Ανάπτυξη Στρατηγικής Βιωσιμότητας στην επιχείρηση σας (100% Επιχορηγημένο)

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον

22 Απρ 2024 09:00 25 Απρ 2024 17:15
Αγγλικά
18 ώρες ( 2 μέρες )
anad greek logo
Ανάπτυξη Στρατηγικής Βιωσιμότητας στην επιχείρηση σας (100% Επιχορηγημένο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο διεξάγεται σε συνεργασία με την Grant Thornton Κύπρου.

Το πρόγραμμα αυτό είναι Ζωτικής Σημασίας και περιλαμβάνει 14 ώρες εκπαίδευσης και 4 ώρες ενδοεπιχειρησιακής επίσκεψης του εκπαιδευτή σε ρόλο συμβούλου στην κάθε επιχείρηση που θα λάβει μέρος. 

Ο όρος της βιωσιμότητας αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, παράλληλα με την παραγωγή οικονομικής αξίας. 

Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Με μια αναδυόμενη ζήτηση να εξεταστούν κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες, η βιωσιμότητα είναι μια αναπόφευκτη προτεραιότητα για όλους τους οργανισμούς. Η εταιρική βιωσιμότητα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τους οργανισμούς όχι σαν περιοριστικό κόστος ή φιλανθρωπική πράξη, άλλα σαν θεμέλιο για την καινοτομία και την κοινωνική ανάπτυξη. Η εταιρική βιωσιμότητα ασχολείται πρωτίστως με τον τρόπο που η επιχείρηση παράγει τα κέρδη της και όχι τον τόπου που τα διαθέτει (εταιρική φιλανθρωπία).

Υπάρχει λοιπόν αυξανόμενη ανάγκη και πίεση από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν προς τους οργανισμούς για λήψη ενεργειών με σκοπό τη διαχείριση του ανθρακικού τους αποτυπώματος αλλά και του κοινωνικού αντίκτυπου τους μέσα από συνεχόμενα νέα αλλά και επικαιροποιημένα νομοθετικά πλαίσια με πιο αυστηρά και λεπτομερή κριτήρια ως προς την συμμόρφωση τους, τα οποία δεν μπορούν πλέον να ικανοποιηθούν με συνοπτικές ενέργειες. Αντίθετα, απαιτούν από τις επιχειρήσεις μια στρατηγική προσέγγιση προς την βιωσιμότητα, με δείκτες απόδοσης, συστηματική αξιολόγηση και επέκταση της εμπλοκής των ενδιαφερόμενων μερών έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει τον αντίκτυπο της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain) ενός οργανισμού.

Με βάση τον “Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2017” , μέρος του οποίου βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία (2014/95/EU), μεγάλες επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να μοιράζονται τον επιχειρηματικό αντίκτυπο, την ανάπτυξη, τις επιδόσεις και τη θέση τους στη βάση μη χρηματοοικονομικών γνωστοποιήσεων. Αυτό υποχρεώνει περίπου 10,000 επιχειρήσεις στην Ε.Ε. να προβαίνουν σε αναφορές βιωσιμότητας. Στο τέλος του 2022 η πιο πάνω οδηγία αντικαταστάθηκε από νέα οδηγία, την οδηγία “the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)”, η οποία επεκτείνει την υποχρέωση υποβολής αναφορών βιωσιμότητας σε 50,000 επιχειρήσεις στην Ε.Ε. και καθιστά τις αναφορές πιο λεπτομερείς και ομοιογενείς. Παράλληλα, οι αναφορές θα πρέπει να εκδίδονται αφού προηγουμένως τύχουν εξωτερικής διαβεβαίωσης (assurance). Σε νομικό λοιπόν επίπεδο, αριθμός μεγάλων επιχειρήσεων έχει υποχρέωση να προβαίνει σε αναφορές, και περισσότερες εταιρείες θα υποχρεωθούν να κάνουν το ίδιο στο τέλος του 2024. Παράλληλα, η οδηγία προβλέπει ότι αντίστοιχες υποχρεώσεις θα επιβληθούν στη συνέχεια και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Οι νέες απαιτήσεις έχουν ως απώτερο σκοπό την διασφάλιση της ακρίβειας, ποιότητας και διαφάνειας των πληροφοριών που δημοσιεύονται έτσι ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη π.χ. επενδυτές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συνεργάτες κλπ. να μπορούν να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις βασισμένες σε αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα καθώς παράλληλα συμβάλουν στην εξάλειψη του φαινομένου ‘greenwashing’.


