Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων: Διαδικασίες και Πρακτική

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

09 Απρ 2024 16:00 30 Ιουλ 2024 18:00
Ελληνικά
63 ώρες ( 21 μέρες )
Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων: Διαδικασίες και Πρακτική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το σεμινάριο αυτό αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό τόσο για τους δικηγορικούς υπαλλήλους όσο και για τους εργοδότες του αφού μέσω αυτού θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά νομοθεσίες, νομολογίες, διάφορες ορολογίες και νομικές έννοιες, προσωπικά δεδομένα και απαιτητικούς πελάτες.

Oι καταρτιζόμενοι θα διδαχθούν βασικές νομικές γνώσεις, μεθόδους νομικής έρευνας και αποτελεσματικές πρακτικές επικοινωνίας με συναδέλφους, πελάτες καθώς και πρακτικές επίλυσης προβλημάτων και παραπόνων.

Το σεμινάριο αυτό διδάσκεται από έμπειρη εκπαιδεύτρια/δικηγόρο με μακροχρόνια πείρα σε τέτοιες διαδικασίες και πρακτικές.

Θα δοθούν παραδείγματα βασικών προνοιών και θα συζητηθούν σενάρια περιπτώσεων που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να εξοικειωθούν και να αναπτύξουν δεξιότητες αναφορικά με την έρευνα, γνώση και αποτελεσματική διεξαγωγή των καθηκόντων τους.

Το σεμινάριο είναι πρακτικό και όχι θεωρητικό ή ακαδημαϊκό.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Δικηγορικούς υπαλλήλους (που μπορεί να εργάζονται με τον τίτλο γραμματέας, βοηθός δικηγόρου, administrator ή υπεύθυνος γραφείου, γραφειακός λειτουργός)
 • Άτομα που επιθυμούν να εργαστούν στον νομικό τομέα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με το πέρας του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:-

Σε επίπεδο γνώσεων

Ενότητα 1:

 1. Να διατυπώνουν και να περιγράφουν τη φύση και τις πηγές της νομοθεσίας
 2. Να διαχωρίζουν τις διαφορές του Ποινικού, αστικού και διοικητικού δικαίου
 3. Να ταξινομούν τις εργασίες των διάφορων επαγγελματιών του νομικού συστήματος
 4. Να συσχετίζουν τις εναλλακτικές επίλυσης διαφορών

Ενότητα 2:

 1. Να διατυπώνουν τις θεμελιώδης αρχές και χαρακτηριστικά του Κυπριακού συντάγματος
 2. Να ταξινομούν τα όργανα του κράτους
 3. Να συσχετίζουν το Δίκαιο της ανάγκης, τους λόγους που πρέπει να γνωρίζουν το Κυπριακό σύνταγμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ενότητα 3:

 1. Να περιγράφουν την έννοια της σύμβασης και τα βασικά γνωρίσματα
 2. Να κατονομάζουν και να διαχωρίζουν τις βασικές αρχές και τα εμπλεκόμενα μέρη μιας σύμβασης
 3. Να διαχωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εμπλεκόμενων μερών

Ενότητα 4:

 1. Να διατυπώνουν τις βασικές έννοιες και αρχές μιας νομικής διαδικασίας
 2. Να διαχωρίζουν τα διάφορα είδη εντύπων σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
 3. Να ταξινομούν τα δικόγραφα και τις διάφορες δικαστικές διαδικασίες

Ενότητα 5:

 1. Να περιγράφουν τις δικαστικές διαδικασίες 
 2. Να διαχωρίζουν την ακροαματική διαδικασία 
 3. Να περιγράφουν τις βασικές λειτουργίες και προϋποθέσεις των δικογράφων ανά περίπτωση και πως αυτά χρησιμοποιούνται 

Ενότητα 6:

