Αφερεγγυότητα (Εταιρειών και Φυσικών Προσώπων): Νομικό Πλαίσιο και Πρακτικές Διαδικασίες

- Χρηματοοικ. Ασφαλιστικά Τραπεζικά - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

06 Σεπ 2024 15:00 25 Οκτ 2024 20:00
Ελληνικά
35 ώρες ( 7 μέρες )
anad greek logo
Αφερεγγυότητα (Εταιρειών και Φυσικών Προσώπων): Νομικό Πλαίσιο και Πρακτικές Διαδικασίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτό το ολοκληρωμένο σεμινάριο για την αφερεγγυότητα των εταιρειών και φυσικών προσώπων στην Κύπρο είναι σχεδιασμένο για να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις γνώσεις και τις πρακτικές δεξιότητες που χρειάζονται για τη διαχείριση υποθέσεων αφερεγγυότητας.

Το σεμινάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων CPD (Continuing Professional Development) για Συμβούλους Αφερεγγυότητας εγγεγραμμένους στον ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου), στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και στο τμήμα αφερεγγυότητας.

Το πρόγραμμα καλύπτει το νομοθετικό πλαίσιο, τις βασικές διαδικασίες και τις πρακτικές εφαρμογές, διασφαλίζοντας ότι οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις νομικές και πρακτικές προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα.

Εγγραφείτε τώρα στο σεμινάριο μας και αποκτήστε πολύτιμες γνώσεις για την αφερεγγυότητα στην Κύπρο.

Επιπλέον, με την εγγραφή σας σε αυτό το σεμινάριο, θα έχετε ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση στο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα 15 ωρών για τις εξετάσεις Συμβούλων Αφερεγγυότητας, αξίας 450 ευρώ + ΦΠΑ!


Δηλαδή με μόνο 200 ευρώ θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε το νομοθετικό πλαίσιο, βασικές διαδικασίες και πρακτικές εφαρμογές  και να προετοιμαστείτε για τις εξετάσεις με το σεμινάριο για προετοιμασία για τις εξετάσεις.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Νομικούς σύμβουλους
 • Οικονομικούς σύμβουλους
 • Λογιστές
 • Εκκαθαριστές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο Προγράμματος