Γιατί να το παρακολουθήσω

 • Στη σημερινή εποχή, επιπλέον των νομικών υποχρεώσεων που έχουν ή θα έχουν κάποιες από τις επιχειρήσεις λόγω των ευρωπαϊκών οδηγιών για την ετοιμασία και δημοσίευση κοινωνικών απολογισμών, δημιουργείται μια κοινωνική προσδοκία προς όλες τις επιχειρήσεις να δρουν πιό υπεύθυνα επιχειρηματικά και να αναγνωρίζουν την ευθύνη τους και να μεριμνούν για την προστασία της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Υπό αυτή την έννοια, οι ανάγκες για πιο βιώσιμες στρατηγικές αφορούν όχι μόνο τις νομικά υπόχρεες επιχειρήσεις, αλλά τις πλείστες των επιχειρήσεων.
 • Η ανάπτυξη πιο βιώσιμων στρατηγικών δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, ούτε επιτυγχάνεται μόνο με δεσμεύσεις στελεχών σε ανώτατο επίπεδο. Όπως κάθε στρατηγική μεταμόρφωσης, απαιτεί συστηματικό σχεδιασμό και ενσωμάτωση νέων προσεγγίσεων σε κάθε επίπεδο λειτουργίας ενός οργανισμού.
 • Συνεπώς οι οργανισμοί για να είναι έτοιμοι να μεταβούν ανώδυνα στο νέο καθεστώς θα πρέπει να εντάξουν την βιωσιμότητα στην στρατηγική του οργανισμού τους και να ξεκινήσουν να μετρούν τον αντίκτυπο τους. Με τη βοήθεια διαγνωστικών εργαλείων οι οργανισμοί πρέπει να προβούν σε gap analysis έτσι ώστε να προσδιορίσουν τι πρέπει να γίνει για να πετύχουν το όραμα που έχουν για την βιωσιμότητα στον οργανισμό τους. Έπειτα, με την συμβολή των ενδιαφερόμενων μερών τους θα καθορίσουν τα ουσιαστικά θέματα μέσα από (double) materiality assessment για τον οργανισμό έτσι ώστε να καθορίσουν τους τομείς όπου θα στοχοθετήσουν για να επιτύχουν το όραμα τους. Η στοχοθέτηση και ο καθορισμός Key Performance Indicators (KPIs) πρέπει να γίνει βάσει αναγνωρισμένων προτύπων ανάλογα με την προτίμηση του κάθε οργανισμού.
 • Σε περιπτώσεις που επιθυμούν την ανάπτυξη και αναφορών βιωσιμότητας, θα πρέπει να έχουν γνώση των διαθέσιμων σχετικών προτύπων και να μπορούν να επιλέξουν ένα προτιμητέο πρότυπο για την επιχείρηση τους. Στη συνέχεια θα πρέπει να διαμορφώσουν τη σχετική εσωτερική τους πληροφόρηση σε μορφή που να συνάδει με το πρότυπο της αναφοράς. Σε περίπτωση λοιπόν που η επιχείρηση θα προχωρήσει και σε έκδοση αναφοράς βιωσιμότητας, υπάρχουν επιπλέον γνώσεις που θα πρέπει να αποκτηθούν.
 • Η διαμόρφωση μιας στρατηγικής βιωσιμότητας είναι απόλυτα εξειδικευμένη ανά επιχείρηση και δεν σχετίζεται τόσο με κριτήρια κλαδικά ή τομέα δραστηριότητας, αλλά κυρίως με τις επιδιώξεις και με τους πόρους της επιχείρησης, και επιλογές της στις λήψεις αποφάσεων. Οι Επιχειρήσεις είναι καλά να καταφύγουν σε εξειδικευμένες εξωτερικές υπηρεσίες για να αναπτύξουν μια πλήρη και στοχευμένη στρατηγική βιωσιμότητας.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Οι συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορούν να:

 • Περιγράφουν πως μετεξελίχθηκε η έννοια της Βιωσιμότητας (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη vs Βιωσιμότητα)
 • Συσχετίζουν τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν την βιωσιμότητα σε εθνικό αλλά και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Διαχωρίζουν την έννοια ‘greenwashing’ και να περιγράφουν τρόπους αναγνώρισης και αποφυγής τέτοιων πρακτικών
 • Περιγράφουν τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή βιώσιμων πρακτικών
 • Εξηγούν την ουσιαστικότητα που έχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη στην ανάπτυξη βιώσιμης στρατηγικής του οργανισμού
 • Περιγράφουν κύριες έννοιες π.χ. Βιωσιμότητα, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ουσιαστικότητα, ανάλυση ενδιαφερόμενων μερών, ανάλυση ΔΑΕΚ κλπ
 • Διατυπώνουν την μεθοδολογία πίσω από την ανάλυση ουσιαστικότητας (π.χ. materiality matrix)
 • Περιγράφουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) του οργανισμού,
 • Κατηγοριοποιούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) του οργανισμού
 • Εξηγούν τον αντίκτυπο τον δραστηριοτήτων του οργανισμού στα ενδιαφερόμενα μέρη (έμμεσο ή άμεσο)
 • Περιγράφουν στοιχεία καλών δεικτών απόδοσης (KPIs)
 • Εκτελούν τις βασικές αρχές βιωσιμότητας στον οργανισμό τους
 • Οργανώνουν τις καθημερινές εργασίες τους έχοντας υπόψη την βιωσιμότητα
 • Εφαρμόζουν ‘gap analysis’ για την αξιολόγηση του οργανισμού τους έναντι προτύπων βιωσιμότητας όπως το UNGC.
 • Εφαρμόζουν ανάλυση συμμέτοχων έτσι ώστε να προσδιορίσουν ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού τους και ποιες οι προσδοκίες τους.
 • Υλοποιούν ανάλυση ΔΑΕΚ για εντοπισμό ρίσκων και ευκαιριών που μπορεί να επηρεάσουν τον αντίκτυπο του οργανισμού στα ενδιαφερόμενα μέρη.
 • Δημιουργούν πίνακες ουσιαστικότητας (materiality matrixes) για την χαρτογράφηση ουσιαστικών θεμάτων στον οργανισμό.
 • Αναπτύσσουν ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες απόδοσης για αξιολόγηση της βιώσιμης στρατηγικής.
 • Εφαρμόζουν τους δείκτες απόδοσης και την στρατηγική βιωσιμότητας σε προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια.
 • Αξιολογούν τους δείκτες απόδοσης και την στρατηγική βιωσιμότητας σε προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια.
 • Παρακινούν τα μέλη των ομάδων τους και άλλους συναδέλφους στην υιοθέτηση πρακτικών σωστής βιωσιμότητας
 • Συνεργάζονται με τα μέλη των ομάδων τους, άλλους συναδέλφους αλλά και τα άλλα μέλη διοίκησης για τη διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης του οργανισμού σε θέματα βιωσιμότητας. Εκτιμούν και Αντιμετωπίζουν κινδύνους, που σχετίζονται με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους.
 • Συμμετέχουν στην ανάδειξη των κατάλληλων μέτρων βελτίωσης της βιωσιμότητας της επιχείρησης.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Ιδιοκτήτες ενεργά ασχολούμενοι και εργοδοτούμενοι σε θέσεις κλειδιά στην επιχείρηση
 • Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές
 • Υπεύθυνοι σε Οργανωτικές μονάδες (Διευθύνσεις ή Τμήματα) με ευθύνες στη λήψη απόφασης που σχετίζεται με τη διαχείριση οργανωτικών ή τεχνολογικών κινδύνων, όπως ενδεικτικά Διευθύνσεις ή Τμήματα: Operation, Έργων (ή νέων έργων), Σχεδιασμού, Παραγωγής, Έρευνας και ανάπτυξης, Πληροφορικής ή Μηχανογράφησης, Ανθρώπινων Πόρων (η ονομασία ανά επιχείρηση ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά), προώθησης.

Οι συμμετέχοντες δεν απαιτείται να έχουν κάποιο επιστημονικό προφίλ και συγκεκριμένη εμπειρία που να εκφράζεται σε έτη μιας και το πρόγραμμα δεν απαιτεί τομεακή ή κλαδική εξειδίκευση, ως προς το είδος των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν, καθώς η μεθοδολογία που αναπτύσσεται, είναι εξειδικευμένη μεν, μπορεί να εφαρμοστεί όμως σε κάθε επιχείρηση ή οργανισμό ή φορέα χωρίς διαφοροποιήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραμμα θα καλύψει τα πιο κάτω επιμέρους θέματα:

 • Εισαγωγή στην έννοια της βιωσιμότητας και της εξέλιξης της στο τομέα των επιχειρήσεων
 • Κατανόηση του Ευρωπαϊκού και Εθνικού θεσμικού πλαισίου
 • Αναγνώριση των προβλημάτων Green Washing και της σημασίας τους
 • Πρακτική εφαρμογή μεθοδολογίας για την ανάπτυξη στρατηγικής βιωσιμότητας στις επιχειρήσεις
 • Αναγνώριση των ενδιαφερομένων μερών μιας επιχείρησης/οργανισμού
 • Αναγνώριση των material issues (σημαντικών θεμάτων) και ετοιμασία materiality matrix
 • Ανάπτυξη δεικτών απόδοσης σε συνάρτηση με το materiality assessment
 • Ανάπτυξη επικοινωνίας για τη στρατηγική βιωσιμότητας