 1. Να διατυπώνουν τις βασικές προϋποθέσεις για άσκηση αγωγής αστικών αδικημάτων
 2. Να διαχωρίζουν τι εστί αστικά αδίκημα και υπό ποια ιδιότητα αποτελεί αστικό αδίκημα
 3. Να περιγράφουν μια έκθεση απαίτησης τόσο πριν όσο και μετά την καταχώρηση της 

Ενότητα 7:

 1. Να περιγράφουν τις αρχές ποινικές ευθύνης
 2. Να διαχωρίζουν τα είδη κατηγορητηρίου
 3. Να κατατάσσουν τα νομικά έντυπα σε ορθή σειρά στο φάκελο του πελάτη
 4. Να διαχωρίζουν τις διάφορα ποινικά αδικήματα και τα συστατικά τους στοιχεία
 5. Να συσχετίζουν τον ρόλο τους και τη θέση τους με λειτουργικότητα ως βοήθημα προς τον δικηγόρο

Ενότητα 8:

 1. Να κατονομάζουν τα απαραίτητα έγγραφα και την ποινική διαδικασία
 2. Να περιγράφουν τους διαδικαστικούς κανόνες λήψης κατάθεσης 
 3. Να περιγράφουν τα επόμενα βήματα μετά την λήψη κατηγορητηρίου, την απάντηση στο κατηγορητήριο και την τροποποίηση του
 4. Να διαχωρίζουν τις ποινές και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις

Ενότητα 9:

 1. Να περιγράφουν και να ταξινομούν τα είδη εταιρειών
 2. Να κατονομάζουν τα απαραίτητα έγγραφα που θα χρειαστεί ο δικηγόρος και θα πρέπει να τον προμηθεύσει ο πελάτης
 3. Να περιγράφουν την πρακτική εφαρμογή του Νόμου και την εφαρμογή του
 4. Να συσχετίζουν το Καταστατικό της εταιρείας με την νομοθεσία και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μελών της εταιρείας

Ενότητα 10:

 1. Να περιγράφουν την έννοια της εχεμύθειας και δεοντολογίας των δικηγόρων
 2. Να συσχετίζουν την αμεροληψία με την εχεμύθεια ακόμα και μετά το πέρας της πελατειακής σχέσης
 3. Να διαχωρίζουν την μεταξύ τους σχέση με τον πελάτη από αυτή του δικηγόρου με τον πελάτη
 4. Να περιγράφουν τι σημαίνει το ασκεί τη δικηγορία

Ενότητα 11:

 1. Να διαχωρίζουν τις ευθύνες του δικηγόρου και τις νομικές υποχρεώσεις
 2. Να απαριθμούν και να διατυπώνουν το ρόλο του Πειθαρχικού Συμβουλίου και το Δικηγορικού συλλόγου

Ενότητα 12:

 1. Να περιγράφουν τη διαδικασία μιας νομικής έρευνας
 2. Να διαχωρίζουν την δεσμευτική αρχή από την μη δεσμευτική αρχή
 3. Να διατυπώνουν το δικαστικό προηγούμενο ανά περίπτωση
 4. Να κατονομάζουν την αποτελεσματική νομική έρευνα

Ενότητα 13:

 1. Να περιγράφουν τον τρόπο χειρισμού πελατών και να μπορούν να διεξάγουν συναντήσεις με πελάτες
 2. Να διατυπώνουν χρήσιμες φράσεις
 3. Να κατατάσσουν και να συσχετίζουν τα σχόλια και παράπονα των πελατών

Ενότητα 14:

 1. Να περιγράφουν την διαδικασία γραπτής επικοινωνίας με πελάτη
 2. Να διατυπώνουν γραπτώς σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή ερωτήσεις και απαντήσεις 
 3. Να διατυπώνουν με αποτελεσματικό τρόπο γραπτές επιστολές και email

Ενότητα 15:

 1. Να περιγράφουν τη σημαντικότητα και τη δημιουργία των engagement letter
 2. Να κατατάσσουν τo περιεχόμενο του engagement letter
 3. Να διατυπώνουν επιστολές disengagement και το περιεχόμενο τους

