Πράσινες Κατασκευές και Σύγχρονες Τάσεις στο Σχεδιασμό και στη Κατασκευή τους (100% Επιχορηγημένο)

- Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον - Κατασκευές/ Construction

31 Μαΐου 2024 13:00 01 Ιουν 2024 16:00
Ελληνικά
12 ώρες ( 2 μέρες )
anad greek logo
Πράσινες Κατασκευές και Σύγχρονες Τάσεις στο Σχεδιασμό και στη Κατασκευή τους (100% Επιχορηγημένο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας αλλά και λόγω των πολλών περιβαλλοντικών ανησυχιών, στον γενικότερο προβληματισμό για την αρχιτεκτονική σύνθεση των κτιρίων, έρχεται να προστεθεί και το πώς αυτά μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να είναι ενεργειακά πιο αποδοτικά, στοχεύοντας στην δημιουργία ενός λειτουργικά και μορφολογικά άρτιου κτιρίου, χαμηλής ή / και σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παροχή στους συμμετέχοντες ενός σύντομου και εύχρηστου οδηγού αναφοράς, στον οποίο αναφέρονται μέθοδοι ελαχιστοποίησης – μηδενισμού του ενεργειακού κόστους λειτουργίας έκαστου κτιρίου και ο επηρεασμός του βιοκλιματικού σχεδιασμού ώστε οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να σχεδιάσει ή / και να κατασκευάσει ένα κτήριο που να απαιτεί μηδενικό κόστος λειτουργίας ή να κάνει επεμβάσεις σε ένα υφιστάμενο, να μπορεί να αναζητήσει εύκολα ιδέες και λύσεις. Επίσης στο σεμινάριο θα αναφερθούν και εν συντομία διάφοροι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, παθητικοί και ενεργητικοί.

Θα γίνει ανάλυση και παρουσίαση των μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά) οι οποίες μπορούν να έχουν αποδοτική εφαρμογή σε κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και των ενεργειακά αποδοτικών κτιριακών Η/Μ εγκαταστάσεων και συσκευών , με παράθεση των τελευταίων τεχνολογικών και θεσμικών εξελίξεων παρουσιάζοντας σχετική νομοθεσία.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Γνωρίζουν την ενεργειακή Νομοθεσία σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.
 2. Κατανοούν τα περιεχόμενα της έκθεσης ενεργειακού ελέγχου.
 3. Προσδιορίζουν τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση με δυναμική ανάλυση του κτιρίου.
 4. Επιλέγουν δομικά υλικά και συστήματα για βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
 5. Γνωρίζουν τον κύκλο ζωής των υλικών.
 6. Υπολογίζουν την ηλιακή ακτινοβολία.
 7. Προσδιορίζουν το Ενεργειακό Αποτύπωμα μέσω της μεθόδου ανάλυσης κύκλου ζωής (ΑΚΖ) ISO 14040.
 8. Εφαρμόζουν μεθόδους για δημιουργία βιώσιμων κτιρίων.
 9. Εφαρμόζουν βιοκλιματικό και ενεργειακό σχεδιασμό.
 10. Ευαισθητοποιηθούν στα θέματα μηδενικής ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
 11. Συγκρίνουν εναλλακτικό μοντέλο (τυπικής κατοικίας με ηλεκτρισμό από Φωτοβολταϊκά πάνελ) με το βασικό μοντέλο τυπικής κατοικίας (με ηλεκτρισμό από το σημερινό υπάρχον δίκτυο). Το εναλλακτικό μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί ως κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
 12. Ενθαρρύνουν τη χρήση υλικών και συστημάτων για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.
 13. Υποστηρίζουν το βιοκλιματικό και ενεργειακό σχεδιασμό.
 14. Περιγράφουν τις βασικές αρχές κατασκευής και λειτουργίας των κτιρίων.
 15. Απαριθμούν και περιγράφουν τα τοπικά βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.
 16. Καθορίζουν τα μέτρα βιοκλιματικής κατασκευής των κτιρίων.
 17. Καθορίζουν παραμέτρους ενεργειακής και βιοκλιματικής κατασκευής και λειτουργίας κτηρίων.
 18. Προσδιορίζουν τις δυνατότητες ένταξης των ΑΠΕ στα κτίρια.
 19. Κατανοήσουν τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη δημιουργία κτιρίων μηδενικής ενεργειακής απόδοσης.
 20. Κατηγοριοποιούν τις βασικές παραμέτρους ενεργειακής κατανάλωσης.
 21. Υιοθετούν ορθολογιστικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό Ενεργειακής και βιοκλιματικής απόδοσης κτηρίων.
 22. Υπολογίζουν το ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίου.
 23. Επιλέγουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν να μετατρέψουν τα έργα τους σε κτίρια μηδενικού κόστους λειτουργίας.
 24. Ελέγχουν χρηματοοικονομικά τη μετατροπή υφιστάμενου και νέου κτιρίου σε κτίριο με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
 25. Βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των έργων τους.
 26. Προσομοιώνουν το κτίριο και να υπολογίζουν την ενεργειακή πραγματική και θεωρητική κατανάλωση ενέργειας.
 27. Συντάσσουν ενεργειακή και βιοκλιματική έκθεση κατασκευής και λειτουργίας κτιρίου.
 28. Υπολογίζουν με τεχνοοικονομικά χαρακτηριστικά την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.
 29. Εκτελούν συστάσεις ενεργειακής και βιοκλιματικής κατασκευής και λειτουργίας νέων και υφιστάμενων κτιρίων.
 30. Προσδιορίζουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας τυπικής κατοικίας μέσω των υλικών και διεργασιών της σε ολόκληρο το κύκλο ζωής της.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντικό και Επιστημονικό Προσωπικό Εργοληπτικών Εταιρειών, Μηχανικοί όλων των κλάδων, Μελετητές, Επιβλέποντες, Εργοδηγοί, Υπεύθυνοι Εργοταξίων, Επιθεωρητές Εργοταξίων, Τεχνικοί Διευθυντές, Μηχανικοί Δήμων και άλλων Δημόσιων Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θέλουν να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στο αντικείμενο των ενεργειακών βέλτιστων οικονομικών πρακτικών που οδηγούν σε κτίρια μηδενικού κόστους λειτουργίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες Προγράμματος