Εκπαιδευτής: Κυριάκος Παρπούνας

Ο Κυριάκος Παρπούνας έχει μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις για 26 χρόνια στην κατασκευαστική βιομηχανία και τη βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων στην Κύπρο. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος σε αρκετές εταιρείες τα τελευταία 22 χρόνια. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Μηχανική (Πανεπιστήμιο του Maine (ΗΠΑ), κατέχει MBA στα Χρηματοοικονομικά (TEXAS A & M University). Το 2005, ο Κυριάκος επιλέχθηκε από την κυπριακή βιομηχανία για την ανάπτυξη των συστημάτων EPR στην Κύπρο. Σχεδίασε και διεύθυνε για 12 χρόνια, τρεις οργανισμούς EPR στην Κύπρο για Συσκευασίες, WEEE και Μπαταρίες. Το 2017 αποφάσισε να εργαστεί ως ανεξάρτητος διεθνής σύμβουλος σε θέματα EPR, CSR και ως σύμβουλος προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Ως εκπαιδευτής ή ως ομιλητής έχει παρουσιάσει θέματα σε πολλά συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς. Η δραστηριότητα του ως σύμβουλος στη διεθνή αγορά τον έχει φέρει τα τελευταία χρόνια σε έργα σε πάνω από 10 χώρες σε 3 ηπείρους και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κυβερνήσεις, οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών όπως η UNEP και το UNDP, αλλά και σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως η Coca Cola, η Pepsico, η Nestle, η Unilever και άλλες. Από το τέλος του 2021, έχει επίσης συνεργαστεί με την εταιρεία Grant Thornton, όπου είναι πλέον Partner και ηγείται του τμήματος παροχής υπηρεσιών βιωσιμότητας σε επιχειρήσεις. O Κυριάκος υπήρξε εκ των ιδρυτικών μελών του Συνδέσμου Προστασίας Πληροφοριών και Ιδιωτικότητας (ΣΠΠΙΚ - CAIPP) κάτω από το ΚΕΒΕ και είχε εκλεγεί ως ο πρώτος Πρόεδρος του από τον Φεβρουάριο του 2018, ενώ τώρα ασκεί καθήκοντα αντιπροέδρου.

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Κυριάκος Παρπούνας - Sustainability Leader at Grant Thornton Cyprus

Ο Κυριάκος Παρπούνας έχει μεγάλη εμπειρία σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις για 26 χρόνια στην κατασκευαστική βιομηχανία και τη βιομηχανία διαχείρισης αποβλήτων στην Κύπρο. Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος σε αρκετές εταιρείες τα τελευταία 22 χρόνια. Είναι κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού με ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Μηχανική (Πανεπιστήμιο του Maine (ΗΠΑ), κατέχει MBA στα Χρηματοοικονομικά (TEXAS A & M University). Το 2005, ο Κυριάκος επιλέχθηκε από την κυπριακή βιομηχανία για την ανάπτυξη των συστημάτων EPR στην Κύπρο. Σχεδίασε και διεύθυνε για 12 χρόνια, τρεις οργανισμούς EPR στην Κύπρο για Συσκευασίες, WEEE και Μπαταρίες. Το 2017 αποφάσισε να εργαστεί ως ανεξάρτητος διεθνής σύμβουλος σε θέματα EPR, CSR και ως σύμβουλος προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). 

Ως εκπαιδευτής ή ως ομιλητής έχει παρουσιάσει θέματα σε πολλά συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς. Η δραστηριότητα του ως σύμβουλος στη διεθνή αγορά τον έχει φέρει τα τελευταία χρόνια σε έργα σε πάνω από 10 χώρες σε 3 ηπείρους και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε κυβερνήσεις, οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών όπως η UNEP και το UNDP, αλλά και σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες όπως η Coca Cola, η Pepsico, η Nestle, η Unilever και άλλες. Από το τέλος του 2021, έχει επίσης συνεργαστεί με την εταιρεία Grant Thornton, όπου είναι πλέον Partner και ηγείται του τμήματος παροχής υπηρεσιών βιωσιμότητας σε επιχειρήσεις. O Κυριάκος υπήρξε εκ των ιδρυτικών μελών του Συνδέσμου Προστασίας Πληροφοριών και Ιδιωτικότητας (ΣΠΠΙΚ - CAIPP) κάτω από το ΚΕΒΕ και είχε εκλεγεί ως ο πρώτος Πρόεδρος του από τον Φεβρουάριο του 2018, ενώ τώρα ασκεί καθήκοντα αντιπροέδρου.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1800.00
 • € 1530.00
 • € 0.00
 • € 270.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1800.00
 • € 0.00
 • € 342.00
 • € 1800.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 22 Απρ 2024

Ώρα

09:00 - 17:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Κυριάκος Παρπούνας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 25 Απρ 2024

Ώρα

09:00 - 17:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Κυριάκος Παρπούνας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ανάπτυξη Στρατηγικής Βιωσιμότητας στην επιχείρηση σας (100% Επιχορηγημένο)