Ενότητα 16:

 1. Να περιγράφουν τον νόμο σχετικά με τις δικηγορικές αμοιβές
 2. Να ταξινομούν τα λογιστικά έξοδα και έσοδα του γραφείου
 3. Να περιγράφουν το περιεχόμενο των τιμολογίων και αποδείξεων που εκδίδει το γραφείο
 4. Να κατατάσσουν απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να δοθούν στο λογιστή

Ενότητα 17:

 1. Να περιγράφουν τα έξοδα, τα δικαστικά τέλη και τη δικηγορική αμοιβή
 2. Να διατυπώνουν και να κατατάσσουν έξοδα σε ετοιμασία καταλόγου εξόδων
 3. Να περιγράφουν τη διαδικασία ενστάσεων σε κατάλογο εξόδων

Ενότητα 18:

 1. Να περιγράφουν τον σκοπό και την εφαρμογή νομικής αρωγής
 2. Να ταξινομούν τους δικαιούχους νομικής αρωγής και τα απαραίτητα έγγραφα
 3. Να κατονομάζουν τις οδηγίες νομικής αρωγής
 4. Να περιγράφουν τη διαδικασία νομικής αρωγής στους πελάτες

Ενότητα 19:

 1. Να ταξινομούν αποτελεσματικά τα έγγραφα, τις λίστες και τους φακέλους των πελατών
 2. Να κατατάσσουν έγγραφα σε φακέλους
 3. Να απαριθμούν τις εσωτερικές διαδικασίες οργάνωσης του γραφείου
 4. να ταξινομούν και να κατατάσσουν τον χρόνο τους ορθά

Ενότητα 20:

 1. Να περιγράφουν τις διαδικασίες και υποχρεώσεις αξιολόγησης κινδύνου και δέουσας επιμέλειας
 2. Να διατυπώνουν τη διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου 
 3. Να κατατάσσουν τη διαδικασία money laundering και τα τρια στάδια
 4. Να κατονομάζουν τις διαδικασίες σύνταξης επιστολών προς τους πελάτες υπό το φως αξιολόγησης κινδύνου και ηθικών ευθυνών

Ενότητα 21:

 1. Να περιγράφουν τον Νόμο Ν.6/1965 και την σχετική τροποποίηση του που περιβάλει το επάγγελμα
 2. Να κατονομάζουν και να γνωρίζουν τις μελλοντικές τους ευκαιρίες
 3. Να περιγράφουν και να συσχετίζουν το βιογραφικό τους με το επάγγελμα τους


Σε επίπεδο δεξιοτήτων

Ενότητα 1:

 1. Να επιδεικνύουν την απαραίτητη γνώση και να εφαρμόζουν το Νόμο σύμφωνα με το Κυπριακό νομικό καθεστώς
 2. Να αιτιολογούν τις διάφορες λειτουργίες των επαγγελματιών στο χώρο
 3. Να τεκμηριώνουν τις βασικές διαφορές του Ποινικού, αστικού και διοικητικού δικαίο

 Ενότητα 2:

 1. Να επιδεικνύουν κατανόηση των ορισμών του συντάγματος
 2. Να επεξηγούν τις αρμοδιότητες των κρατικών οργάνων 
 3. Να τεκμηριώνουν τις θεμελιώδης αρχές του Κυπριακού πολιτεύματος
 4. Να τεκμηριώνουν το Δίκαιο της ανάγκης και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ενότητα 3:

 1. Να αιτιολογούν τον ορισμό και τον τρόπο εφαρμογής μια σύμβασης
 2. Να επεξηγούν τις έννοιες που περιβάλουν μια σύμβαση
 3. Να τεκμηριώνουν το λόγω και τον τρόπο χρήσης των συγκεκριμένων εγγράφων 
 4. Να επιδεικνύουν γνώση ως προς τα γραμμάτια συνήθους τύπου και τη λειτουργία τους

