Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

- Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον - Κατασκευές/ Construction

13 Μαρτίου 2024 16:00 06 Απρ 2024 14:30
Ελληνικά
35 ώρες ( 8 μέρες )
Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η υποχρεωτική θερμομόνωση των κτιρίων απαιτεί γνώση τοποθέτησης των θερμομονωτικών υλικών στο κέλυφος και σε άλλα μέρη ενός κτιρίου.
Τα κτίρια καταναλώνουν περίπου 40% της ηλεκτρικής ενέργειας.
Για θέρμανση και δροσισμό καταναλώνεται το 75% της ενέργειας ενός κτιρίου.
Με τη σωστή και μελετημένη θερμομόνωση του κελύφους επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας.
Η θερμομόνωση είναι υποχρεωτική στα κτίρια, ωστόσο το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα της Κύπρου δεν είναι ενεργειακά αποδοτικό μιας και τα περισσότερα κτίρια κατασκευάζονταν χωρίς θερμομόνωση.
Στο πρόγραμμα θα παρουσιαστούν το Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, υλικά και μέθοδοι αναβάθμισης της Ενεργειακή Απόδοσης των Κτιρίων, θα γίνει αναφορά στα μέτρα Ασφάλειας και Υγείας και τέλος θα γίνει πρακτική εφαρμογή των μεθόδων και των υλικών που θα παρουσιαστούν.
Θα γίνει επίσκεψη σε εργοτάξιο η οποία θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν καλύτερα όσα θα διδαχθούν στο εργαστήριο στα πλαίσια του προγράμματος κατάρτισης.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 1. Προσδιορίζουν τους πολλαπλούς παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων.
 2. Προσδιορίζουν τις βασικές αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και τη σχέση του με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.
 3. Αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.
 4. Εντοπίζουν πιθανές θερμικές γέφυρες.
 5. Προσδιορίζουν το βαθμό θερμομόνωσης διαφορετικών δομικών στοιχείων που ανήκουν στο θερμικό περίβλημα αυτόνομων κτιριακών τμημάτων.
 6. Προσδιορίζουν προβλήματα και δίνουν λύσεις για το μετριασμό των θερμικών γεφυρών και τη συμπύκνωση υδρατμών.
 7. Κατανοούν νομικούς όρους που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση.
 8. Προσδιορίζουν εάν μια συγκεκριμένη θερμομονωτική λύση συμμορφώνεται με τις νόμιμες απαιτήσεις θερμικής, ακουστικής και πυρασφάλειας.
 9. Συμβουλεύουν πιθανούς πελάτες για ελάχιστες απαιτήσεις και κτήρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας.
 10. Συγκρίνουν διαφορετικών υλικών μόνωσης.
 11. Αναλύουν το κόστος, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής κάθε υλικού.
 12. Επιλέγουν τον κατάλληλο γύψο για κάθε εφαρμογή.
 13. Υπολογίζουν της ποσότητας υλικών που απαιτούνται για κάθε εφαρμογή.
 14. Εφαρμόζουν θερμομόνωση σε κτίρια.
 15. Επιλέγουν την κατάλληλη τεχνική για θερμομόνωση ανάλογα με τις ανάγκες του κτιρίου.
 16. Διακρίνουν τη θερμική γέφυρα κατά την κατασκευή και δίνει λύσεις.
 17. Υπολογίζουν το κόστος εργασίας.
 18. Συμβουλεύουν για την καταλληλότερη θερμομόνωση (υλικό και τεχνική) για κάθε εφαρμογή.
 19. Εφαρμόζουν θερμομόνωση σε νέους και υφιστάμενους τοίχους.
 20. Υπολογίζουν μονώσεις και πάχος σοβάδων για να επιτύχει τις ελάχιστες τιμές u.
 21. Τοποθετούν μονωτικού δικτύου.
 22. Ενημερώνει τους πελάτες για τη μηχανική αντίσταση του θερμομονωτικού υλικού.
 23. Εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών για πράσινες στέγες.
 24. Καθορίζουν τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη θερμομόνωση.
 25. Ελέγχουν θέση και λειτουργικότητα της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και νερού.
 26. Προετοιμάζουν περιοχής εγκατάστασης.
 27. Τοποθετούν θερμομόνωσης σε υφιστάμενο ή νέο κτίριο.
 28. Εντοπίζουν λύσεις σε προβλήματα θερμομόνωσης.
 29. Λαμβάνουν μέτρα για την προστασία της θερμομόνωσης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Εργοληπτικών Εταιρειών, Επιστάτες, Τεχνίτες / Βοηθούς Τεχνίτες που εργάζονται στον κατασκευαστικό τομέα και επιθυμούν να βελτιώσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους προκειμένου να γίνεται σωστή εγκατάσταση της θερμομόνωσης σε υφιστάμενα ή νέα κτίρια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες Προγράμματος

