Εφαρμογές Εταιρικής Βιωσιμότητας και Κυκλική Οικονομία (100% Επιχορηγημένο)

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον - Κατασκευές/ Construction

12 Δεκ 2023 08:30 14 Δεκ 2023 12:45
Ελληνικά
12 ώρες ( 3 μέρες )
anad greek logo
Εφαρμογές Εταιρικής Βιωσιμότητας και Κυκλική Οικονομία (100% Επιχορηγημένο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο πλαίσιο της μετατροπής της ΕΕ και κατ’ επέκταση της Κύπρου σε μια κυκλική, πράσινη και ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και αποδοτικής χρήσης των πόρων αποτελεί προτεραιότητα ζωτικής σημασίας η βελτίωση του επιπέδου βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Τα παραδοσιακά πρότυπα γραμμικής κατανάλωσης ("take-make-dispose") έρχονται αντιμέτωπα με περιορισμούς στη διαθεσιμότητα των πόρων. Οι περιορισμοί αυτοί μεγαλώνουν από την αυξανόμενη ζήτηση του όλο και αναπτυσσόμενου και πλουσιότερου πληθυσμού παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, παρατηρείται κατάχρηση πόρων, υψηλότερα επίπεδα τιμών και μεγαλύτερη αστάθεια σε πολλές αγορές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσεγγίζει την έννοια της κυκλικής οικονομίας όχι μόνο από πλευράς διαχείρισης των πόρων και των αποβλήτων, αλλά προτάσσοντας μία οικονομική πτυχή: «Η κυκλική οικονομία αντιπροσωπεύει μία αναπτυξιακή στρατηγική που συνεπάγεται οικονομική ανάπτυξη χωρίς αύξηση της κατανάλωσης πόρων, με βαθιά μεταρρύθμιση των αλυσίδων παραγωγής και των καταναλωτικών συνηθειών καθώς και επανασχεδιασμό των βιομηχανικών συστημάτων σε επίπεδο συστήματος».

Πιστοποίηση: Το πρόγραμμα αυτό έχει εγκριθεί από την ΑνΑΔ ως Ζωτικής Σημασίας. Οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που συμμετέχουν με εργοδοτούμενους τους, οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης σε ύψος 100% και θα λάβουν και το αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό παρακολούθησης.                                                      

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 • Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Να εξεταστούν τρόποι μείωσης του αντίκτυπου των επιχειρήσεων/οργανισμών στο περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη κυκλικών μοντέλων επιχείρησης: Να προωθηθεί η υιοθέτηση μοντέλων οικονομίας κυκλικής οικονομίας.
 • Ενίσχυση της καινοτομίας: Να προωθηθεί η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που συνδυάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα με τη βιωσιμότητα.
 • Ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: Να προωθηθεί η ενσωμάτωση των κοινωνικών πτυχών στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων.
 • Ενίσχυση της οικονομικής αποδοτικότητας: Να εξεταστούν τρόποι βελτίωσης της οικονομικής απόδοσης μέσω της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων.
 • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας: Να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της βιωσιμότητας.
 • Ενημέρωση για νομοθεσία και ρυθμίσεις: Να γίνει ενημέρωση σχετικά με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις και ρυθμίσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα.
 • Δημιουργία δικτύων: Να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τη δημιουργία δικτύων και συνεργασιών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Για το ιδρυματικό μέρος του σεμιναρίου:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να έχουν κατανοήσει:

Σε επίπεδο Γνώσεων:

 • Να αναγνωρίζουν τα οφέλη από την κυκλική οικονομία
 • Να διακρίνουν τις διαφορές της ολιστικής αντιμετώπισης από τη σημερινή αντιμετώπιση
 • Θα γνωρίζουν τους  οκτώ στόχους του 2000 Millennium Development Goals – MDGs, τους «Στόχους για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» (SDGs) και οι 17 στόχοι για το 2030 
 • Ευρωπαϊκή Ένωση - Κανονιστικό πλαίσιο - European Green DealThe EU Taxonomy. EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) and Non-Financial Reporting Directive (NFRD)
 • Να Εξηγούν τα στάδια και τα επίπεδα της βιωσιμότητας
 • Συσχετίζουν και ταξινομούν δείκτες και των τριών κατηγοριών (οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον) και των κριτηρίων βιωσιμότητας
 • Συνθέτουν τις ανάγκες ώστε να μπορεί η επιχείρηση στην οποία εργάζονται να κάνει το επόμενο βήμα προς την κυκλικότητα
 • Συγκρίνουν το επίπεδο ωριμότητας βιωσιμότητας διαφορετικών οργανισμών.