Ενότητα 4:

 1. Να αναπτύσσουν δεξιότητες κατανόησης και εφαρμογής δικογράφων όπως τα κλητήρια εντάλματα
 2. Να επιλέγουν τον τρόπο σύνταξης αιτήσεων και τα αρμόδια έντυπα
 3. Να οργανώνουν δικόγραφα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
 4. Να επεξηγούν δικαστικές διαδικασίες

 Ενότητα 5:

 1. Να οργανώνουν και να επιλέγουν τα απαραίτητα χαρτόσημα ανά περίπτωση
 2. Να τεκμηριώνουν την καταχώρηση δικογράφων 
 3. Να οργανώνουν την σύνταξη έκθεση απαίτησης και να τεκμηριώνουν

Ενότητα 6:

 1. Να επιδεικνύουν γνώση των προϋποθέσεων άσκησης αγωγής αναφορικά με αστικά αδικήματα
 2. Να αιτιολογούν πότε η αγωγή αφορά αδίκημα αμέλειας, αυστηρής ευθύνης
 3. Να επιλέγουν τα κατάλληλα έγγραφα και το περιεχόμενο της έκθεσης απαίτησης
 4. Να οργανώνουν την επιμέλεια μια έκθεσης απαίτησης πριν την καταχώρηση

Ενότητα 7:

 1. Να αναπτύσσουν τις αρχές Ποινικής ευθύνης και τα βασικά χαρακτηριστικά ποινικών αδικημάτων
 2. Να οργανώνουν τα απαραίτητα έγγραφα και τον φάκελο του πελάτη
 3. Να αναπτύσσουν τις διάφορες μορφές υπεράσπισης και τις ποινές μιας τέτοιας διαδικασίας
 4. Να αναπτύσσουν δεξιότητες χρήσιμες προς τον δικηγόρο σε μια διαδικασία ποινικής μορφής

 Ενότητα 8:

 1. Να επιδεικνύουν γνώση ως προς τον τρόπο διεξαγωγής μιας ποινικής διαδικασίας
 2. Να οργανώνουν τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει ο πελάτης σε μια συνάντηση του με τον δικηγόρο
 3. Να επεξηγούν έννοιες όπως η ομολογία του κατηγορούμενου
 4. Να αιτιολογούν τις πρακτικές απάντησης στο κατηγορητήριο και τροποποίηση αυτού
 5. Να τεκμηριώνουν την απόφαση του δικαστηρίου και τις σχετικές ποινές

Ενότητα 9:

 1. Να αναπτύσσουν τις βασικές αρχές και διαφορές των διαφορών τύπων εταιρειών στην Κύπρο
 2. Να επεξηγούν το σκοπό και τη σημασία ενός Καταστατικού και ιδρυτικού εγγράφου
 3. Να επεξηγούν την έννοια του εταιρικού πέπλου, τις συμβατικές ευθύνες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μιας εταιρείας και των μελών της
 4. Να αναπτύσσει γνώσεις αναφορικά με το κεφάλαιο της εταιρείας και την πιθανή διάλυση της

 Ενότητα 10:

 1. Να επιδεικνύουν εχεμύθεια και αμεροληψία απέναντι στον πελάτη
 2. Να επιλέγουν πότε και ποιες πληροφορίες μπορούν να αποκαλυφθούν
 3. Να αναπτύσσουν δεξιότητες λειτουργικές προς όφελος του δικηγόρου που συνεργάζονται
 4. Να αιτιολογούν την έννοια ασκεί την δικηγορία και να διαχωρίζει τις υποχρεώσεις του εν αντίθεση με το δικηγόρο

Ενότητα 11:

 1. Να αιτιολογεί τις ευθύνες των δικηγόρων μέσα από τον Νόμο 
 2. Να τεκμηριώνει τη δικαιοδοσία των δικηγόρων μέσα από τον Δικηγορικό Σύλλογο
 3. Να αναπτύσσει την δικαιοδοσία του πειθαρχικού συμβουλίου και την διαδικασία