 1. Εισαγωγή Εναρκτήρια Συνάντηση : Παγοθραύστης, Ανάλυση σκοπού και στόχων, Συμβόλαιο δέσμευσης. Βασικά σημεία κατασκευών (αρμοί, σημεία σύνδεσης) Βασικά Στοιχεία Γεωμετρίας
 2. Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων Νομοθετικό Πλαίσιο για την Ενεργειακή Απόδοσης των Κτιρίων Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης
 3. Μετάδοση Θερμότητας Θερμική Άνεση, Μετάδοση θερμότητας Συντελεστής Θερμοπερατότητας Θερμικές Απώλειες Θερμογέφυρες Συμπύκνωση Υδρατμών
 4. Θερμομονωτικά Υλικά Ταξινόμηση Θερμομονωτικών Υλικών Πιστοποίηση Θερμομονωτικών Υλικών Ιδιότητες Θερμομονωτικών Υλικών Φυσικές Ιδιότητες Θερμομονωτικών Υλικών Κύρια Θερμομονωτικά Υλικά Βαριά Θερμομονωτικά υλικά Θερμομονωτικός σοβάς
 5. Εφαρμογή Συστημάτων Θερμομόνωσης Θερμοπρόσοψη Τοιχοποιίας [Υφιστάμενη – Νέα] Θερμομόνωση Οροφής [Δώματος & Στέγης] Θερμομόνωση Δαπέδου Συμβατική Θερμομόνωση
 6. Εργασιακό Περιβάλλον και οργάνωση Εργασίας Δομή Εργοταξίου (Οργανόγραμμα εργοταξίου, ωράριο) Οργάνωση Εργοταξίου Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα – Αξιολόγηση
 7. Ασφάλεια και Υγεία στη Εργασία και προστασία Περιβάλλοντος Τήρηση Πολιτικής Ασφάλειας και Υγείας στη Εργασία, Νομοθεσίας και Εσωτερικών Κανονισμών Εργοταξίου Ενέργειες σε περιπτώσεις ατυχημάτων και έκτακτων καταστάσεων, μέτρα ασφαλείας, μέτρα ατομικής προστασίας, Δελτία δεδομένων χημικών ουσιών Ασφαλής Χρήση σταθερών και κινητών ικριωμάτων, εξέδρων εργασίας και φορητών σκαλών και πρακτική άσκηση, έλεγχος ικριωμάτων, οδηγίες χρήσης μηχανημάτων Αναγνώριση πιθανών κινδύνων στο χώρο εργασίας, εκτίμηση κινδύνων και λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων, θερμική καταπόνηση Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα – Αξιολόγηση Προστασία Περιβάλλοντος, ανακυκλώσιμα υλικά, επαναχρησιμοποίηση, Περιβαλλοντικές Νομοθεσίες Υλικά φιλά προς το περιβάλλον, μονωτικά υλικά, υλικά επικόλλησης και χημικές ουσίες Κύκλος ζωής υλικών και κυκλική οικονομία
 8. Πρακτική Άσκηση (Εργαστήριο) Θερμομόνωση οριζόντιας οροφής. Τοποθέτηση πολυστερίνης. Τοποθέτηση σκύρων. Τοποθέτηση πλάκας με ενσωματωμένη πολυστερίνη.
 9. Πρακτική Άσκηση (Εργαστήριο) Θερμομόνωση τοιχοποιίας Κατασκευή θερμοπρόσοψης σε τοίχο σχήματος Ζ με ένα παράθυρο
 10. Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα – Τελική Απολογιστική Αξιολόγηση
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1100.00
 • € 700.00
 • € 0.00
 • € 400.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1100.00
 • € 440.00
 • € 125.40
 • € 660.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 13 Μαρτίου 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

Τοποθεσία:

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Σάββατο - 16 Μαρτίου 2024

Ώρα

08:00 - 14:30

Τοποθεσία:

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Τετάρτη - 20 Μαρτίου 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

Τοποθεσία:

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Σάββατο - 23 Μαρτίου 2024

Ώρα

08:00 - 14:30

Τοποθεσία:

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Τετάρτη - 27 Μαρτίου 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

Τοποθεσία:

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Σάββατο - 30 Μαρτίου 2024

Ώρα

08:00 - 14:30

Τοποθεσία:

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Τετάρτη - 03 Απρ 2024

Ώρα

16:00 - 19:15

Τοποθεσία:

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Σάββατο - 06 Απρ 2024

Ώρα

08:00 - 14:30

Τοποθεσία:

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Επιστάτης Κατασκευαστικών Έργων - (Οικοδομικά ΣΕΠ/CYQF/EQF5)...