 1. Εναρκτήρια Συνάντηση Παγοθραύστης, σύντομη παρουσίαση καταρτιζόμενων Ανάλυση σκοπού και στόχου Συμβόλαιο δέσμευσης Εισαγωγή
 2. Παρουσίαση ενεργειακής νομοθεσίας σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Θεσμικό πλαίσιο για ενεργειακές επιθεωρήσεις. Ευρωπαϊκές οδηγίες. Εθνική νομοθεσία. Θεσμικό πλαίσιο για ενεργειακούς ελέγχους. Περιεχόμενα έκθεσης ενεργειακού ελέγχου. Θεσμικό πλαίσιο για φωτοβολταϊκά συστήματα. Φωτοβολταϊκά στις στέγες και στα δώματα. Ενεργειακός συμψηφισμός (Net metering).
 3. Ενεργειακή απόδοση δομικών υλικών & συστημάτων Επιλογή των δομικών υλικών και συστημάτων (CE, DOP) Κύκλος ζωής υλικών όπως το μπετόν, τα τούβλα, ο χάλυβας, το τσιμέντο και το αλουμίνιο. Ενεργειακά οφέλη από τη χρήση νέου προϊόντος εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων. Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ υλικών. Εφαρμογή βιοκλιματικού και ενεργειακού σχεδιασμού για την επιλογή κατάλληλων υλικών και συστημάτων κελύφους (αδιαφανών και διαφανών στοιχείων και συστημάτων ηλιοπροστασίας) και προσδιορισμός της βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης με δυναμική ανάλυση του κτιρίου ή των κτιριακών συνόλων.
 4. Φωτοβολταϊκά συστήματα / Τεχνικά θέματα. Φωτοβολταϊκά συστήματα / Τεχνικά θέματα. Μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα φωτοβολταϊκών συστημάτων. Διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα. Απώλειες και φωτοβολταϊκό φαινόμενο. Βέλτιστη κλίση Φ/Β και σκίαση. Ηλιακή ακτινοβολία και παραδείγματα υπολογισμού της. Παραδείγματα υπολογισμού και παρουσίασης μελετών διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκών συστημάτων κάνοντας χρήση λογισμικού. Δημιουργία εναλλακτικού μοντέλου (τυπικής κατοικίας με ηλεκτρισμό από Φ Β πάνελ) το οποίο συγκρίνεται με το βασικό μοντέλο τυπικής κατοικίας ( με ηλεκτρισμό από το σημερινό υπάρχον δίκτυο) Το εναλλακτικό μοντέλο μπορεί να θεωρηθεί ως κτίριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Κτίρια και ενεργειακό ισοζύγιο με σκοπό την αξιολόγηση ενεργειακών λύσεων για μηδενικό κόστος λειτουργίας. Παρουσίαση παραδειγμάτων. Κλιματικές επιδράσεις σε ένα κτίριο. Θερμοκρασιακή άνεση και ενέργεια. Παραδείγματα κατάταξης συστημάτων θέρμανσης Οικονομική αξιολόγηση λειτουργίας και αποδόσεις ποικιλίας συστημάτων θέρμανσης. Κατάταξη αυτών με βάση τα οικονομικά κριτήρια λειτουργίας έκαστου συστήματος θέρμανσης. Τι είναι η αντλία θερμότητας και οι αρχές λειτουργίας της.
 5. Κτίρια και ενεργειακό ισοζύγιο με σκοπό την αξιολόγηση ενεργειακών λύσεων για μηδενικό κόστος λειτουργίας. Θερμική και ψυκτική μηχανή. Επεξήγηση βαθμών απόδοσης, COP και EER. Ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά όλες τις συσκευές που καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα. Επεξήγηση ετικέτας αντλιών θερμότητας με βάση την Ευρωπαϊκή οδηγία. Σχεδίαση – μελέτη αντλίας θερμότητας για εγκατάσταση σε νεοαναγειρόμενο κτίριο. Σχεδίαση – μελέτη αντλίας θερμότητας για αντικατάσταση λέβητα σε υφιστάμενο κτίριο. Χρηματοοικονομική αξιολόγηση εγκατάστασης αντλίας θερμότητας. Παραδείγματα υπολογισμού. Υπολογισμός ενεργειακού ισοζυγίου κτιρίου. Παρουσίαση ενεργειακής λύσης εγκατάστασης συστημάτων οδηγώντας σε κτίριο μηδενικού κόστους λειτουργίας. Παραδείγματα υπολογισμού. Ενεργειακή αξιολόγηση αλλαγής στη θερμομόνωση του κτιρίου εξετάζοντας την κατανάλωση πετρελαίου. Παραδείγματα υπολογισμού. Ψυχομετρία. Παραδείγματα υπολογισμού. Ορθές πρακτικές με σκοπό οικονομικά κριτήρια βελτιστοποίησης κόστους λειτουργίας μεγάλων κτιρίων. Παραδείγματα υπολογισμού. Παθητικά κτίρια – Ορισμοί & Βασικές Αρχές
 6. Καταληκτική συνάντηση Ανακεφαλαίωση Συμπεράσματα Αξιολόγηση
 7. Περιεχόμενο κατάρτισης ενδοεπιχειρησιακού μέρους 3η Μέρα : Επίσκεψη στην επιχείρηση του κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά (3,5 ώρες σε κάθε επιχείρηση) Θα μελετηθούν υφιστάμενα ή υπό κατασκευή έργα της κάθε επιχείρησης. Θα υπολογιστεί το ενεργειακό ισοζύγιο κτιρίου και θα συζητηθούν τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να μετατραπούν σε κτίρια μηδενικού κόστους λειτουργίας. Θα προσδιοριστεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας τυπικής κατοικίας μέσω των υλικών και διεργασιών της σε ολόκληρο το κύκλο ζωής της. Θα γίνει χρηματοοικονομική αξιολόγηση μετατροπής υφιστάμενου και νέου κτιρίου σε κτίριο με μηδενικό κόστος λειτουργίας. Θα συντάξουν ενεργειακή και βιοκλιματική έκθεση κατασκευής και λειτουργίας κτιρίου. Θα υπολογίζουν με τεχνοοικονομικά χαρακτηριστικά την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Θα μάθουν να εκτελούν συστάσεις ενεργειακής και βιοκλιματικής κατασκευής και λειτουργίας σε νέα και υφιστάμενα κτίρια.


