Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Διαδρομή 1 - ΣΕΠ/CyQF/EQF Επίπεδο 5

- Soft Skills / Επικοινωνία - Ανθρώπινο Δυναμικό (HR) - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

27 Ιαν 2023 17:00 22 Απρ 2023 14:00
Ελληνικά
84 ώρες ( 20 μέρες )
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Διαδρομή 1 - ΣΕΠ/CyQF/EQF Επίπεδο 5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων και συνδράμουν στην αύξηση της παραγωγικότητας όλων των οικονομικών τομέων της Κυπριακής Οικονομίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες (key competences) ούτως ώστε να εντοπίζουν ανάγκες κατάρτισης, να σχεδιάζουν αποτελεσματικά καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, να τα υλοποιούν με βάση τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων και να τα αξιολογούν με βάση τη μεθοδολογία της αξιολόγησης προγραμμάτων. Επιπρόσθετα θα ενδυναμωθούν στάσεις, όπως να αντιλαμβάνονται τη μάθηση των ενηλίκων ως ένα σύνθετο φαινόμενο και να ενσωματώνουν την τεχνολογία στην επαγγελματική τους πρακτική.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να προετοιμαστούν οι συμμετέχοντες συστηματικά ώστε να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στο ρόλο τους ως Εκπαιδευτές και να αποκτήσουν το επαγγελματικό προσόν του «Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης, Επίπεδο ΣΕΠ/ CYQF/EQF 5» μέσω της καθορισμένης διαδικασίας εξέτασης και πιστοποίησης της ΑνΑΔ.

Στο πλαίσιο του προτύπου, οι υποψήφιοι εκπαιδευτές θα αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σε τέσσερεις τομείς εργασίας, όπως: 
 • Διάγνωση αναγκών κατάρτισης,
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων ή και ενοτήτων κατάρτισης,
 • Υλοποίηση προγραμμάτων ή και ενοτήτων κατάρτισης και
 • Αξιολόγηση προγραμμάτων ή και ενοτήτων κατάρτισης.


To πρόγραμμα αφορά υποψήφιους εκπαιδευτές που δεν διαθέτουν καθόλου εκπαιδευτική πείρα και θα ήθελαν να πιστοποιηθούν με βάση το πρότυπο της ΑνΑΔ ΣΕΠ/CyQF/EQF 5.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να: 

(σε επίπεδο Γνώσεων)

 1. Αναφέρουν τις βασικές αρχές θεωριών εκπαίδευσης ενηλίκων.
 2. Περιγράφουν τον ρόλο των  εκπαιδευτών  ενηλίκων  στην επαγγελματική κατάρτιση.
 3. Εντοπίζουν πηγές για διάγνωση των ευρύτερων αναγκών κατάρτισης τομέων οικονομικής δραστηριότητας. 
 4. Διακρίνουν προβλήματα στον τομέα που δραστηριοποιούνται.
 5. Εντοπίζουν θεματικούς τομείς αναγκών κατάρτισης σε συλλογικό επίπεδο και σε ατομικό επίπεδο.
 6. Αναφέρουν τεχνικές συλλογής στοιχείων κατά τη διερεύνηση συλλογικών αναγκών κατάρτισης οργανισμών.
 7. Ονομάζουν κριτήρια ομαδοποίησης αναγκών κατάρτισης.
 8. Κατονομάζουν τα είδη ανάλυσης των αποτελεσμάτων κατά τη συλλογή στοιχείων για τις ατομικές ανάγκες κατάρτισης των καταρτιζόμενων.

(σε επίπεδο Δεξιοτήτων)

 1. Σχεδιάζουν ερωτηματολόγια για διάγνωση ατομικών αναγκών κατάρτισης.
 2. Εφαρμόζουν τις κατά περίπτωση κατάλληλες τεχνικές συλλογής στοιχείων.
 3. Αναλύουν με ποσοτικές, ποιοτικές ή και στατιστικές τεχνικές τα δεδομένα κατά τη διερεύνηση των ατομικών αναγκών κατάρτισης των καταρτιζόμενων.
 4. Διατυπώνουν σκοπό κατάρτισης με σαφήνεια, συντομία και περιεκτικότητα.
 5. Διατυπώνουν μετρήσιμους στόχους κατάρτισης. 
 6. Αναλύουν και να οργανώνουν το περιεχόμενο κατάρτισης σε ενότητες.
 7. Σχεδιάζουν την εναρκτήρια και την καταληκτική συνάντηση ενός προγράμματος κατάρτισης.
 8. Επιλέγουν ή και να αναπτύσσουν τη μέθοδο κατάρτισης. 
 9. Επιλέγουν ή και να αναπτύσσουν τις τεχνικές κατάρτισης.
 10. Επιλέγουν ή και να αναπτύσσουν τα μέσα κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθούν.
 11. Επιλέγουν τα υλικά κατάρτισης.
 12. Εφαρμόζουν τις αρχές τοποθέτησης μέσων κατάρτισης.
 13. Διαρρυθμίζουν ανάλογα τον χώρο κατάρτισης διασφαλίζοντας την ελάχιστη επιφάνεια χώρου ανά άτομο στην αίθουσα κατάρτισης.
 14. Ελέγχουν και να επιλύουν τεχνικά προβλήματα κατά τη λειτουργία των μέσων κατάρτισης.
 15. Υλοποιούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στη βάση αρχών εκπαίδευσης ενηλίκων.
 16. Υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων διασφαλίζοντας τις κατά περίπτωση κατάλληλες συνθήκες κατάρτισης.
 17. Εφαρμόζουν τις αρχές διαχείρισης και εμψύχωσης της ομάδας.
 18. Δημιουργούν εποικοδομητικό κλίμα μάθησης.
 19. Διαχειρίζονται σωστά τον χρόνο διδασκαλίας.
 20. Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά την προφορική επικοινωνία.
 21. Χρησιμοποιούν αποδοτικά τη γλώσσα του σώματος.
 22. Προσαρμόζουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης λαμβάνοντας υπόψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των καταρτιζόμενων.
 23. Επιλέγουν και να εφαρμόζουν κατάλληλο τύπο ή τύπους αξιολόγησης.
 24. Αναπτύσσουν εργαλεία αξιολόγησης επιλέγοντας τους κατάλληλους άξονες αξιολόγησης, τύπους ερωτήσεων και κλίμακες μέτρησης.
 25. Εφαρμόζουν τις κατάλληλες τεχνικές αξιολόγησης.
 26. Επεξεργάζονται τα ευρήματα της αξιολόγησης.
 27. Παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στους αποδέκτες.

