Πιστοποίηση Δομικών Υλικών

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Κατασκευές/ Construction

13 Ιουν 2024 08:00 13 Ιουν 2024 15:45
Ελληνικά
7 ώρες ( 3 μέρες )
anad greek logo
Πιστοποίηση Δομικών Υλικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Κανονισμός 305/2011/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε σε εφαρμογή από την 1/6/2013 και αναφέρεται στη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας και ο διανομέας είναι νομικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις σχετικές απαιτήσεις της οδηγίας και τη σήμανση CE για το προϊόν.

Ως εκ τούτου, η εκπαίδευση των ενδιαφερόμενων σε αυτό το θέμα είναι ζωτικής σημασίας καθώς αυτή η υποχρέωση της Νομοθεσίας ολοένα και περισσότερο διευρύνει τον κύκλο εργασιών των εταιριών του τομέα και βοηθά στον καλύτερο έλεγχο της αγοράς και εξασφαλίζει την σταθερότητα της επίδοσης και την ποιότητα του προϊόντος.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Ερμηνεύει τις απαιτήσεις του κανονισμού εμπορίας δομικών προϊόντων.
 2. Συσχετίζει τα πρότυπα της Ε.Ε με τα αντίστοιχα δομικά προϊόντα.
 3. Εξηγεί την πιστοποίηση δομικών υλικών.
 4. Επιλέγει τα κατάλληλα δομικά προϊόντα με σήμανση CE.
 5. Επαληθεύει τα αποτελέσματα των δοκιμών σύμφωνα με την δήλωση επίδοσης.
 6. Επεξηγεί τις απαιτήσεις για πιστοποίηση ενός δομικού προϊόντος και Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου.
 7. Διορθώνει τις τεχνικές προδιαγραφές ενός δομικού προϊόντος.
 8. Αποδεικνύει την καταλληλόλητα ενός εργαστηρίου δοκιμών.
 9. Χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για την πιστοποίηση δομικών προϊόντων.
 10. Συντάσσει τα βασικά στοιχεία της δήλωση επίδοσης.
 11. Ελέγχει την εγκυρότητα ενός πιστοποιητικού συμμόρφωσης, της δήλωσης επίδοσης και της σήμανσης CE.
 12. Εφαρμόζει τις απαιτήσεις της Ε.Ε όσον αφορά τα δομικά προϊόντα.
 13. Απορρίπτει δομικά προϊόντα της αγοράς.
 14. Υποκινά τους κατασκευαστές για εφαρμογή του κανονισμού.
 15. Εκτιμά την καταλληλόλητα του προϊόντος ανάλογα με την εργασία.
 16. Υποστηρίζει τις αρμόδιες αρχές στην εφαρμογή του κανονισμού δομικών προϊόντων 305/2011.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές και Υπεύθυνους Τμημάτων εταιρειών δομικών υλικών, Αρχιτέκτονες, Πολίτικους Μηχανικούς, Εργοληπτικές Εταιρείες (Οικοδομικά και Τεχνικά Έργα) και Λατομεία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες Προγράμματος

 1. Εισαγωγή Βασικοί Ορισμοί – Γενικές διατάξεις κανονισμού 305/2011 Υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων. Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές.
 2. Οργανισμοί τεχνικής αξιολόγησης και απλουστευμένες διαδικασίες. Κοινοποιούσες αρχές και κοινοποιημένοι οργανισμοί. Εποπτεία της αγοράς και διαδικασίες διασφάλισης. Παραρτήματα του κανονισμού. Αποφάσεις της Ε.Ε και κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί.
 3. Ενεργοποιητής Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι για θέματα που αφορούν δομικά προϊόντα. Κυπριακή νομοθεσία και διατάγματα. Εναρμονισμένα πρότυπα δομικών προϊόντων.
 4. Ευρωπαϊκά πρότυπα για δομικά προϊόντα. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση (ΕΤΑ). Καθήκοντα των κατασκευαστών. Καθήκοντα κοινοποιημένων φορέων.
 5. Σύνδεση με προηγούμενα Σήμανση CE / Δήλωση επίδοσης και Πιστοποιητικά συμμόρφωσης δομικών προϊόντων. Μέθοδοι Αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Ηλεκτρονικά εργαλεία και χρήση διαδικτύου.
 6. Απαιτήσεις δοκιμών για πιστοποίηση προϊόντων Απαιτήσεις εργαστηρίων για εκτέλεση δοκιμών. Κοινοποιημένοι φορείς πιστοποίησης.
 7. Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα – Αξιολόγηση
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 260.00
 • € 140.00
 • € 0.00
 • € 120.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 260.00
 • € 104.00
 • € 29.64
 • € 156.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 13 Ιουν 2024

Ώρα

08:00 - 15:45

Τοποθεσία:

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Πιστοποίηση Δομικών Υλικών

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Συναρμολόγηση και Αποσυναρμολόγηση Ικριωμάτων...

Η διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας αποτελεί υποχρέωση και κοινωνική ευθύνη του κάθε επαγγελματία εργοδότη ή αυτοερ...

18/06/2024 15:00

36 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Ξηρά Δόμηση - ΣΕΠ/CYQF/EQF4...

Η κατάρτιση όλων των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία διασφαλίζει τη ποιότητα των έργων, τη τήρηση των Νομοθεσιών και την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομέν...

18/06/2024 16:00

60 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Προετοιμασία για την Αξιολόγηση στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν 'Οικο...

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να βοηθήσει όσους στοχεύουν να πιστοποιηθούν στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν Οικοδομικά. Στο πρόγραμμα οι συμμε...

19/06/2024 08:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Οικοδομικά - ΣΕΠ/CYQF/EQF5)...

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να βοηθήσει όσους στοχεύουν να πιστοποιηθούν στο επαγγελματικό πεδίο Οικοδομικά ΣΕΠ/CYQF/EQF4 (Τεχνίτες Κατασκευαστ...

19/06/2024 16:00

60 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Βιωσιμότητα στις Κατασκευές και Αειφόρος Ανάπτυξη...

Με βάση του στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και ειδικά το στόχο 11 Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες η Ευρωπαϊ...

27/06/2024 08:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)