Σύνταξη Εγγράφων Διαγωνισμού στο Πλαίσιο Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι - Κατασκευές/ Construction

17 Σεπ 2024 08:30 17 Σεπ 2024 16:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
presentation img Νικόλαος Μανωλόπουλος
anad greek logo
Σύνταξη Εγγράφων Διαγωνισμού στο Πλαίσιο Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μεταφορά βασικών γνώσεων για την σύνταξη των εγγράφων διαγωνισμού για διαφόρους τύπους διαγωνιστικών διαδικασιών και ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Νόμος 73(Ι)2016).

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • περιγράφουν και επεξηγούν τις διατιθέμενες από το νομοθετικό πλαίσιο διαγωνιστικές διαδικασίες.
 • περιγράφουν τη δομή και τα μέρη των εγγράφων διαγωνισμού ανάλογα (α) με τον τύπο της διαγωνιστικής διαδικασίας και (β) με το αντικείμενο της σύμβαση.
 • εξοικειωθούν με το περιεχόμενο των εγγράφων διαγωνισμού, τα βασικά κεφάλαια, τις πρόνοιες και τους περιορισμούς, ως εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.
 • προσαρμόζουν τα έγγραφα διαγωνισμού στις ιδιαιτερότητες της κάθε σύμβασης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε στελέχη τα οποία εμπλέκονται στις διαδικασίες διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόγραμμα Σεμιναρίου
Εισαγωγή στα έγγραφα διαγωνισμού και διαγωνιστικές διαδικασίες

 • Έναρξη εργασιών – προσδιορισμός των στόχων του προγράμματος
 • Η θέση της σύνταξης των εγγράφων διαγωνισμού στο κύκλο ζωής μιας δημόσιας σύμβασης
 • Οι διατιθέμενες στον Νόμο 73(Ι)2016 διαγωνιστικές διαδικασίες
 • Μέρη εγγράφων διαγωνισμού
 • Τυπολογία εγγράφων διαγωνισμού
 • Συζήτηση - ερωτήσεις

Προετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού (1)

 • Έγγραφα για διαγωνισμούς υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία
 • Έγγραφα για διαγωνισμούς υπηρεσιών με κλειστή διαδικασία
 • Έγγραφα για διαγωνισμούς υπηρεσιών με συνοπτική διαδικασία
 • Συζήτηση - ερωτήσεις

Προετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού (2)
 • Έγγραφα για διαγωνισμούς προμηθειών
 • Έγγραφα για διαγωνισμούς έργων
 • Έγγραφα για Ανταγωνιστική διαδικασία με Διαπραγμάτευση
 • Έγγραφα για Ανταγωνιστικό Διάλογο
 • Συζήτηση - ερωτήσεις


Εκπαιδευτής: Νικόλαος Μανωλόπουλος

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Νικόλαος Μανωλόπουλος -
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 395.00
 • € 140.00
 • € 0.00
 • € 255.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 395.00
 • € 0.00
 • € 75.05
 • € 395.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 17 Σεπ 2024

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Νικόλαος Μανωλόπουλος

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Σύνταξη Εγγράφων Διαγωνισμού στο Πλαίσιο Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Σύνταξη Εγγράφων Διαγωνισμού στο Πλαίσιο Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων...

Μεταφορά βασικών γνώσεων για την σύνταξη των εγγράφων διαγωνισμού για διαφόρους τύπους διαγωνιστικών διαδικασιών και ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης σύμφ...

17/09/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Διαχείριση Δημόσιας Σύμβασης Σύμφωνα με τον ΚΔΠ 138/16...

To webinar αφορά την εξοικείωση με τις διαδικασίες διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων και κυρίως με τον τρόπο αντιμετώπισης συμβατικών αλλαγών (contract changes) κα...

19/09/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Εισαγωγή στη σύναψη και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων για την Τοπική Αυτ...

Οι λειτουργοί των Δήμων, οι οποίοι εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και διοίκησης / διαχείρισης της υλοποίησής τους, α...

24/09/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Project Management Professional...

Companies often deal with projects that need to be delivered before a specific date, within a budget and satisfying specific quality objectives. The Project ...

26/09/2024 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Κριτήρια Ανάθεσης και Τεχνικές Προδιαγραφές στη Διαδικασία Σύναψης Δημ...

Καθώς η νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων (νόμος 73/2016) αναδεικνύει την επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης και τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε κομβικές ...

08/10/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Αξιολόγηση Προσφορών και Ανάθεση Σύμβασης στο Πλαίσιο της Διαδικασίας ...

Η αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων (νόμος 73/2016), αποτελεί τη σημαντικότερη φάση της διαδικασίας, καθώς οδηγεί στην επιλο...

17/10/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Νομολογία Δημόσιων Συμβάσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο...

Για τα στελέχη που εμπλέκονται στις διαδικασίες σύναψης και διαχείρισης της υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων είναι απαραίτητη η εξοικείωση με ειδικές περιπτώσεις σ...

12/11/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σύναψη και Εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων σύμφωνα με τον Νόμο 73(Ι)2016 κ...

Οι δημόσιες συμβάσεις διέπονται από τη Νομοθεσία και η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση τους είναι υψηλής σημμασίας. Οι βέλτιστες πρακτικές που θα διδαχθούν σ...

19/11/2024 08:30

21 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online