Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑνΑΔ (Μεγάλης Διάρκειας)

- Soft Skills / Επικοινωνία - Ανθρώπινο Δυναμικό (HR)

18 Ιουν 2024 18:00 22 Σεπ 2024 16:30
Ελληνικά
76 ώρες ( 22 μέρες )
anad greek logo
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑνΑΔ (Μεγάλης Διάρκειας)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ανάπτυξη των γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων των εκπαιδευτών είναι αναγκαίες για να βοηθήσουν μέσω κατάρτισης την αύξηση της παραγωγικότητας.

Η δημιουργία του προγράμματος αυτού προέκυψε από την ανάγκη για την άρτια προετοιμασία των υποψηφίων εκπαιδευτών στη Διαδρομή 1  στα Κριτήρια ένταξης υποψηφίων ΕΕΚ κατά την εξέταση τους όσο αφορά ανάγκες κατάρτισης, αποτελεσματικό σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Η εκπαίδευση του σύγχρονου εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης είναι θέμα ζωτικής σημασίας, διότι επιτρέπει τη συνεχιζόμενη προσφορά των υπηρεσιών του σε θέματα κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού μέσα από ευέλικτες διαδικασίες κατάρτισης στη βάση των αναγκών και κρίσεων όπως της πανδημίας του κορονοϊού που ανά το παγκόσμιο όλοι βιώνουμε τώρα. Επομένως, η κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων επιτρέπει την απρόσκοπτη προσφορά τους στην κοινωνία αλλά και στον οργανισμό ή επιχείρηση που εργάζονται προσδίδοντας ταυτόχρονα στην επιχείρηση υπεροχή στην αποδοτικότητα, την ποιότητα και την καινοτομία.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των υποψηφίων για προσφορά αποτελεσματικής κατάρτισης στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης μέσω των 4 Πεδίων Εφαρμογής και δυνατότητα πιστοποίησης ως ΕΕΚ με βάση το πρότυπο της ΑΝΑΔ «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο 5».

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχοι Γνώσεων:

 • Να ταξινομεί, διαχωρίζεί και να προσδιορίζει ανάγκες κατάρτισης σε διάφορα επίπεδα (τομέα, οργανισμού, ατομικών αναγκών)
 • Να προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά ενός αποτελεσματικού και μεταδοτικού εκπαιδευτή και επιλέγει τεχνικές συλλογής στοιχείων για διάγνωση αναγκών κατάρτισης
 • Να διατυπώνει σωστά Στόχους Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Στάσεων μέσα από Μοντέλα Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Να απαριθμεί τα διαφορετικά στυλ μάθησης και τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Να διατυπώνει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Να κατονομάζει τεχνικές ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών και συλλογής στοιχείων
 • Να περιγράφει τις τεχνικές εκπαιδευτικών εργαλείων και τις αντίστοιχες παιδαγωγικές τους δυνατότητες
 • Να σχεδιάζει και να αξιολογεί τα προγράμματα του/της για να είναι σε θέση να διαπιστώνει εάν οι στόχοι έχουν επιτευχθεί
 • Να απαριθμεί σύγχρονες τεχνικές κατάρτισης

Στόχοι Δεξιοτήτων

 • Να επιλέγει τις πιο ιδανικές τεχνικές για συλλογή στοιχείων για εντοπισμό αναγκών κατάρτισης
 • Να οργανώνει αποτελεσματικά προγράμματα κατάρτισης χρησιμοποιώντας τις πλέον κατάλληλες εκπαιδευτικές μεθόδους, τεχνικές, μέσα και υλικά κατάρτισης
 • Να επιδεικνύει με σαφήνεια το υλικό κατάρτισης μέσω “Power Point” με σωστούς τρόπους επικοινωνίας και γλώσσα σώματος
 • Να επεξηγεί την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών εφαρμόζοντας κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές και να αναπτύσσει στην πράξη τις βασικές αρχές μάθησης
 • Να αιτιολογεί και να επιλύει προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν κατά την κατάρτιση
 • Να επικοινωνεί αποτελεσματικά με τους καταρτιζόμενους στη τάξη
 • Να αναπτύσσει εργαλεία αξιολόγησης
 • Να τεκμηριώνει την αξιολόγηση του προγράμματος και των καταρτιζόμενων 

Στόχοι Στάσεων

 • Να συνεργάζεται και να υιοθετεί αποτελεσματικά τις αρχές εμψύχωσης μιας ομάδας
 • Να δικαιολογεί τον τρόπο μάθησης αλλά και τις ανάγκες των καταρτιζόμενων
 • Να αντικρούει με επιχειρήματα λανθασμένες προσεγγίσεις στη επαγγελματική κατάρτιση
 • Να συμμετέχει με αποτελεσματικό τρόπο τις δυσκολίες που μπορεί να δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης
 • Να αποδέχεται τις διαφορετικές προσεγγίσεις άλλων (καταρτιζόμενων και συναδέλφων)
 • Να παροτρύνει καταρτιζόμενους για περισσότερη συμμετοχή στην ομάδα
 • Να υπερασπίζεται τις διαφορετικές απόψεις και να αποδέχεται κριτική από άλλους
 • Να επικρίνει αλαζονικές και ακραίες συμπεριφορές κατά την διάρκεια της κατάρτισης
 • Να αντιμετωπίζει εμπόδια στη μάθηση των ενήλικων εκπαιδευομένων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με Πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Εμπειρία πάνω από 240 ώρες διδασκαλίας


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γίνε εκπαιδευτής της ΑνΑΔ και δώσε νέο όραμα στη ζωή σου!