Εισαγωγή στις εκκαθαρίσεις
 1. Ορισμός της εκκαθάρισης
 2. Ανάλυση των βασικών νόμων και κανονισμών που διέπουν τις εκκαθαρίσεις, με ειδική αναφορά στο ΚΕΦ. 113 του Νομικού Κώδικα της Κύπρου.
 3. Λεπτομερής περίληψη των διαδικασιών έναρξης και ολοκλήρωσης εκκαθαρίσεων.
 4. Περίληψη του ρόλου των εκκαθαριστών, των δικαστηρίων και άλλων σημαντικών φορέων στη διαδικασία της εκκαθάρισης.
 5. Ποιος είναι ο ρόλος των συμβούλων αφερεγγυότητας και ποιες οι υποχρέωσες και ευθύνες τους;
 6. Μελέτη περίπτωσης: εκκαθαρίσεις στην Κύπρο και ομαδική συζήτηση
Ειδικοί Ρόλοι και Διαδικασίες
 1. Ποιος ο ρόλος ενός Παραλήπτη/Διαχειριστή,
 2. Διαφορές μεταξύ Παραλήπτη/Διαχειριστή, Εξεταστή και Εκκαθαριστή - πρακτικά παραδείγματα,
 3. Ποιοι δύνανται να ενεργούν ως Παραλήπτες/Διαχειριστές,
 4. Τρόποι διορισμού Παραλήπτη/Διαχειριστή,
 5. Τι συνιστά ομόλογο κυμαινόμενης επιβάρυνσης,
 6. Ευθύνες και υποχρεώσεις Παραληπτών/Διαχειριστών - πρακτικά παραδείγματα και σχετική νομολογία.
 7. Ποιο το κατάλοιπο εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση διορισμού Παραλήπτη/Διαχειριστή - παραπομπή σε σχετική νομολογία και εφαρμογή.
Εκκαθάριση εταιρειών - διορισμός εξεταστή
 1. Ποιος είναι ο σκοπός του διορισμού Εξεταστή και πώς μπορεί να μας βοηθήσει στον σύγχρονο εμπορικό κόσμο,
 2. Ποιες οι προϋποθέσεις για τον διορισμό Εξεταστή, η διαδικασία για τον διορισμό Εξεταστή, ποια έγγραφα απαιτούνται και πώς πρέπει να διαμορφωθεί και με τι πρέπει να συνοδεύεται η αίτηση μας,
 3. Τι είναι η έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα και ποιος μπορεί να την συντάξει – πρακτικά παραδείγματα για το περιεχόμενο της,
 4. Ποια τα αποτελέσματα της αίτησης για διορισμό εξεταστή επί πιστωτών και άλλων προσώπων,
 5. Ποιοι οι περιορισμοί σε πληρωμές που προϋπήρχαν της αίτησης– πρακτικά παραδείγματα σε σχέση με τις καθημερινές εργασίες μίας εταιρείας,
 6. Ποια τα αποτελέσματα του διατάγματος διορισμού εξεταστή επί παραλήπτη ή προσωρινού εκκαθαριστή – πρακτικά παραδείγματα
Εκκαθάριση εταιρειών - εξουσίες εξεταστή
 1. Ποιες οι εξουσίες του Εξεταστή,
 2. Τι είναι και ποιος ο ρόλος και περιεχόμενο της έκθεσης του Εξεταστή,
 3. Τι είναι οι προτάσεις για συμβιβασμό ή σχέδιο διακανονισμού, τι περιέχουν και με τι συνοδεύονται – πρακτικά παραδείγματα,
 4. Διαδικασία εξέτασης των προτάσεων από τα μέλη και τους πιστωτές,
 5. Διαδικασία επιβεβαίωσης των προτάσεων,
 6. Δικαίωμα ένστασης εναντίον των προτάσεων από το Δικαστήριο,
 7. Δυνατότητα ανάκλησης της επιβεβαίωσης,
 8. Μελέτη περίπτωσης και πρακτική ομαδική άσκηση για διορισμό.
 9. Μελέτη περίπτωσης και συζήτηση σχετικά με ευθύνες του εξεταστή.
Εκκαθάριση εταιρείας - από το δικαστήριο
 1. Εκκαθάριση από το Δικαστήριο, περιλαμβανομένων των διαφορετικών λόγων δύναται μία εταιρεία να εκκαθαριστεί από το Δικαστήριο και παραπομπή σε σχετική νομολογία και υποθετικά σενάρια,
 2. Εκούσια εκκαθάριση από τα μέλη της εταιρείας
 3. Εκούσια εκκαθάριση από τους πιστωτές της εταιρείας
 4. Ποια τα χρέη που δύνανται να επαληθευτούν,
 5. Τρόπος υποβολής απαιτήσεων,
 6. Εφαρμογή κανονισμών πτώχευσης - πρακτικά παραδείγματα,
 7. Τι συνιστούν "προνομιακές πληρωμές" - πρακτικά παραδείγματα,
 8. Επαλήθευση και κατάταξη απαιτήσεων
 9. Εφαρμογή "πτωχευτικού συμψηφισμού" - πρακτικά παραδείγματα
Πτώχευση
 1. Τι συνιστά πράξη πτώχευσης,
 2. Πότε εκδίδεται διάταγμα πτώχευσης και ποια τα αποτελέσματα του - πρακτικά παραδείγματα,
 3. Συμβιβασμοί και σχέδια διευθέτησης - πρακτικά παραδείγματα,
 4. Διορισμός διαχειριστή της περιουσίας του πτωχεύσαντα,
 5. Καθήκοντα πτωχεύσαντα,
 6. Χρέη που δύνανται να επαληθευτούν σε πτώχευση,
 7. Αρχή της αμοιβαίας πίστωσης και συμψηφισμού - πρακτικά παραδείγματα και παραπομπή σε νομολογία,
 8. Τρόπος καταμερισμού του ενεργητικού - πρακτικά παραδείγματα,
 9. Αποτέλεσμα πτώχευσης σε προηγούμενες συναλλαγές,
 10. Τρόποι ρευστοποίησης και διανομής της περιουσίας - πρακτικά παραδείγματα,
 11. Ανάλυση των συνεπειών πτώχευσης και απαλλαγής οφειλών
 12. Εξουσίες Δικαστηρίου.
 13. Πρακτικά σενάρια και συζήτηση
Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων
 1. Αρμοδιότητες και Λειτουργίες Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας.
 2. Τι συνιστά Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών και πότε εκδίδεται - πρακτικά παραδείγματα.
 3. Διαδικασία αφερεγγυότητας, από την αρχική αίτηση μέχρι την επίσημη απαλλαγή.
 4. Ρόλοι και ευθύνες της Υπηρεσίας Αφερεγγυότητας και άλλων συμμετεχόντων (π.χ., νομικοί σύμβουλοι).
 5. Παρουσίαση τύπων σχεδίων αποπληρωμής και των νομικών πλαισίων.
 6. Τι είναι τα Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής.
 7. Συναινετικά Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής,
 8. Μη Συναινετικά Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής.
 9. Εξήγηση των διαφορών μεταξύ Συναινετικών και Μη Συναινετικών Προσωπικών Σχεδίων Αποπληρωμής.
 10. Συντονισμένα Σχέδια Αποπληρωμής για φυσικά πρόσωπα και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 11. Eξέταση Ποινικά Αδικήματα που τυχόν να προκύψουν - πρακτικά παραδείγματα.
 12. Μελέτες περίπτωσης και συζήτηση.
 13. Πρακτική άσκηση και συζήτηση αποτελεσμάτων άσκησης σε ομάδα.
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Αντωνία Αργυρού - Antonia is a Partner in the Litigation & DisputeResolution Department of N. Pirilides & Associates LLC.