Σε επίπεδο Προσόντων:

 • Αποκωδικοποιούν το επίπεδο ωριμότητας βιωσιμότητας
 • Ορθολογική διαχείριση των Πόρων 
 • Ανακαλύπτουν βελτιωμένους τρόπους προσέγγισης προς την ολιστική αντιμετώπιση
 • Διακρίνουν και διαφοροποιούν τον τρόπο λήψης αποφάσεων προς μια ολοένα πιο ολοκληρωμένη ενημερωμένη λήψη αποφάσεων - ιδιαίτερα γύρω από ολόκληρο το κόστος ζωής προϊόντος LCC και τις επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον
 • Συγκρίνουν διαφορετικά μοντέλα επιχειρηματικής στρατηγικής
 • Εισαγωγή στο πρότυπο BS 8001:2017: Πλαίσιο για την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας σε οργανισμούς. Οδηγός - Framework for implementing the principles of the circular economy in organizations. Guide

Σε επίπεδο Κατανόησης:

 • Ενθαρρύνουν για τη σημασία των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πλευρών στον χώρο εργασίας τους
 • Υιοθετούν την επικοινωνία και τη συνεργασία ως βασικά και δομικά στοιχεία για τη βιωσιμότητα και την κυκλική οικονομία
 • Αντικρούουν απόψεις εντός της επιχείρησης ότι μόνο το οικονομικό κέρδος συνεισφέρει στην επιβίωση των επιχειρήσεων και των επενδύσεων
 • Υποστηρίζουν την κυκλική οικονομία και την ολιστική αντιμετώπιση

Για το ενδοεπιχειρησιακό μέρος του σεμιναρίου:

 • Αναγνώριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εταιρεία / Οργανισμός και εισηγήσεις επίλυσης τους όπως:
 • Ανάλυση και ταυτοποίηση θεμάτων στα οποία η επιχείρηση ή ο οργανισμός μπορεί να βελτιώσει την απόδοσή της
 • Αξιολόγηση και ιεράρχηση προτεραιοτήτων
 • Αξιολόγηση των τεχνολογικών συστημάτων, υποδομών και του εξοπλισμού της επιχείρησης, πιθανές ελλείψεις και προτάσεις βελτίωσης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Λειτουργούς υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης.
 • Διευθυντές, τμηματάρχες, βοηθούς τμηματάρχες επιχειρήσεων στην Κύπρο.
 • Διευθυντικά και διοικητικά στελέχη επενδυτικών οίκων, όπως και στελέχη επενδυτικών οίκων που αξιολογούν ή λαμβάνουν αποφάσεις χρηματοδοτήσεων.
 • Διευθυντικά και διοικητικά στελέχη συμβουλευτικών οίκων και σύμβουλοι επιχειρήσεων.
 • Γραμματείς, Διευθυντές, τμηματάρχες, βοηθούς τμηματάρχες υπηρεσιών Δήμων, Κοινοτήτων και συμβουλίων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το εν λόγω πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από δύο κύρια μέρη: 

Το ιδρυματικό μέρος του προγράμματος (σεμινάριο) το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά με διάρκεια 12 ώρες σε 3 online-συναντήσεις και το ενδοεπιχειρησιακό μέρος του προγράμματος (συνάντηση), το οποίο θα διεξαχθεί δια ζώσης με διάρκεια 6 ώρες. Το ενδοεπιχειρησιακό μέρος του σεμιναρίου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και η χρονική του τοποθέτηση αποφασίζεται κατά τη διάρκεια του ιδρυματικού μέρους μεταξύ εκπαιδευτή-συμμετέχοντα.

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Παναγιώτης Αλαβέρας - Ανώτερος Σύμβουλος Καινοτομίας και Περιβάλλοντος, Διαπιστευμένος BIM εμπειρογνώμονας AS+
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1530.00
 • € 1530.00
 • € 0.00
 • € 0.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1530.00
 • € 0.00
 • € 290.70
 • € 1530.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 12 Δεκ 2023

Ώρα

08:30 - 12:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Παναγιώτης Αλαβέρας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 13 Δεκ 2023

Ώρα

08:30 - 12:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Παναγιώτης Αλαβέρας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 14 Δεκ 2023

Ώρα

08:30 - 12:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Παναγιώτης Αλαβέρας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εφαρμογές Εταιρικής Βιωσιμότητας και Κυκλική Οικονομία (100% Επιχορηγημένο)