Lobbying in Cyprus: Theory and Practice

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

03 Ιουν 2024 14:00 14 Ιουν 2024 16:00
Ελληνικά
22 ώρες ( 8 μέρες )
Lobbying in Cyprus: Theory and Practice

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

The Practical Lobbying Course is a dynamic and intensive training program tailored for those who seek a foundational grounding in lobbying and advocacy. Designed with Cyprus's unique socio-political landscape in mind, the course marries traditional theories of lobbying with modern, hands-on techniques. Lobbying is the act of influencing or attempting to influence decision-makers, primarily legislators and government officials, on specific issues or policies. Lobbying activities are undertaken by a variety of actors, including corporations, advocacy groups, trade associations, nonprofits, professional lobbyists, and individual citizens.

In recent years, Cyprus has recognized the growing significance of lobbying activities within its political and economic landscape. To ensure that lobbying is conducted transparently, ethically, and responsibly, the country has introduced regulations to oversee and manage these activities. Cyprus has adopted a legal act regulating the participation of representatives of interests (lobbyists) in public decision-making. The Law of 2022 No. 20(I)/2022 “On Transparency of Public Decision-Making and Relevant Procedures” (Ο περί της Διαφάνειας στις Διαδικασίες Λήψης Δημόσιων Αποφάσεων και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022 (20(I)/2022)) is designed to ensure transparency of the participation of lobbyists in public decision-making.

Under this law, the representatives of interests are obliged to be registered in а Register of Lobbyists (Μητρώο Εγγραφής) and with this registration lobbyists are under certain legal obligations. It is paramount that employees of organisations who engage in lobbying are trained concerning these obligations within the decision-making and lobbying process.

Why register for this course? 

 1. Policy Development Skills: Dive deep into the art of policy-making in Cyprus, learning how to draft persuasive and actionable policy proposals. You'll engage in practical exercises to construct well-structured proposals, understanding every critical component from executive summary to appendices.
 2. Advanced Research Techniques: Master the art of comprehensive research. You'll learn to collect data, analyze trends, and draw insights crucial for formulating effective lobbying strategies and understanding the dynamic political landscape.
 3. Data Collection and Analysis: Gain expertise in collecting and interpreting data relevant to your lobbying efforts. Understand how to use this data in creating compelling narratives and strategies that resonate with stakeholders and policymakers.
 4. Strategic Lobbying Execution: Develop the ability to execute each stage of the lobbying process with precision. From pre-lobbying planning to post-lobbying evaluation, you'll learn to navigate the complexities of lobbying, ensuring effective and ethical practice.
 5. Adherence to International Standards: Emphasize learning and applying international standards and best practices in lobbying. Understand the global landscape of lobbying and how to align your practices with these standards for a globally competitive edge.
 6. Effective Communication and Campaign Tools: Acquire skills in various communication channels, both traditional and digital. Learn to craft tailored messages, utilize social media effectively, and leverage traditional media for impactful lobbying campaigns.
 7. Networking and Relationship Building: Develop skills in building and nurturing professional relationships. Learn networking strategies that go beyond transactional interactions, focusing on creating transformative relationships that are key in the lobbying world.
 8. Ethical Lobbying Practices: Strong focus on ethical considerations in lobbying. Learn to draft and implement an ethical code of conduct, balancing interests, ensuring transparency, and upholding public trust.‍
 9. Practical Applications and Case Studies: Engage in practical scenarios, including hands-on sessions and mock lobbying exercises. Analyze successful international lobbying campaigns to understand what makes them effective.‍
 10. Career Advancement and Professional Development: Understand the lobbying career trajectory, from entry-level roles to leadership positions. Learn about specialization opportunities and the importance of continuous learning in this fast-paced industry.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 1. Επαγγελματίες Πολιτικής και Δημόσιων Υποθέσεων: Άτομα που ήδη εργάζονται σε πολιτικά σχετιζόμενους τομείς χρειάζονται επίσημη εκπαίδευση στην τεχνική του λόμπινγκ.
 2. Ηγέτες και εργαζόμενοι ΜΚΟ και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών: Συχνά έχουν αιτίες που θέλουν να υποστηρίξουν. Η εκπαίδευση των ηγετών και του βασικού προσωπικού τους στο λόμπινγκ μπορεί να βοηθήσει να ενισχυθούν οι φωνές τους και να επιτύχουν τις αποστολές τους.
 3. Επαγγελματίες Σχέσεων με το Κοινό και Επικοινωνίας: Αυτοί οι επαγγελματίες συχνά βρίσκονται στο προσκήνιο διαμορφώνοντας τη δημόσια άποψη και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τεχνικές του λόμπινγκ για να προωθήσουν τα συμφέροντα του οργανισμού τους ή των πελατών τους.
 4. Νομικοί Επαγγελματίες: Συχνά εμπλέκονται σε δραστηριότητες υπεράσπισης σε διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης εκ μέρους των πελατών τους.
 5. Αντιπρόσωποι Συνδέσμων και Βιομηχανικών Ενώσεων: Αυτές οι ομάδες συχνά κάνουν λόμπινγκ για κανονισμούς και πολιτικές που υποστηρίζουν τις βιομηχανίες τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