Ενότητα 12:

 1. Να αναπτύσσει δεξιότητες νομική έρευνας
 2. Να αιτιολογεί το δικαστικό προηγούμενο
 3. Να οργανώνει νομική έρευνα με αναφορά στις ορθές πηγές

Ενότητα 13:

 1. Να αναπτύσσει γνωριμίες και σχέσεις με πελάτες του γραφείου
 2. Να εκτελεί συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, διασκέψεις και τηλεφωνικές διαδικασίες
 3. Να επιδεικνύει γνώση αντιμετώπισης παραπόνων

 Ενότητα 14:

 1. Να αναπτύσσουν δεξιότητες επαγγελματικής επικοινωνίας τόσο γραπτώς όσο και προφορικώς
 2. Να επιδεικνύουν γνώση ως προς την διατύπωση ενός επαγγελματικού email και επιστολών
 3. Να  επιδεικνύουν κατανόηση ως προς τους πελάτες και αναγνώστες τους

Ενότητα 15:

 1. Να εκτελούν ένα client engagement letter/care letter 
 2. Να επεξηγούν τη σημαντικότητα του και να οργανώνουν την δομή του
 3. Να επεξηγούν το περιεχόμενο τους

Ενότητα 16:

 1. Να επιδεικνύουν γνώση λογιστικών ζητημάτων αναφορικά με τα έσοδα και έξοδα του γραφείου
 2. Να εκτελούν και να οργανώνουν τιμολόγια συμπεριλαμβανομένου των πραγματικών εξόδων, των εξόδων αμοιβής και του Φ.Π.Α.
 3. Να επιλέγουν τα έγγραφα που πρέπει να προμηθεύσουν το λογιστή του γραφείου

Ενότητα 17:

 1. Να οργανώνουν ένα κατάλογο εξόδων με βάσει τα δικαστικά τέλη και την δικηγορική αμοιβή
 2. Να αιτιολογούν τα έξοδα μιας δικαστικής διαδικασίας
 3. Να επεξηγούν τον Περί Πολιτικής Δικονομίας τροποποιητικό νόμο αναφορικά με τα δικαστικά τέλη

Ενότητα 18:

 1. Να επεξηγούν την διαδικασία νομικής αρωγής
 2. Να αιτιολογούν τους δικαιούχους νομικής αρωγής και να επεξηγούν τις διαδικασίες καταχώρησης 
 3. Να επεξηγεί την διαδικασία επιλογής δικηγόρου από πελάτη

Ενότητα 19:

 1. Να οργανώνει τις δεξιότητες του με σκοπό την αποτελεσματική οργάνωση του γραφείου
 2. Να αναπτύσσει λίστες προτεραιότητας και ημερολόγια
 3. Να επιλέγει λειτουργικούς τρόπους και μεθόδους αρχειοθέτησης φακέλων πελατών και δικαστηριακών φακέλων
 4. Να οργανώνει ορθά και αποτελεσματικά τον χρόνο του

Ενότητα 20:

 1. Να εκτελεί διαδικασίες due diligence και risk management
 2. Να επεξηγεί την σημαντικότητα διεξαγωγής αξιολόγησης κινδύνου 
 3. Να επεξηγούν τις διαδικασίες money laundering και τους τρόπους αποφυγής

 Ενότητα 21:

 1. Να αναπτύσσουν τον Νόμο που περιβάλλει το επάγγελμα τους
 2. Να επεξηγούν τα λειτουργίες του νόμου
 3. Να οργανώνουν το βιογραφικό τους
 4. Να οργανώνουν τα επόμενα βήματα στην καριέρα τους


