Ποιότητα στον Τομέα της Υγείας – Ανάλυση Απαιτήσεων Προτύπου ISO 9001:2015

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Πρώτες Βοήθειες/ Υπηρεσίες Υγείας

28 Φεβ 2024 08:30 29 Φεβ 2024 17:15
Ελληνικά
14 ώρες ( 2 μέρες )
Ποιότητα στον Τομέα της Υγείας – Ανάλυση Απαιτήσεων Προτύπου ISO 9001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στις μέρες μας οι ασθενείς απαιτούν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έχουν ψηλές προσδοκίες, και η ικανοποίηση τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη και την επιτυχία των παρόχων υγείας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται πλέον στο ανταγωνιστικό περιβάλλον του εθνικού συστήματος υγείας.

Η παροχή ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών υγείας προϋποθέτει όχι μόνο την ορθή κλινική πρακτική, αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση και οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, η απουσία των οποίων μπορεί να έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην λειτουργία των παρόχων υγείας αλλά και στην ασφάλεια των ασθενών.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση στις απαιτήσεις του διεθνούς και Ευρωπαϊκού προτύπου CYS ΕΝ ISO 9001:2015 για τη διαχείριση ποιότητας, και τον τρόπο που αυτό εφαρμόζεται στις υπηρεσίες υγείας. Η εφαρμογή χρήσιμων εργαλείων διαχείρισης ποιότητας, όπως είναι το CYS EN ISO 9001:2015 μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τις υπηρεσίες υγείας να εφαρμόσουν λειτουργικές και αποδοτικές διεργασίες, και σαν αποτέλεσμα να βελτιώνονται, να ικανοποιούν τις ανάγκες των ασθενών, να προσαρμόζονται στις συνεχείς αλλαγές και απαιτήσεις του τομέα της υγείας και να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα τους.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικούς Επιθεωρητές σε Οργανισμούς/Εταιρίες στον χώρο της Υγείας π.χ. νοσοκομεία. κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, διαγνωστικά κέντρα, φυσιοθεραπευτήρια, οδοντιατρεία κτλ. 

Διευθυντικό και Διοικητικό προσωπικό σε Οργανισμούς/Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Υγείας, Ιατρικό και Παραϊατρικό προσωπικό, Σύμβουλους επιχειρήσεων κ.α.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρότυπο CYS EN ISO 9001:2015

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται η χρήση του Προτύπου CYS EN ISO 9001:2015. Για σκοπούς εκπαίδευσης ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) προσφέρει την ελληνική έκδοση του Προτύπου στους συμμετέχοντες (και για περίοδο 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου) με έκπτωση, με τελικό κόστος: €41.65 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Για αγορά του Προτύπου παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλ. 22411438.


Εκπαιδεύτρια: Έλενα Δημοσθένους

 • Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης
 • Μέλος της ISO TC 304/WG5 Healthcare Quality Management


Πρόγραμμα 1ης Ημέρας


Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας

 • Βασικές Προϋποθέσεις & Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Αποτελεσματική Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας - Άσκηση
 • Πρότυπα Συστημάτων Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας - Ορισμός – Πλεονεκτήματα
 • Εισαγωγή στο διεθνές πρότυπο CYS EN ISO 9001

Ανάλυση Βασικών Απαιτήσεων Προτύπου CYS EN ISO 9001:2015

 • Κατανόηση του οργανισμού και του πλαισίου λειτουργίας
 • Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών
 • Ομαδική Άσκηση
 • Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του ΣΔΠ
 • Ηγεσία
 • Πολιτική Ποιότητας
 • Ρόλοι, καθήκοντα και υπευθυνότητες

Ανάλυση Βασικών Απαιτήσεων Προτύπου CYS EN ISO 9001:2015 (συνέχεια):

 • Προσδιορισμός κινδύνων, αξιολόγηση της διακινδύνευσης και προσδιορισμός των μέτρων ελέγχου των ρίσκων και αξιοποίησης των ευκαιριών
 • Ομαδική Άσκηση

15:45 - 17:00 Ανάλυση Βασικών Απαιτήσεων Προτύπου CYS EN ISO 9001:2015 (συνέχεια):