Η επαγγελματική κατάρτιση όλων των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία διασφαλίζει τη ποιότητα των έργων, τη τήρηση των Νομοθεσιών και την Ασφάλεια και Υγεία...

12/03/2024 15:00

60 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης...

Η υποχρεωτική θερμομόνωση των κτιρίων απαιτεί γνώση τοποθέτησης των θερμομονωτικών υλικών στο κέλυφος και σε άλλα μέρη ενός κτιρίου. Τα κτίρια καταναλώνουν πε...

13/03/2024 16:00

35 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Εκπαίδευση Μελών Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας...

Στην Οικοδομική Βιομηχανία υπάρχουν κίνδυνοι τους οποίους, σύμφωνα με την Νομοθεσία Περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, οι ανάδοχοι του κατασκευαστικού έργο...

21/03/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Βασικές Αρχές Σχεδίασης και Επίβλεψης Μεταλλικών Κατασκευών...

Στο πρόγραμμα θα γίνει παρουσίαση των βασικών αρχών αντισεισμικού σχεδιασμού μεταλλικών και σύμμικτων φορέων, όπως και των βημάτων, των κινδύνων και των κρίσιμω...

11/04/2024 08:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Καινοτόμες μέθοδοι και τεχνολογίες θερμικής και υγροσκοπικής θωράκισης...

Στο πρόγραμμα θα αναλυθούν το αντικείμενο και η σημασία της θερμικής και υγροσκοπικής θωράκισης των κατασκευών χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, θα παρουσιαστούν...

12/04/2024 13:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Οργάνωση & Χρονικός Προγραμματισμός Έργων Ετοιμασία Χρονοδιαγράμματος ...

Σύμφωνα με τα νέα Συμβόλαια της ΜΕΔΣΚ – Κυρίως Εργολαβίας, ο Εργολάβος έχει υποχρέωση να ετοιμάζει, υποβάλει και αναθεωρεί πλήρες αναλυτικό και λεπτομερές πρόγρ...

16/05/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ποιοτικοί Έλεγχοι Δομικών Υλικών...

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση των συμμετεχόντων στις μεθόδους ποιοτικού ελέγχου των διάφορων δομικών υλικών ανάλογα με την εργασία και τις συνθήκες ...

23/05/2024 08:00

10 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Πράσινες Κατασκευές και Σύγχρονες Τάσεις στο Σχεδιασμό και στη Κατασκε...

Τα τελευταία χρόνια λόγω του αυξημένου κόστους της ενέργειας αλλά και λόγω των πολλών περιβαλλοντικών ανησυχιών, στον γενικότερο προβληματισμό για την αρχιτεκτο...

31/05/2024 13:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Πιστοποίηση Δομικών Υλικών...

Ο Κανονισμός 305/2011/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε σε εφαρμογή από την 1/6/2013 και αναφέρεται στη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων εντ...

13/06/2024 08:00

7 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Συναρμολόγηση και Αποσυναρμολόγηση Ικριωμάτων...

Η διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας αποτελεί υποχρέωση και κοινωνική ευθύνη του κάθε επαγγελματία εργοδότη ή αυτοερ...

18/06/2024 15:00

36 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Ξηρά Δόμηση - ΣΕΠ/CYQF/EQF4...

Η κατάρτιση όλων των εργαζομένων στην Οικοδομική Βιομηχανία διασφαλίζει τη ποιότητα των έργων, τη τήρηση των Νομοθεσιών και την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομέν...

18/06/2024 16:00

60 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Προετοιμασία για την Αξιολόγηση στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν 'Οικο...

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να βοηθήσει όσους στοχεύουν να πιστοποιηθούν στο Πρότυπο Επαγγελματικό Προσόν Οικοδομικά. Στο πρόγραμμα οι συμμε...

19/06/2024 08:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Οικοδομικά - ΣΕΠ/CYQF/EQF5)...

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε να βοηθήσει όσους στοχεύουν να πιστοποιηθούν στο επαγγελματικό πεδίο Οικοδομικά ΣΕΠ/CYQF/EQF4 (Τεχνίτες Κατασκευαστ...

19/06/2024 16:00

60 ώρες (12 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Βιωσιμότητα στις Κατασκευές και Αειφόρος Ανάπτυξη...

Με βάση του στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το 2030 και ειδικά το στόχο 11 Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες η Ευρωπαϊ...

27/06/2024 08:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)