Μέθοδος Κατάρτισης

Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση μέσω Zoom. Αυτή η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να προβαίνει σε συνεχή εκτίμηση της δεκτικότητας των εκπαιδευόμενων και να αναπροσαρμόζεται συνεχώς και ανάλογα. Στην διάρκεια της εκπαίδευσης θα αναπτυχθούν τεχνικές που αρμόζουν και υποβοηθούν το αντικείμενο εκπαίδευσης. Η διάλεξη αλλά και η ανά τακτά διαστήματα πρόκληση συζήτησης αποτελούν τον κύριο πυλώνα των τεχνικών κατάρτισης στο πρόγραμμα αυτό. Επιπρόσθετα μικρές προβολές και επιδείξεις από τον εκπαιδευτή σε κατάλληλα σημεία θα αφυπνίζουν και διατηρούν τους καταρτιζόμενους σε μαθησιακή εγρήγορση. 


Εκπαιδεύτρια: Γεωργία Ονουφρίου

Mrs. Georgia Onoufriou is a qualified lawyer in the Republic of Cyprus and holds an MSc in European Policy Law and Management from The Robert Gordon’s University of Scotland, an LLB from the University of London and a degree in Political Science and Public Administration from Ethnikon Kapodistriako University in Athens. From 2005-2021, she worked for the Group of Companies Pagecorp, provider of global company, administrative, secretarial and other services which is connected to the law firm Patrikios Pavlou and Associates LLC. Since working at this firm, Georgia steadily worked her way through the company ranks and held the title of Head of Corporate Department and Data Protection Officer. She was tasked with the supervision of all Senior Administrators and managing client portfolios within the department. In addition to this challenging role, Georgia was further tasked with the corporate administration of companies, the drafting and execution of commercial contracts and creation of trust structures. Retention of clients, lead generation and drafting of legal opinions also make up an important part of her role.

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Γεωργία Ονουφρίου - LLB, MSc, BA, Advocate, member of the ELTRC training team

Mrs. Georgia Onoufriou is a qualified lawyer in the Republic of Cyprus and holds an MSc in European Policy Law and Management from The Robert Gordon’s University of Scotland, an LLB from the University of London and a degree in Political Science and Public Administration from Ethnikon Kapodistriako University in Athens. Since 2005, she has been working for the Group of Companies Pagecorp, provider of global company, administrative, secretarial and other services which is connected to the law firm Patrikios Pavlou and Associates LLC. Since working at this firm, Georgia has steadily worked her way through the company ranks and todayholds the title of Head of Corporate Department and Data Protection Officer. She is tasked with the supervision of all Senior Administrators and managing client portfolios within the department. In addition to this challenging role, Georgia is further tasked with the corporate administration of companies, the drafting and execution of commercial contracts and creation of trust structures. Retention of clients, lead generation and drafting of legal opinions also make up an important part of her role. 

Georgia holds memberships in the International Business Committee of the Cyprus Fiduciary Association (CFA) and the Legal and Corporate Affairs Committee of the CFA. Georgia has consistently kept up to date and participated in a plethora of vocational professional seminars in relation to contract drafting, trusts law, company law and international tax law. Georgia is an avid legal researcher and regularly publishes articles in prominent legal think tank platforms in Cyprus. She has also provided her assistance and guidance in the political sphere where she has taken an active role in policy drafting and research. Furthermore, Georgia is also a member of various legal research groups where she lends her expert legal research skills and experience in policy drafting. 

Mrs. Onoufriou is also a vocational trainer at the European Legal Training Centre where she utilizes her wealth of practical and professional legal, corporate and compliance experience. In fact, Georgia currently coaches trainee advocates undertaking the Cyprus Bar Exams in various subjects. Georgia is also actively engaged in creating new professional training courses in the legal sphere and is passionate about education and sharing her experience.