Δωρεάν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Μετά την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους του προγράμματος, ο εκπαιδευτής/εμπειρογνώμονας του προγράμματος θα συναντήσει όλες τις επιχειρήσεις των συμμετεχόντων για πρακτική καθοδήγηση στην εφαρμογή των όσων θα έχουν διδαχθεί. Η συνάντηση θα καθοριστεί μεταξύ του εκπαιδευτή και της κάθε εταιρείας και θα έχει διάρκεια 4 ώρες. Δεν θα υπάρξει κόστος για τη συνάντηση αυτή και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα δοθούν.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1600.00
 • € 1600.00
 • € 0.00
 • € 0.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1600.00
 • € 640.00
 • € 182.40
 • € 960.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Θα προσφερθεί, χωρίς κόστος, διαμονή για δύο βράδια, σε δίκλινο δωμάτιο, με ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο διεξαγωγής του προγράμματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 31 Μαΐου 2024

Ώρα

13:00 - 19:30

Σάββατο - 01 Ιουν 2024

Ώρα

09:00 - 16:00

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Πράσινες Κατασκευές και Σύγχρονες Τάσεις στο Σχεδιασμό και στη Κατασκευή τους (100% Επιχορηγημένο)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Συναρμολόγηση και Αποσυναρμολόγηση Ικριωμάτων...

Η διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας αποτελεί υποχρέωση και κοινωνική ευθύνη του κάθε επαγγελματία εργοδότη ή αυτοερ...

18/06/2024 15:00

36 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Ξηρά Δόμηση - ΣΕΠ/CYQF/EQF4...

Η κατάρτιση όλων των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία διασφαλίζει τη ποιότητα των έργων, τη τήρηση των Νομοθεσιών και την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομέν...

18/06/2024 16:00

60 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Προετοιμασία για την Αξιολόγηση στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν 'Οικο...

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να βοηθήσει όσους στοχεύουν να πιστοποιηθούν στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν Οικοδομικά. Στο πρόγραμμα οι συμμε...

19/06/2024 08:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Οικοδομικά - ΣΕΠ/CYQF/EQF5)...

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να βοηθήσει όσους στοχεύουν να πιστοποιηθούν στο επαγγελματικό πεδίο Οικοδομικά ΣΕΠ/CYQF/EQF4 (Τεχνίτες Κατασκευαστ...

19/06/2024 16:00

60 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Βιωσιμότητα στις Κατασκευές και Αειφόρος Ανάπτυξη...

Με βάση του στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και ειδικά το στόχο 11 Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες η Ευρωπαϊ...

27/06/2024 08:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)