 • Για όσους δεν μπορούν να πιστοποιήσουν 240 ώρες διδασκαλικής εμπειρίας απαιτείται το πρόγραμμα των 76 ωρών.
 • Εργασιακή πείρα και ακαδημαϊκοί τίτλοι πρέπει να συνυπολογίζονται.

 Η αξιολόγηση από την ΑνΑΔ γίνεται στα κτήριά μας και περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, παρουσίαση από τον υποψήφιο ενός θέματος σαν προσομοίωση μικρο-διδασκαλικής δραστηριότητας και την ετοιμασία υπόδησης ρόλων εκ των προτέρων μιας εργασίας σε θέμα που επιλέγεται από τον ίδιο τον υποψήφιο εκπαιδευτή και προφορική εξέταση.


Εκπαιδευτές

Βίβιαν Χατζηπαναγιώτου / Άδωνις Μυλωνάς

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου - Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Δρ. Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΕΠΚ) και από το 2016 είναι Διευθύντρια της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΕΠΚ. Συντονίζει την κατεύθυνση της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας στο ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής.

Έχει αξιολογήσει πολλά ερευνητικά προγράμματα και συμμετέχει ως εκπαιδεύτρια σε προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολικών μονάδων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις διαδικασίες του προγραμματισμού, της αξιολόγησης και της λήψης αποφάσεων, στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, στην εισαγωγή καινοτομιών στα σχολεία, στη σχολική βελτίωση και στη ΔΟΠ. Έχει δημοσιεύσει τέσσερα βιβλία, άρθρα σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συμμετέχει με εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Άδωνις Μυλωνάς - Co-Founder and director at NEORAMA EDUCATION


Director

ARISTORELIO UNIVERSITY GREECE
Degree NameBachelor's degree in Economics
Field Of StudyAccounting and Finance and Economics
Dates attended or expected graduation 

Company NameNEORAMA EDUCATION


 


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1970.00
 • € 1520.00
 • € 0.00
 • € 450.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1970.00
 • € 0.00
 • € 374.30
 • € 1970.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Κόστος για ανέργους και λήπτες ΕΕΕ (Άτομα που υπογράφουν για εξεύρεση εργασίας): €0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 18 Ιουν 2024

Ώρα

18:00 - 21:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 20 Ιουν 2024

Ώρα

18:00 - 21:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Άδωνις Μυλωνάς

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 25 Ιουν 2024

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 27 Ιουν 2024

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 02 Ιουλ 2024

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 04 Ιουλ 2024

Ώρα

18:00 - 20:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 09 Ιουλ 2024

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 11 Ιουλ 2024

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 16 Ιουλ 2024

Ώρα

18:00 - 20:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 18 Ιουλ 2024

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 23 Ιουλ 2024

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 25 Ιουλ 2024

Ώρα

19:00 - 21:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 30 Ιουλ 2024

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 03 Σεπ 2024

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 05 Σεπ 2024

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Κυριακή - 08 Σεπ 2024

Ώρα

09:00 - 16:30

Τοποθεσία:

Neorama Education (Λευκωσία)

Τρίτη - 10 Σεπ 2024

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 12 Σεπ 2024

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Κυριακή - 15 Σεπ 2024

Ώρα

09:00 - 16:30

Τοποθεσία:

Neorama Education (Λευκωσία)

Τρίτη - 17 Σεπ 2024

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 19 Σεπ 2024

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Κυριακή - 22 Σεπ 2024

Ώρα

09:00 - 16:30

Τοποθεσία:

Neorama Education (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑνΑΔ (Μεγάλης Διάρκειας)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑνΑΔ (Μεγάλης Διάρκειας)...

Η ανάπτυξη των γνώσεων δεξιοτήτων και στάσεων των εκπαιδευτών είναι αναγκαίες για να βοηθήσουν μέσω κατάρτισης την αύξηση της παραγωγικότητας. Η δημιουργία τ...

18/06/2024 18:00

76 ώρες (22 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Μικτή Εκπαίδευση

Γενικές Γνώσεις, για πρόσληψη στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική....

Το εκπαιδευτικό Κέντρο Neorama μέσα από 2 δεκαετίες εμπειρίας στις εξατάσεις για πρόσληψη αστυνομικών και πυροσβεστών, προχώρησε στη δημιουργία δομημένου και επ...

31/01/2025 16:13

Ελληνικά

eLearning