Εισαγωγή στη Διαχείριση Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Εμπόριο

21 Νοε 2023 08:30 28 Νοε 2023 16:15
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Εισαγωγή στη Διαχείριση Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων» βασίζεται στο έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Έργων Πολιτικής Μηχανικής» το οποίο είχε υιοθετηθεί για χρήση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τις αναγκαίες τροποποιήσεις ώστε το έντυπο να καταστεί κατάλληλο για χρήση σε δημόσια οικοδομικά έργα έχει ετοιμάσει Ειδική Τεχνική Επιτροπή στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι του Τμήματος Δημοσίων Έργων, της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου και της Διεύθυνσης Ελέγχου του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Στις συνεδρίες της Επιτροπής παρακαθόταν εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Το κείμενο εξετάστηκε από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων και υιοθετήθηκε, αφού έτυχε κάποιων τελικών τροποποιήσεων, για χρήση στα Δημόσια Οικοδομικά Έργα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός έργου, οι όροι εκτέλεσης, οι προδιαγραφές ποιότητας, η διάρκεια εκτέλεσης του έργου, οι δεσμεύσεις κόστους, η διαδικασία παρακολούθησης, παράδοσης και παραλαβής καταγράφονται ως νομική δέσμευση στη Σύμβαση ενός έργου. Ο τρόπος Διαχείρισης του Έργου απορρέει από τις ανωτέρω συμβατικές δεσμεύσεις. Βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Ασάφειες στην τεκμηρίωση κυρίως σε ότι αφορά τις εκατέρωθεν υποχρεώσεις και αναλήψεις ρίσκου αναδόχου και αναθέτη έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην εκτέλεση και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου. Για να καλυφθεί η ανάγκη σωστής συμπλήρωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την παρουσίαση των ανωτέρω εξαρτήσεων με στόχο τη βέλτιστη επιλογή τύπου σύμβασης και την πλήρη κατανόηση των βασικών όρων των συμβάσεων

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Να γνωρίζουν τις πρόνοιες του Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων
 • Να περιγράφουν τις βασικές πρόνοιες του Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων
 • Να απαριθμούν και περιγράφουν τις βασικές πρόνοιες των Όρων Συμβολαίων
 • Να προσδιορίσουν τη στρατηγική υλοποίηση ενός οικοδομικού έργου
 • Να αποτιμήσουν την πιθανότητα επίτευξης των στόχων ενός οικοδομικού έργου
 • Να βελτιώσουν την παραγωγική τους ικανότητα προς όφελος του εργοδότη τους
 • Να διαχειρίζονται, παρακολουθούν και επιβλέπουν οικοδομικά έργα του Δημοσίου
 • Αξιολογούν την καταλληλόλητά της σύμβασης σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου
 • Αξιολογούν τον προϋπολογισμό του έργου σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και τις υποχρεώσεις που απορρέουν και να μειώσουν το ρίσκο που απορρέει από αυτή

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πρόσωπα που ασχολούνται με την Υποβολή Προσφορών, Κατασκευή, Επίβλεψη και Διαχείριση Κατασκευαστικών Έργων στον Ιδιωτικό Τομέα, όπως Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Επιμετρητές Ποσοτήτων, Υπεύθυνοι ετοιμασίας και αξιολόγησης Απαιτήσεων, Τεχνικοί Διευθυντές Εταιρειών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο Προγράμματος

1. Το Συμβόλαιο – Τα Μέρη

 • Γιατί έχουμε Συμβόλαια
 • Το Συμβόλαιο
 • Τυποποιημένα Κατασκευαστικά Συμβόλαια
 • Συνήθη Διεθνή Τυποποιημένα Συμβόλαια
 • Τυποποιημένα Συμβόλαια στην Κύπρο
 • Ο Εργοδότης
 • Ο Εργολάβος
 • Μηχανικός/Αρχιτέκτονας

2. Μορφές Συμβολαίων

 • Για ένα κατ’ αποκοπή ποσό, με ποσότητες
 • Με κατά προσέγγιση ποσότητες
 • Για ένα κατ’ αποκοπή ποσό, χωρίς ποσότητες

3.1. Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων - Έκδοση, 1η Σεπτεμβρίου 2006 (Με τροποποιήσεις την 1η Μαρτίου 2018)

 • Περιεχόμενα/ορισμοί
 • Μηχανικός και Επιβλέπων Μηχανικός
 • Εκχώρηση και ανάθεση του συμβολαίου.
 • Έγγραφα του συμβολαίου
 • Γενικές Υποχρεώσεις

3.2. Όροι Συμβολαίου

 • Εργατικά
 • Έλεγχος υλικών, Μηχανικού Εξοπλισμού και εργασίας
 • Αναστολή Εργασιών
 • Έναρξη Έργου και καθυστερήσεις
 • Περίοδος Ευθύνης για Ελαττώματα
 • Τροποποιήσεις, Προσθήκες, Παραλείψεις
 • Διαδικασία απαιτήσεων για πρόσθετη πληρωμή

3.3. Όροι Συμβολαίου

 • Μηχανήματα Εργολάβου, Προσωρινά Έργα και υλικά
 • Επιμετρήσεις
 • Ποσά Προνοίας και Ποσά Βασικού Κόστους
 • Διορισμένοι Υπεργολάβοι

3.4. Όροι Συμβολαίου

 • Πιστοποιητικά, Πληρωμές και Τελική Παραλαβή
 • Επανορθώσεις και Θεραπείες
 • Ειδικοί κίνδυνοι
 • Απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης
 • Διακανονισμός διαφορών
 • Ειδοποιήσεις
 • Υπαίτιος ο Εργοδότης
 • Διαφοροποίηση του κόστους
 • Αξιολόγηση Απόδοσης Εργολάβου

4. Μέρος IΙ: Ειδικοί Οροί (για χρήση σε συνδυασμό με τους Όρους Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων, ημερομηνίας 1/9/2006) - Έκδοση 1η Μαρτίου 2019

 • Επεξήγηση οδηγού για την ετοιμασία ειδικών όρων συμβολαίου


Εκπαιδευτής: Βαρνάβας Λάμπρου

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 425.00
 • € 238.00
 • € 0.00
 • € 187.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 425.00
 • € 0.00
 • € 80.75
 • € 425.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 21 Νοε 2023

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Τρίτη - 28 Νοε 2023

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εισαγωγή στη Διαχείριση Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
AutoCAD: Beginner To Professional...

AutoCAD is an important software tool for anyone working in engineering, architecture and manufacturing. The course covers the development of computer-aided des...

17/04/2024 15:00

35 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εισαγωγή στη Διαχειριση Συμβολαίων Κατασκευαστικών Εργων Ιδιωτικού Τομ...

Το έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων» βασίζεται στο έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Έργων Πολιτικής Μηχανικής» το ...

13/06/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)

ΤΟΜΟΣ Β: Διαχείριση Συμβολαίων του Δημοσίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα...

Στόχος του σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το περιεχόμενο του Συμβολαίου για Οδικά και Τεχνικά Έργα, να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στη...

18/06/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)

Εισαγωγή στη Διαχείριση Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών ...

Το έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Οικοδομικών Έργων» βασίζεται στο έντυπο «Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημόσιων Έργων Πολιτικής Μηχανικής» το ...

27/06/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)