Εισαγωγή στη Διαχειριση Συμβολαίων Κατασκευαστικών Εργων Ιδιωτικού Τομέα

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Εμπόριο

13 Ιουν 2024 08:30 20 Ιουν 2024 16:15
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
presentation img Σάββας Βραχίμης
anad greek logo
Εισαγωγή στη Διαχειριση Συμβολαίων Κατασκευαστικών Εργων Ιδιωτικού Τομέα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων» βασίζεται στο έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Έργων Πολιτικής Μηχανικής» το οποίο είχε υιοθετηθεί για χρήση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τις αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε το έντυπο να καταστεί κατάλληλο για χρήση σε δημόσια οικοδομικά έργα έχει ετοιμάσει Ειδική Τεχνική Επιτροπή στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου και της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Στις συνεδρίες της Επιτροπής παρακαθόταν εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Το κείμενο εξετάστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων και υιοθετήθηκε, αφού έτυχε κάποιων τελικών τροποποιήσεων, για χρήση στα Δημόσια Οικοδομικά Έργα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός έργου, οι όροι εκτέλεσης, οι προδιαγραφές ποιότητας, η διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι δεσμεύσεις κόστους, η διαδικασία παρακολούθησης, παράδοσης και παραλαβής καταγράφονται ως νομική δέσμευση στη Σύμβαση ενός έργου. Ο τρόπος Διαχείρισης του Έργου απορρέει από τις ανωτέρω συμβατικές δεσμεύσεις. Βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Ασάφειες στην τεκμηρίωση κυρίως σε ότι αφορά τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις και αναλήψεις ρίσκου αναδόχου και αναθέτη έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην εκτέλεση και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Για να καλυφθεί η ανάγκη σωστής συμπλήρωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την παρουσίαση των ανωτέρω εξαρτήσεων με στόχο τη βέλτιστη επιλογή τύπου σύμβασης και την πλήρη κατανόηση των βασικών όρων των συμβάσεων

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Να γνωρίζουν τις πρόνοιες του Κύριου Δομικού Συμβολαίου για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα (Με
 • Δεσμευτικές Ποσότητες) P/LS/MC(1).
 • Να περιγράφουν τις βασικές πρόνοιες του Κύριου Δομικού  Συμβολαίου για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα (Με Δεσμευτικές Ποσότητες) P/LS/MC(1)
 • Να απαριθμούν και περιγράφουν τις βασικές πρόνοιες των Όρων Συμβολαίων
 • Να προσδιορίσουν τη στρατηγική υλοποίηση ενός κατασκευαστικού έργου
 • Να αποτιμήσουν την πιθανότητα επίτευξης των στόχων ενός κατασκευαστικού έργου
 • Να βελτιώσουν την παραγωγική τους ικανότητα προς όφελος του εργοδότη τους
 • Να διαχειρίζονται, παρακολουθούν και επιβλέπουν κατασκευαστικά έργα
 • Αξιολογούν την καταλληλόλητά της σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου
 • Αξιολογούν τον προϋπολογισμό του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν και να μειώσουν το ρίσκο που απορρέει από αυτή

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πρόσωπα που ασχολούνται με την Υποβολή Προσφορών, Κατασκευή, Επίβλεψη και Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων στον Ιδιωτικό Τομέα, όπως Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Επιμετρητές Ποσοτήτων, Υπεύθυνοι ετοιμασίας και αξιολόγησης Απαιτήσεων, Τεχνικοί Διευθυντές Εταιρειών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο Προγράμματος

1. Το Συμβόλαιο – Τα Μέρη

 • Γιατί έχουμε Συμβόλαια
 • Το Συμβόλαιο 
 • Τυποποιημένα Κατασκευαστικά Συμβόλαια
 • Συνήθη Διεθνή Τυποποιημένα Συμβόλαια
 • Τυποποιημένα Συμβόλαια στην Κύπρο
 • Ο Εργοδότης
 • Ο Εργολάβος
 • Μηχανικός/Αρχιτέκτονας

 

2. Μορφές Συμβολαίων 

 • Για ένα κατ’ αποκοπή ποσό, με ποσότητες
 • Για ένα κατ’ αποκοπή ποσό, χωρίς ποσότητες
 • Με κατά προσέγγιση ποσότητες

 

3.1. Όροι Κύριου Δομικού Συμβολαίου για Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα (Με Δεσμευτικές

 • Ποσότητες)  P/LS/MC(1) 
 • Ορισμοί και ερμηνείες
 • Γλώσσα και Νομοθεσία
 • Υποχρεώσεις Εργολάβου
 • Οδηγίες Α/ΜΧ
 • Έγγραφα Συμβολαίου
 • Κατά Νόμον υποχρεώσεις, ειδοποιήσεις, αμοιβές και χρεώσεις
 • Υψόμετρα και χάραξη των Εργασιών
  Υλικά, εμπορεύματα και τεχvoυργία vα συμμoρφώvovται πρoς τις περιγραφές, δoκιμές και επιθεωρήσεις
 • Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα ευρεσιτεχνίας

 

