση για το έργο
 • 54.2 Ο Εργοδότης δεν ευθύνεται για ζηµιές
 • 54.3 Εκτελωνίσεις και δασμοί
 • 54.4 Επαναγωγή Μηχανημάτων Εργολάβου
 • 54.5 Όροι για την εκμίσθωση Μηχανημάτων Εργολάβου
 • 54.6 Έξοδα για σκοπούς του άρθρου 63
 • 54.7 Πρόνοιες συμβολαίων υπεργολαβίας
 • 54.8 Δεν υπονοείται έγκριση υλικών
 • 54.9 Λεπτομέρειες Μηχανημάτων Εργολάβου


Επιµετρήσεις 

 • 55.1 Ποσότητες
 • 56.1 Επιµέτρηση ποσοτήτων
 • 57.1 Μέθοδος µέτρησης
 • 57.2 Ανάλυση των κατ΄ αποκοπή ποσών

Ποσά Προνοίας και Ποσά Βασικού Κόστους      

 • 58.1 Ορισµός των “Ποσών Προνοίας”
 • 58.2 Χρήση των Ποσών Προνοίας
 • 58.3 Παρουσίαση αποδείξεων πληρωµών
 • 58.4 Ορισµός των “Ποσών Βασικού Κόστους”

Διορισµένοι Υπεργολάβοι

 • 59.1 Ορισµός των “διορισµένων Υπεργολάβων”
 • 59.2 Ένσταση στο διορισµό διορισµένων Υπεργολάβων
 • 59.3 Απαιτήσεις για µελέτη να αναφέρονται ρητά
 • 59.4 Πληρωµές σε διορισµένους Υπεργολάβους
 • 59.5 Πιστοποίηση πληρωµών στους διορισµένους Υπεργολάβους
 • 59.6 Προσφορά από τον Εργολάβο
 • 59.7 Λύση της εργοδότησης διορισµένου Υπεργολάβου

Πιστοποιητικά, Πληρωµές και Τελική Παραλαβή

 • 60.1 Μηνιαίοι Λογαριασµοί
 • 60.2 Μηνιαίες πληρωµές
 • 60.3 Πληρωµή του Ποσού Κράτησης
 • 60.4 Διόρθωση πιστοποιητικών
 • 60.5 Προσωρινός Τελικός Λογαριασµός
 • 60.6 Τελικός Λογαριασµός
 • 60.7 Δήλωση εξόφλησης
 • 60.8 Πιστοποιητικό Τελικής Πληρωµής
 • 60.9 Τερµατισµός της ευθύνης Εργοδότη
 • 60.10 Χρόνος πληρωµής
 • 60.11 Προκαταβολή
 • 61.1 Έγκριση Έργου
 • 62.1 Πιστοποιητικό Ευθύνης Ελαττωµάτων
 • 62.2 Μη εκπληρωθείσες υποχρεώσεις

Επανορθώσεις και Θεραπείες  

 • 63.1 Λύση εργοδότησης --- Υπαίτιος ο Εργολάβος
 • 63.2 Εκτίµηση κατά την ηµεροµηνία λύσης
 • 63.3 Πληρωµή µετά τη λύση
 • 63.4 Εκχώρηση των προνοµίων συµφωνίας
 • 64.1 Επείγουσα διορθωτική εργασία


Ειδικοί κίνδυνοι

 • 65.1 Ουδεµία ευθύνη για ειδικούς κινδύνους
 • 65.2 Ειδικοί κίνδυνοι
 • 65.3 Ζηµιές στο Έργο από ειδικούς κινδύνους
 • 65.4 Εκρήξεις, πύραυλοι
 • 65.5 Αυξηµένες δαπάνες λόγω ειδικών κινδύνων
 • 65.6 Έκρηξη πολέµου
 • 65.7 Αποµάκρυνση των Μηχανηµάτων Εργολάβου κατά τη λύση
 • 65.8 Πληρωμή εάν το Συμβόλαιο λυθεί

Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης 

 • 66.1 Πληρωµή σε περίπτωση απαλλαγής από την υποχρέωση εκπλήρωσης

Διακανονισµός διαφορών

 • 67.1Επίλυση διαφορών

Ειδοποιήσεις  

 • 68.1 Ειδοποιήσεις στον Εργολάβο
 • 68.2 Ειδοποιήσεις στον Εργοδότη και στο Μηχανικό
 • 68.3 Αλλαγή διεύθυνσης

Υπαίτιος ο Εργοδότης

 • 69.1 Λύση εργοδότησης --- Υπαίτιος ο Εργοδότης
 • 69.2 Αποµάκρυνση Μηχανηµάτων Εργολάβου
 • 69.3 Πληρωµή κατά τη λύση
 • 69.4 Δικαίωµα Εργολάβου για αναστολή εργασιών
 • 69.5 Συνέχιση του Έργου

Διαφοροποίηση του κόστους  

 • 70.1 Αυξοµειώσεις τιµών
 • 70.2 Μεταγενέστερη νοµοθεσία

Αξιολόγηση Απόδοσης Εργολάβου   

 • 71.1 Αξιολόγηση Απόδοσης Εργολάβου

Ερωτήσεις/λύση αποριών/συζήτηση

Ασκήσεις/αξιολόγηση

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Σάββας Βραχίμης - Civil Engineer at Own Consulting Practice

Mr Savvas Vrahimis is a London University graduate with a BSc (Hons) degree in Civil Engineering from Queen Mary College (1972-75) and an MSc DIC degree in Engineering Rock Mechanics from Imperial College (1984-85). After graduation in 1975 Mr Vrahimis worked for a year as a Research Assistant in Water Engineering at North East London Polytechnic. Upon returning to Cyprus in 1976 he was employed by Public Works Department as an Executive Engineer at PWD Roads Section.

During his 36 year career in PWD Mr Vrahimis was in charge for the design and/or procurement and/or supervision and contract management of major and minor highway projects, bridges, and marine and airport projects. Between 2008 -12, Mr Vrahimis represented Cyprus in CEN Technical Committee (TC 154) for Aggregates. Mr Vrahimis retired from PWD in September 2012 from the position of Chief Executive Engineer in charge of the Planning and Procurement Sector.

Currently Mr Vrahimis is a freelance consulting engineer and a part time visiting lecturer at Cyprus University of Technology teaching Highway Engineering and Road Technology at MSc level. He is also the chairman of national committee CYS TC17 for Asphaltic Concrete, chairman of ETEK Aggregates and Concrete Committee and member of CYS TC 2 Aggregates, CYS TC 14 Pre Cast Concrete Products and CYS TC 18 Eurocodes. As the chairman of CYS TC17 for Asphaltic Concrete Mr Vrahimis is presently focusing his attempts on the introduction of recycled asphalt pavement aggregates into fresh hot mixed asphaltic concrete.

Mr Vrahimis is a certified (HRDA) Vocational Training Instructor providing training to young civil engineers in contract management, road design and construction,bridge design and construction, road material quality control and testing , concrete and asphaltic concrete technology.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 430.00
 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 150.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 430.00
 • € 0.00
 • € 81.70
 • € 430.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 18 Ιουν 2024

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Σάββας Βραχίμης

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Τρίτη - 25 Ιουν 2024

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Σάββας Βραχίμης

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα...

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη...

18/06/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)

Εισαγωγή στη Διαχείριση Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών ...

Το έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων» βασίζεται στο έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Έργων Πολιτικής Μηχανικής» το ...

27/06/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)