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1575.00
 • € 1260.00
 • € 0.00
 • € 315.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1575.00
 • € 775.00
 • € 152.00
 • € 800.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Για μη δικαιούχους επιχορήγησης, το κέντρο μας προσφέρει 40% έκπτωση και ευκολία πληρωμής σε δόσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 09 Απρ 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 16 Απρ 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 23 Απρ 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 07 Μαΐου 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 14 Μαΐου 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 21 Μαΐου 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 28 Μαΐου 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 04 Ιουν 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 11 Ιουν 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 18 Ιουν 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 25 Ιουν 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 27 Ιουν 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 02 Ιουλ 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 04 Ιουλ 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 09 Ιουλ 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 11 Ιουλ 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 16 Ιουλ 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 18 Ιουλ 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 23 Ιουλ 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 25 Ιουλ 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 30 Ιουλ 2024

Ώρα

16:00 - 18:00

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Πιστοποιητικό Δικηγορικών Υπαλλήλων: Διαδικασίες και Πρακτική

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Εκούσια Εκκαθάριση: Πρακτική Διαδικασία για Δικηγόρους και Corporate A...

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μια εταιρεία μπορεί να προβεί σε εκούσια εκκαθάριση στις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν έχει εκπνεύσει η περίοδος διάρκεια...

19/04/2024 16:00

12 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Drafting and Advising Clients on Shareholders' Agreements (6 CPDs)...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. To make an informed decision-making in the private equity markets, you need to know ...

22/04/2024 16:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Live Online

Understanding Corporate Accountability: Liabilities of Officers of a C...

In today’s complex business environment, understanding the legal landscape surrounding corporate roles is crucial for ensuring compliance and effective governan...

13/05/2024 16:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Live Online

Δεξιότητες Χειρισμού Σύνταξης, Επικύρωσης Διαθήκης και Διαχείριση Περι...

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στον δικηγορικό κόσμο αλλά και σε εταιρείες και άλλους οργανισμούς και τους υπαλλήλους τους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με διαθήκες κ...

15/05/2024 16:00

9 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Applied Real Estate Law (14 CPDs)...

This Seminar offers 14 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. The course focuses on providing comprehensive knowledge and developing practical sk...

20/05/2024 16:00

14 ώρες (7 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Drafting Joint Venture Agreements (10 CPDs)...

This Seminar offers 10 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course is designed to provide participants with the knowledge and skills neces...

20/05/2024 16:00

10 ώρες (5 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Introduction to Cyprus Banking Law...

Το Κυπριακό Τραπεζικό Δίκαιο αποτελεί πεδίο δικαίου το οποίο έχει λάβει ουσιώδη ανάπτυξη τα τελευταία έτη, λόγω της ταχείας εξέλιξης του εμπορίου και των συναλλ...

21/05/2024 17:30

16 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Advising Clients and Drafting: Share Sale and Purchase Agreements (6 C...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course looks at the drafting of share sale and purchase agreements (SPAs) and r...

23/05/2024 15:00

6 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Using Electronic Signatures in Cyprus (6 CPDs)...

This Seminar offers 6 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. This course on electronic signatures in Cyprus provides an overview of the legal fra...

27/05/2024 16:00

3 ώρες (1 ημέρα)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Cyprus Companies Law & Practice (15 CPDs)...

This is an online seminar, funded by the HRDA and offers 15 verified CPD points by the Cyprus Bar Association. Aims of the seminar: To understand the d...

30/05/2024 16:00

40 ώρες (14 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Lobbying in Cyprus: Theory and Practice...

The Practical Lobbying Course is a dynamic and intensive training program tailored for those who seek a foundational grounding in lobbying and advocacy. Designe...

03/06/2024 14:00

22 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Mastery of Technology Transfer and Licensing Agreements: Legal, Strate...

This course offers a deep dive into the critical legal frameworks governing the dynamic tech industry in Cyprus. This course equips participants with essential ...

19/06/2024 16:00

18 ώρες (4 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Διαπραγμάτευση, Μελέτη και Σύνταξη Συμφωνιών Ενοικίασης και Μίσθωσης...

Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησης του πελάτη σας, τα στοιχεία της πρακτικής σας ή τη γεωγραφική τοποθεσία στην οποία εσείς ή οι πελάτες σας δραστηριοποιεί...

20/06/2024 17:00

9 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online