3.2. Όροι Κύριου Δομικού Συμβολαίου 

 • Υπεύθυνος Εργοταξίου
 • Δικαίωμα εισόδoυ για τον Εργoδότη, το Προσωπικό του Εργοδότη και τα Ενδιαφερόμενα Τρίτα Μέρη, στις Εργασίες
 • Επιθεωρητής Εργοταξίου
 • Μετατροπές, Ποσά Προνοίας, Ποσά Αρχικού Κόστους και Τιμές Αρχικού Κόστους
 • Δελτία Συμβολαίου
 • Ποσό Συμβολαίου
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξία
 • Υλικά Εργασιών επί του Χώρου Εργοταξίου
 • Έμπρακτη Συμπλήρωση και Περίοδος Ευθύνης για Ελαττώματα
 • Μερική παραλαβή από τον Εργοδότη

 

3.3. Όροι Κύριου Δομικού Συμβολαίου 

 • Εκχώρηση ή υπεκμίσθωση
 • Βλάβες σε πρόσωπα και ιδιοκτησίες και εξασφάλιση του Εργοδότη και του Εργολάβου
 • Ασφάλιση έναντι βλάβης σε πρόσωπα και ιδιοκτησίες
 • Ασφάλιση των Εργασιών / Ασφάλιση των Εργασιών και των υφιστάμενων κατασκευών με  τα περιεχόμενα τους / Ασφάλιση του συμπληρωμένου Έργου για αφανή ελαττώματα
 • Προγραμματισμός εκτέλεσης και συμπλήρωσης των Εργασιών και κατοχή του Χώρου Εργοταξίου
 • Αποζημιώσεις για μη αποπεράτωση
 • Παράταση Χρόνου
 • Απώλειες και έξοδα προξενούμενα από τη διατάραξη της κανονικής προόδου των Εργασιών
 • Λύση από τον Εργοδότη
 • Λύση από τον Εργολάβο

 

3.4. Όροι Κύριου Δομικού Συμβολαίου 

 • Διορισμένοι Υπεργολάβοι
 • Διορισμένοι Προμηθευτές
 • Εργολάβοι Σχετικών Εργασιών
 • Πιστοποιητικά και πληρωμές
 • Διακυμάνσεις στα κατασκευαστικά κόστη
 • Εκδήλωση εχθροπραξιών
 • Ζημιές λόγω πολέμου
 • Αρχαιότητες
 • Επίλυση διαφορών

 

3.5: Όροι Κύριου Δομικού Συμβολαίου 

 • Εγγύηση Πιστής Εκτέλεσης
 • Προκαταβολές Πληρωμών
 • Εγγύηση Πληρωμής Εργολάβου
 • Τόκος επί εκκρεμουσών πληρωμών
 • Μεταγενέστερη Νομοθεσία
 • Τέλη χαρτοσήμανσης
 • Παράρτημα Όρων Συμβολαίου
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Σάββας Βραχίμης - Civil Engineer at Own Consulting Practice

Mr Savvas Vrahimis is a London University graduate with a BSc (Hons) degree in Civil Engineering from Queen Mary College (1972-75) and an MSc DIC degree in Engineering Rock Mechanics from Imperial College (1984-85). After graduation in 1975 Mr Vrahimis worked for a year as a Research Assistant in Water Engineering at North East London Polytechnic. Upon returning to Cyprus in 1976 he was employed by Public Works Department as an Executive Engineer at PWD Roads Section.

During his 36 year career in PWD Mr Vrahimis was in charge for the design and/or procurement and/or supervision and contract management of major and minor highway projects, bridges, and marine and airport projects. Between 2008 -12, Mr Vrahimis represented Cyprus in CEN Technical Committee (TC 154) for Aggregates. Mr Vrahimis retired from PWD in September 2012 from the position of Chief Executive Engineer in charge of the Planning and Procurement Sector.

Currently Mr Vrahimis is a freelance consulting engineer and a part time visiting lecturer at Cyprus University of Technology teaching Highway Engineering and Road Technology at MSc level. He is also the chairman of national committee CYS TC17 for Asphaltic Concrete, chairman of ETEK Aggregates and Concrete Committee and member of CYS TC 2 Aggregates, CYS TC 14 Pre Cast Concrete Products and CYS TC 18 Eurocodes. As the chairman of CYS TC17 for Asphaltic Concrete Mr Vrahimis is presently focusing his attempts on the introduction of recycled asphalt pavement aggregates into fresh hot mixed asphaltic concrete.

Mr Vrahimis is a certified (HRDA) Vocational Training Instructor providing training to young civil engineers in contract management, road design and construction,bridge design and construction, road material quality control and testing , concrete and asphaltic concrete technology.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 425.00
 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 145.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 425.00
 • € 0.00
 • € 80.75
 • € 425.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 13 Ιουν 2024

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Σάββας Βραχίμης

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Πέμπτη - 20 Ιουν 2024

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Σάββας Βραχίμης

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εισαγωγή στη Διαχειριση Συμβολαίων Κατασκευαστικών Εργων Ιδιωτικού Τομέα

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα...

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη...

18/06/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)

Εισαγωγή στη Διαχείριση Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών ...

Το έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων» βασίζεται στο έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Έργων Πολιτικής Μηχανικής» το ...

27/06/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)