COURSE CONTENT
 • Module 1: Introduction to Lobbying and Public Affairs
 • Module 2: The Legal and Ethical Framework
 • Module 3: The Lobbying Process and Strategy Development
 • Module 4: Policymaking Proposals and the Legislative Process
 • Module 5: Communication Skills for Lobbyists
 • Module 6: Building Relationships and Networking
 • Module 7: Navigating Challenges and Opposition
 • Module 8: Career Development in Lobbying and Public Affairs


 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Lobbying και στις Δημόσιες σχέσεις
 • Ενότητα 2: Το Νομικό και Ηθικό Πλαίσιο
 • Ενότητα 3: Η Διαδικασία Lobbying και Ανάπτυξη Στρατηγικής lobbying
 • Ενότητα 4: δημιουργία πρότασης και νομοθετική διαδικασία
 • Ενότητα 5: Επικοινωνιακές δεξιότητες για λομπίστες
 • Ενότητα 6: Δημιουργία Σχέσεων και Δικτύωση
 • Ενότητα 7: Πλοήγηση στις προκλήσεις και την αντίθεση
 • Ενότητα 8: Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας στο Lobbying και τις Δημόσιες Υποθέσεις

Εκπαιδευτής: Δρ Νικόλας Κυριακίδης

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Νικόλας Κυριακίδης - Advocate - Legal Consultant, Legal Trainer

Dr Nicolas Kyriakides is a lawyer and academic. He is also involved in policymaking. He is a graduate of the National and Kapodistrian University of Athens, he holds postgraduate degrees from UCL and NYU and a PhD (DPhil) from the University of Oxford. He has also been a visiting researcher at Harvard University. He teaches at the University of Nicosia and has contributed to a number of high level innovative legal research initiatives and papers in the course of both his commercial practice and his academic life, such as the Procedural Law Unit at the University of Nicosia. He is also a founding member of the non-profit organisation Oxygono and its projects Nomoplatform and the Cyprus Forum.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 550.00
 • € 440.00
 • € 0.00
 • € 110.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 550.00
 • € 165.00
 • € 73.15
 • € 385.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Δευτέρα - 03 Ιουν 2024

Ώρα

14:00 - 16:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 04 Ιουν 2024

Ώρα

14:00 - 17:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 06 Ιουν 2024

Ώρα

14:00 - 17:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 10 Ιουν 2024

Ώρα

14:00 - 17:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 11 Ιουν 2024

Ώρα

14:00 - 17:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 12 Ιουν 2024

Ώρα

14:00 - 17:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 13 Ιουν 2024

Ώρα

14:00 - 17:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 14 Ιουν 2024

Ώρα

14:00 - 16:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Lobbying in Cyprus: Theory and Practice

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Εκούσια Εκκαθάριση: Πρακτική Διαδικασία για Δικηγόρους και Corporate A...

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μια εταιρεία μπορεί να προβεί σε εκούσια εκκαθάριση στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν έχει εκπνεύσει η περίοδος διάρκεια...

19/04/2024 16:00

12 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Understanding Corporate Accountability: Liabilities of Officers of a C...

In today’s complex business environment, understanding the legal landscape surrounding corporate roles is crucial for ensuring compliance and effective governan...

13/05/2024 16:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περι...

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...

15/05/2024 16:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Applied Real Estate Law (14 CPDs)...

This Seminar offers 14 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. The course focuses on providing comprehensive knowledge and developing practical sk...

20/05/2024 16:00

14 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Drafting Joint Venture Agreements (10 CPDs)...

This Seminar offers 10 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course is designed to provide participants with the knowledge and skills neces...

20/05/2024 16:00

10 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Introduction to Cyprus Banking Law...

Το Κυπριακό Τραπεζικό Δίκαιο αποτελεί πεδίο δικαίου το οποίο έχει λάβει ουσιώδη ανάπτυξη τα τελευταία έτη, λόγω της ταχείας εξέλιξης του εμπορίου και των συναλλ...

21/05/2024 17:30

16 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Advising Clients and Drafting: Share Sale and Purchase Agreements (6 C...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and r...

23/05/2024 15:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Using Electronic Signatures in Cyprus (6 CPDs)...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course on electronic signatures in Cyprus provides an overview of the legal fra...

27/05/2024 16:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Lobbying in Cyprus: Theory and Practice...

The Practical Lobbying Course is a dynamic and intensive training program tailored for those who seek a foundational grounding in lobbying and advocacy. Designe...

03/06/2024 14:00

22 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Mastery of Technology Transfer and Licensing Agreements: Legal, Strate...

This course offers a deep dive into the critical legal frameworks governing the dynamic tech industry in Cyprus. This course equips participants with essential ...

19/06/2024 16:00

18 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online