(σε επίπεδο Στάσεων)

 1. Εκτιμούν το έργο που επιτελεί ο εκπαιδευτής ενηλίκων.
 2. Επιδεικνύουν προθυμία να διδάσκουν με νέες τεχνικές διδασκαλίας.
 3. Ενθαρρύνουν άλλους συνάδελφούς τους για κατάρτιση σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στη βάση του προτύπου ΕΕΚ5 της ΑνΑΔ.
 4. Αποδέχονται σχόλια προς βελτίωση της διδασκαλίας τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

To πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν εκπαιδευτική πείρα ή διαθέτουν πολύ μικρή πείρα και θα ήθελαν να καταρτιστούν για να ενταχθούν στη διαδικασία Πιστοποίησης μέσω της Διαδρομής 1, για να πιστοποιηθούν ως Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης με βάση το πρότυπο της ΑνΑΔ ΣΕΠ/CyQF/EQF 5.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέρες και ώρες εφαρμογής:

Kάθε Παρασκευή από τις 17:00 - 20:15 και κάθε Σάββατο από τις 08:30 - 14:30 (Εξαιρουμένων των 2 τελευταίων Σαββάτων, 18/3/2023 & 8/4/2023 όπου το ωράριο θα είναι 08:30 - 14:00)


Βιογραφικό Εκπαιδεύτριας, Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Η Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου είναι Επ. Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Διευθύντρια της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Συμμετέχει ως επιστημονική συνεργάτιδα/υπεύθυνη σε ερευνητικά προγράμματα και διδάσκει προγράμματα κατάρτισης Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια της ΑΝΑΔ στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1898.00
 • € 1428.00
 • € 0.00
 • € 470.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1898.00
 • € 0.00
 • € 0.00
 • € 1898.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 27 Ιαν 2023

Ώρα

17:00 - 20:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Σάββατο - 22 Απρ 2023

Ώρα

08:30 - 14:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης - Διαδρομή 1 - ΣΕΠ/CyQF/EQF Επίπεδο 5

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Αναπτύξτε τον Ηγέτη μέσα σας...

To πρόγραμμα αφορά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών όλων των βαθμίδων που ενδιαφέρονται να εξελίξουν τις ηγετικές τους ικανότητες (Διευθυντές, Υπεύθυνους Τμη...

03/02/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

The 5-Day MBA: Αριστεύστε στις Σύγχρονες Διοικητικές Δεξιότητες...

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, τα Διοικητικά στελέχη, Λειτουργούς και Υπεύθυνους/Προϊστάμενους Τμημάτων στους σύγ...

10/02/2023 08:30

40 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Η Ηγεσία Αλλιώς. Οι Δεξιότητες που θα Απογειώσουν την Καριέρα σας...

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει τις "ηγετικές ικανότητες", πέραν από αυτές που θεωρούνται «προαπαιτούμενες», στα άτομα που βρίσκονται σε θέσεις εκτ...

23/02/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Η Μετάβαση από Υπάλληλο σε Προϊστάμενο...

Η αναρρίχηση στην κλίμακα της ιεραρχίας συνεπάγεται αύξηση της εξουσίας με συνεπακόλουθη αύξηση των ευθυνών. Οι νέοι προϊστάμενοι τμημάτων αδυνατούν να αντιληφθ...

24/02/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Εξυπηρέτηση Πελατών και Διαχείριση Παραπόνων βάσει ISO 10002...

Η εξυπηρέτηση πελατών αποτελεί μια από τις πιο κρίσιμες διεργασίες των επιχειρήσεων. Ειδικά ο τρόπος διαχείρισης των παραπόνων των πελατών καθορίζει σε μεγάλο β...

02/03/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Δεξιότητες Καθοδήγησης για Αύξηση της Ατομικής Απόδοσης και Παραγωγικό...

Σε Έκθεση για την Παραγωγικότητα Εργασίας (ΠΕ) στην Κύπρο και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, καθώς και παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων από διεθνείς εκθέσε...

07/03/2023 09:00

12 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Media Training Essentials. Βελτίωση της Δημόσιας Παρουσίας Ατόμων που ...

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές δεξιότητες που αναμένεται να κατέχουν τα άτομα τα οποία είτε δίνουν συνεντεύξεις σε ΜΜΕ,...

07/04/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)