 • Στόχοι/Δείκτες ποιότητας
 • Ατομική Άσκηση
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Πόροι & Υποδομή
 • Παρακολούθηση και Μέτρηση
 • Επικοινωνία


Πρόγραμμα 2ης Ημέρας

Ανάλυση Βασικών Απαιτήσεων Προτύπου CYS EN ISO 9001:2015 (συνέχεια):

 • Επαγγελματική Επάρκεια
 • Τεκμηριωμένες Πληροφορίες
 • Επιχειρησιακός σχεδιασμός
 • Απαιτήσεις για υπηρεσίες
 • Επικοινωνία με τους πελάτες
 • Έλεγχος παροχής υπηρεσιών από εξωτερικά μέρη

Ανάλυση Βασικών Απαιτήσεων Προτύπου CYS EN ISO 9001:2015 (συνέχεια):

 • Έλεγχος της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών
 • Ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα
 • Ιδιοκτησία των πελατών ή των εξωτερικών παρόχων
 • Διατήρηση
 • Δραστηριότητες μετά την παροχή των υπηρεσιών
 • Έλεγχος Αλλαγών
 • Αποδέσμευση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Έλεγχος μη συμμορφούμενων αποτελεσμάτων
 • Παρακολούθηση και μέτρηση

Ανάλυση Βασικών Απαιτήσεων Προτύπου CYS EN ISO 9001:2015 (συνέχεια):

 • Ικανοποίηση πελατών
 • Εσωτερική Επιθεώρηση
 • Διοικητική Ανασκόπηση
 • Μη συμμορφώσεις και διορθωτικές ενέργειες
 • Μελέτη Περίπτωσης - Άσκηση
 • Συνεχής Βελτίωση

Ομαδική Άσκηση Τεκμηρίωσης

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 450.00
 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 170.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 450.00
 • € 0.00
 • € 85.50
 • € 450.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 28 Φεβ 2024

Ώρα

08:30 - 17:15

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Πέμπτη - 29 Φεβ 2024

Ώρα

08:30 - 17:15

Τοποθεσία:

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ποιότητα στον Τομέα της Υγείας – Ανάλυση Απαιτήσεων Προτύπου ISO 9001:2015

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Ποιότητα στον Τομέα της Υγείας – Ανάλυση Απαιτήσεων Προτύπου ISO 9001:...

Στις μέρες μας οι ασθενείς απαιτούν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, έχουν ψηλές προσδοκίες, και η ικανοποίηση τους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη κα...

28/02/2024 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Πρότυπο ISO 9001:2015 Ανάλυση Απαιτήσεων και Τρόποι Εφραμογής του...

Το ISO 9001 είναι το Διεθνές Πρότυπο για τη Διαχείριση της Ποιότητας σε μια Επιχείρηση ή Οργανισμό, το οποίο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Επιχείρηση/Οργα...

27/03/2024 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Εσωτερικός Επιθεωρητής με βάση το πρότυπο ISO 9001:2015...

Μια εσωτερική επιθεώρηση, ως απαίτηση του Προτύπου ΙSO 9001:2015, έχει ως στόχο τη διασφάλιση της πληρότητας και της αποτελεσματικότητας ενός Συστήματος Διαχείρ...

10/04/2024 08:45

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)

Απαιτήσεις Προτύπου ISO 22000:2018. Εφαρμογή του Προτύπου στη Ξενοδοχε...

H εγγύηση ότι η Ξενοδοχειακή επιχείρηση ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές στις εσωτερικές της διαδικασίες αλλά και μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού, όπως επίσης η δ...

16/04/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Απαιτήσεις Προτύπου ISO 9001:2015: Εφαρμογή του Προτύπου στη Ξενοδοχει...

H διασφάλιση της ποιότητας αποτελεί ζήτημα ύψιστης σημασίας στον Τουρισμό και στην Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ειδικότερα. Τα ψηλά επίπεδα ανταγωνισμού τόσον εντ...

24/04/2024 09:00

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Ayia Napa Hotels Limited (Alion Beach Hotel )

Επικεφαλής Επιθεωρητές για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βά...

Το ISO 14001:2015 είναι το διεθνές πρότυπο για τη περιβαλλοντική διαχείριση σε μια επιχείρηση / ένα οργανισμό. Το πρότυπο καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η επ...

27/05/2024 08:45

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Cleopatra Hotel (Λευκωσία)