Antonia is a Partner in the Litigation & DisputeResolution Department of N. Pirilides & Associates LLC.

She undertakes a wide range of high – value civil and commercial matters with an international dimension, with an emphasis on corporate and commercial litigation and arbitration proceedings. She has extensive expertise in high-calibre shareholder disputes, fraud, asset tracing, registration and enforcement of foreign judgments in Cyprus and winding-up petitions. She has gained particular know-how in interim relief applications such as mandatory and prohibitory orders and has successfully obtained and responded to high-value worldwide freezing injunctions.

She regularly appears in Cyprus courts for interlocutory hearings, petitions and trials, with experience in both trial and appellate advocacy. She is superb in terms of case management as well as in being collaborative and sensitive to clients’ needs.

Antonia is a licensed Insolvency Practitioner. She has been recognised as a ‘key lawyer’ by the Legal500 and she has authored and co-authored various articles on the matters of ‘Fraud’ and ‘Enforcement ofForeign Judgments in Cyprus’.

Antonia graduated in Law from theUniversity of Southampton in 2013. Following completion of the Bar ProfessionalTraining Course at The University of Law in London in 2014, she was called to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of the Middle Temple.She subsequently joined our Firm in 2014 as a trainee advocate and is a member of the Cyprus Bar Association as of 2015.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 900.00
 • € 700.00
 • € 0.00
 • € 200.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 900.00
 • € 350.00
 • € 104.50
 • € 550.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Το κέντρο μας προσφέρει ειδικές τιμές στα άτομα που δεν είναι δικαιούχοι επιχορήγησης. Οι άνεργοι συμμετέχοντες επωφελούνται της επιχορήγησης αφού πληρούν κάποια κριτήρια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 06 Σεπ 2024

Ώρα

15:00 - 20:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντωνία Αργυρού

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 13 Σεπ 2024

Ώρα

15:00 - 20:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντωνία Αργυρού

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 27 Σεπ 2024

Ώρα

15:00 - 20:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντωνία Αργυρού

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 04 Οκτ 2024

Ώρα

15:00 - 20:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντωνία Αργυρού

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 11 Οκτ 2024

Ώρα

15:00 - 20:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντωνία Αργυρού

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 18 Οκτ 2024

Ώρα

15:00 - 20:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντωνία Αργυρού

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 25 Οκτ 2024

Ώρα

15:00 - 20:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Αντωνία Αργυρού

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Αφερεγγυότητα (Εταιρειών και Φυσικών Προσώπων): Νομικό Πλαίσιο και Πρακτικές Διαδικασίες

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Επαναφορά Εταιρείας στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών: Διαδικασία και Νο...

Το σεμινάριο αυτό παρέχει μια ενδελεχή εξέταση της διαδικασίας επαναφοράς εταιρείας στο μητρώο του Έφορου Εταιρειών στην Κύπρο, βασιζόμενο στις διατάξεις του πε...

17/07/2024 10:00

2 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Live Online

Navigating Immigration in Cyprus: A Comprehensive Guide for Third-Coun...

This seminar is an essential guide for navigating the complex landscape of immigration to the Republic of Cyprus, tailored for both third-country nationals and ...

17/07/2024 15:00

4 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Σειρά μαθημάτων για προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματι...

To European Legal Training Center ανακοινώνει σειρά μαθημάτων για την προετοιμασία για τις Γραπτές Εξετάσεις Επαγγελματικής Ικανότητας Συμβούλων Αφερεγγυότητας....

06/09/2024 09:30

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Live Online

Αφερεγγυότητα (Εταιρειών και Φυσικών Προσώπων): Νομικό Πλαίσιο και Πρα...

Αυτό το ολοκληρωμένο σεμινάριο για την αφερεγγυότητα των εταιρειών και φυσικών προσώπων στην Κύπρο είναι σχεδιασμένο για να εξοπλίσει τους συμμετέχοντες με τις ...

06/09/2024 15:00

35 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

English Contract Drafting Skills...

This Seminar offers 15 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. The seminar is accredited by the Cambridge Law Studio. Cambridge Law Studio was est...

