Ανάλυση και Εφαρμογή των Κανονισμών της 17ης Έκδοσης

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Κατασκευές/ Construction - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

11 Ιουν 2024 08:30 02 Ιουλ 2024 13:45
Ελληνικά
35 ώρες ( 7 μέρες )
anad greek logo
Ανάλυση και Εφαρμογή των Κανονισμών της 17ης Έκδοσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Κανονιστική Διοικητική Πράξη (Κ.Δ.Π) 168/2017 προβλέπει ότι το πρότυπο BS7671:2008 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι την αναθεώρηση 3, με στοιχεία αναφοράς Amendment 3 του 2015 και οι προδιαγραφές για την επιλογή, εγκατάσταση και έλεγχο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται από τους κατόχους άδειας για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, έλεγχο και επιθεώρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με βάση και τους Περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς του 1941-2012.

Οι νέοι Κανονισμοί της 17ης έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015) περιλαμβάνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις με στόχο την ενίσχυση της  ασφάλειας του χρήστη και της περιουσίας του. Ως εκ τούτου, όλοι οι επαγγελματίες που ενασχολούνται με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις διατάξεις των Κανονισμών ώστε να τις εφαρμόζουν με ορθολογιστικό τρόπο.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Εφαρμογή των κανονισμών του προτύπου BS7671:2008 (2015) για την μελέτη και σχεδιασμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Συμβούλους και Εργολήπτες Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
 • Επιθεωρητές Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Ανώτερους Τεχνικούς Ηλεκτρολογίας
 • Συντηρητές Ηλεκτροσυσκευών
 • Ηλεκτροτεχνίτες
 • Εργολήπτες Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Nέους απόφοιτους Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέματα

 • Νομοθετικές και Κανονιστικές Διατάξεις και η εφαρμογή τους στον Σχεδιασμό και την Μελέτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
 • Ηλεκτρικά Συστήματα Παροχών και Γειώσεων
 • Βασικές Αρχές Ηλεκτρολογικού Σχεδίου
 • Διαδικασία Μελέτης Χαρακτηριστικών Ηλεκτρικής Παροχής
 • Χαρακτηριστικά Φορτίου, Ανάλυση Φορτίων, Τυπικά Κυκλώματα, Απόζευξη και Διακοπή
 • Μέγιστη Ζήτηση και Συντελεστές Ετεροχρονισμού
 • Τεχνικές Προδιαγραφές και Επιλογή Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
 • Τυπικά Ηλεκτρικά Κυκλώματα και Κυκλώματα Διανομής
 • Μέγιστη Ζήτηση και Συντελεστές Ετεροχρονισμού
 • Τεχνικές Προδιαγραφές και Επιλογή Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού
 • Προστασία έναντι Σφάλματος και Ηλεκτροπληξίας
 • Συντονισμός Προστατευτικών Συσκευών
 • Επιλογή Συστήματος και Μέθοδών Καλωδίωσης
 • Πτώση Τάσης και Συντελεστές Διόρθωσης
 • Εξωτερικές Επιδράσεις, Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
 • Προστασία έναντι Υπερτάσεων και Υποτάσεων
 • Υπολογισμός Σύνθετης Αντίστασης Βρόχου Βλάβης
 • Καθορισμός Προσδοκώμενου Ρεύματος Σφάλματος
 • Επιλογή Προστατευτικών Αγωγών-Αδιαβατική Εξίσωση
 • Χρήση Πινάκων Παραρτημάτων του Προτύπου BS7671
 • Καλώδια Εγκατεστημένα Υπόγεια. Τρόποι Εγκατάστασης και Υπολογισμός Διατομής των Καλωδίων
 • Συνδέσεις προς τη Γη. Αποδεκτοί τύποι Ηλεκτροδίων
 • Γείωση και Ισοδυναμική Γεφύρωση
 • Απόζευξη Ρεύματος. Διακοπή Ρεύματος για Μηχανική Συντήρηση/Επείγουσα Διακοπή
 • Λειτουργική Διακοπή Ρεύματος. Εφαρμογή Προστατευτικών Μέτρων για Ασφάλεια. Συσκευές Απόζευξης και Διακοπής Ρεύματος
 • Ειδικές Εγκαταστάσεις ή Χώροι Εγκαταστάσεων. Χώροι που περιέχουν Μπανιέρα ή Λεκάνη για Ντους. Γεωργικές και Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις
 • Ειδικά Θέματα Μελέτης και Σχεδιασμού-Αρμονικά Φίλτρα, Πυκνωτές, Συστήματα UPS, Εφεδρικές Γεννήτριες.
 • Ειδικά Θέματα Ενεργειακής Απόδοσης στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 • Υπολογισμοί που συσχετίζονται με τον Έλεγχο και Επιθεώρηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Πρακτική Άσκηση - Σχέδια Αποτύπωσης
 • Πρακτική Άσκηση - Υπολογισμοί Μελέτης
 • Πρακτική Άσκηση - Μονογραμμικά Διαγράμματα
 • Πρακτική Άσκηση - Κατασκευαστικά Σχέδια Εργασίας


Εισηγητής: Χαράλαμπος Α. Σκαμπαλλής

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 830.00
 • € 595.00
 • € 0.00
 • € 235.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 830.00
 • € 0.00
 • € 157.70
 • € 830.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Για άνεργους που πληρούν τα κριτήρια της ΑΝΑΔ: €0 Ειδικές τιμές για φοιτητές. Επικοινωνήστε μαζί μας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 11 Ιουν 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Πέμπτη - 13 Ιουν 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 18 Ιουν 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Πέμπτη - 20 Ιουν 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 25 Ιουν 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Πέμπτη - 27 Ιουν 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 02 Ιουλ 2024

Ώρα

08:30 - 13:45

Τοποθεσία:

Editc (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ανάλυση και Εφαρμογή των Κανονισμών της 17ης Έκδοσης

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Εκπαίδευση Εργοληπτών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων...

Με βάση τη Περι Ηλεκτρισμού νομοθεσία, άτομα τα οποία επιθυμούν να εξασκήσουν το επάγγελμα του Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων θα πρέπει να παρακαθίσουν και ...

26/06/2024 08:30

40 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)

Τόμος Γ: Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές και Μέθοδος Επιμέτρησης...

Συλλέγοντας , προσαρμόζοντας και κωδικοποιώντας την πείρα των τελευταίων 30 χρόνων στη μελέτη και κατασκευή οδικών και τεχνικών έργων το Τμήμα Δημοσίων Έργων το...

28/06/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)