24/09/2024 16:00

14 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων: Διαδικασίες και Πρακτική...

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό τόσο για τους δικηγορικούς υπαλλήλους όσο και για τους εργοδότες του αφού μέσω αυτού θα είναι σε θέση να αντιμετω...

07/10/2024 16:00

63 ώρες (21 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Applied Real Estate Law...

This Seminar offers 14 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. The course focuses on providing comprehensive knowledge and developing practical sk...

14/10/2024 16:00

14 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Navigating Immigration in Cyprus: A Comprehensive Guide for Third-Coun...

This seminar is an essential guide for navigating the complex landscape of immigration to the Republic of Cyprus, tailored for both third-country nationals and ...

17/10/2024 15:00

4 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Certificate: Trusts in Cyprus - Law, Practice, and Management...

This comprehensive course on Trusts in Cyprus is designed to equip participants with the knowledge and practical skills necessary for effective trust management...

04/11/2024 16:00

20 ώρες (10 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

OnLine Virtual Classroom

Systemic Changes in EU landscape for AML/CFT & Sanctions...

This comprehensive online training program is meticulously designed to provide participants with an in-depth understanding of the latest EU Anti-Money Launderin...

06/11/2024 09:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Οδηγός Διορισμού Εξεταστή σε Εταιρείες στην Κύπρο: Μια Πρακτική Προσέγ...

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της διαδικασίας διορισμού εξεταστή στην Κύπρο, βασιζόμενο στο Μέρος IVΑ του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.11...

13/11/2024 15:00

8 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Redomiciliation of companies in and out of Cyprus - Practical Applicat...

This Seminar offers 4 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. Redomiciliation is the process of transferring a company's domicile from one jurisdi...

15/11/2024 09:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Εκούσια Εκκαθάριση: Πρακτική Διαδικασία για Δικηγόρους και Corporate A...

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μια εταιρεία μπορεί να προβεί σε εκούσια εκκαθάριση στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν έχει εκπνεύσει η περίοδος διάρκεια...

18/11/2024 15:00

12 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πρακτικός Οδηγός για Εταιρικές Αιτήσεις και Διαχείριση στο Δικαστήριο...

Αυτό το σεμινάριο προσφέρει μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στις κρίσιμες εταιρικές διαδικασίες βάσει του ΚΕΦ. 113 του περί Εταιρειών Νόμου. Εστιάζει στην τροποπ...

19/11/2024 15:00

15 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Financial Services & Digital Finance: established avenues, new areas a...

This online training program aims to answer the key question: WHAT’S NEXT for financial services and their regulation in the EU? Having as a starting point t...

20/11/2024 09:00

5 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Eξουσίες, Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις Εκκαθαριστών...

Το σεμινάριο αυτό παρέχει εις βάθος κατανόηση των ρόλων και ευθυνών των εκκαθαριστών σύμφωνα με το Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Εξετάζονται αναλυ...

20/11/2024 15:00

8 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περι...

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...

22/11/2024 14:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Using Electronic Signatures in Cyprus...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course on electronic signatures in Cyprus provides an overview of the legal fra...

27/11/2024 09:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Certificate: Cross Border Mergers in Practice (New Laws and Procedures...

In light of recent legislative changes, our comprehensive course on Cross-Border Mergers offers practical guidance tailored to the needs of legal professionals ...

27/11/2024 16:00

12 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Establishing a branch in Cyprus...

This intensive course provides a thorough exploration into the intricacies of setting up and operating a branch office in Cyprus. It is designed to guide partic...

29/11/2024 15:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Share Classes - All you Need to Know...

This course delves into the complexities of the classes of shares under the Companies Law, Cap. 113, of Cyprus. It offers a thorough exploration of how shares c...

04/12/2024 09:00

2 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Advising Clients and Drafting: Share Sale and Purchase Agreements...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and r...

09/12/2024 16:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Πιστοποιητικό σε Εκκαθαρίσεις απο τα Δικαστήρια στην Κύπρο...

Αυτό το πρωτοποριακό σεμινάριο αποτελεί μια ολοκληρωμένη και πρακτική προσέγγιση στη διαδικασία εκκαθάρισης εταιρειών μέσω του δικαστηρίου. Ανταποκρινόμενο σ...

10/12/2024 15:00

18 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Substance and Control in Cyprus...

Economic substance is a doctrine in international tax law. It states that economic transactions are valid only if they have a purpose apart from reduction of ta...

11/12/2024 09:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Understanding Corporate Accountability: Liabilities of Officers of a C...

In today’s complex business environment, understanding the legal landscape surrounding corporate roles is crucial for ensuring compliance and effective governan...

23/12/2024 09:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online