Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α

- Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Εμπόριο - Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι - Κατασκευές/ Construction - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

20 Δεκ 2023 16:00 09 Μαρτίου 2024 13:15
Ελληνικά
90 ώρες ( 20 μέρες )
anad greek logo
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Σύμπραξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και του Ενεργειακού Γραφείου Κύπρου διοργανώνει το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό προγράμμα Ενεργειακοί Ελεγκτές κατηγορίας Α, με στόχο την προετοιμασία υποψηφίων ενεργειακών ελεγκτών για την απόκτηση άδειας. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2023  - 9 Μαρτίου 2024. 


ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχος του Προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες...

 1. Να γνωρίζουν το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο
 2. Να κατανοούν και να γνωρίζουν τη μεθοδολογία διενέργειας ενεργειακών ελέγχων
 3. Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλα λογισμικά εργαλεία
 4. Να γνωρίζουν τα συστήματα φωτισμού και να κατανοούν τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας
 5. Να γνωρίζουν τα συστήματα ψύξης και να μπορούν να υπολογίζουν ψυκτικά φορτία
 6. Να γνωρίζουν τα  συστήματα κλιματισμού – εξαερισμού
 7. Να γνωρίζουν τα συστήματα θέρμανσης και ατμού
 8. Να γνωρίζουν τα συστήματα συμπαραγωγής θερμότητας/ψύξης ηλεκτρισμού
 9. Να γνωρίζουν τα συστήματα ζεστού νερού χρήσης
 10. Να γνωρίζουν τα ηλεκτρικά συστήματα
 11. Να γνωρίζουν αυτοματισμούς κτιρίων και συστήματα ελέγχου
 12. Να γνωρίζουν και να σχεδιάζουν εφαρμογές τεχνολογιών ΑΠΕ σε κτίρια
 13. Να αντιλαμβάνονται θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση νερού και να μπορούν να προβαίνουν σε ενεργειακούς ελέγχους
 14. Να γνωρίζουν θέματα συντήρησης
 15. Να διενεργούν Ενεργειακούς ελέγχους
 16. Να κατανοούν τη σημασία των μετρήσεων και να αξιοποιούν τεχνικό εξοπλισμό στους ενεργειακούς ελέγχους
 17. Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη συγγραφή εκθέσεων ενεργειακών ελέγχων
 18. Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη
 19. Να αποκτήσουν γνώσεις για το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθεο ώστε να πετύχουν στις εξετάσεις για πιστοποίηση ως Ενεργειακοί Ελεγκτές

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Όλοι οι κλάδοι μηχανικής επιστήμης ΕΤΕΚ: Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρονικής Μηχανικής, Μηχανικής της Πληροφορικής, Χημικής Μηχανικής, Μηχανικής Μεταλλείων, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Αγρονομικής - Τοπογραφικής Μηχανικής, Επιμέτρησης Ποσοτήτων, Εκτίμησης Γης και Πολεοδομίας - Χωροταξίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νομοθετική ρύθμιση Ενεργειακού Ελεγκτή

Τα προσόντα και τα καθήκοντα του «Ενεργειακού Ελεγκτή» ρυθμίζονται από τους περί Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες (Ενεργειακοί Ελεγκτές) Κανονισμούς του 2012 (ΚΔΠ 184/2012), όπου, μεταξύ άλλων, καθορίζεται η απαίτηση για παρακολούθηση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος κατάρτισης και η επιτυχής παρακάθηση ειδικών εξετάσεων για την δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών της Υπηρεσίας Ενέργειας.

Σημαντικές διευκρινίσεις

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν Μηχανικοί ανεξαρτήτως αν είναι γραμμένοι στο ΕΤΕΚ ή κατέχουν άδεια επαγγέλματος. Στην περίπτωση που δεν κατέχουν την απαιτούμενη τριετή πείρα, μπορούν να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να παρακαθίσουν στις εξετάσεις, ωστόσο δύνανται να αιτηθούν για να εγγραφούν στο Μητρώο των Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α ή Β, όταν συμπληρώσουν την απαιτούμενη πείρα των τριών ετών.

Στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α ενεργειακών ελεγκτών (που τηρείται από την Υπηρεσία Ενέργειας), μπορούν να εγγραφούν μηχανικοί γραμμένοι στο ΕΤΕΚ, που κατέχουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος σε ισχύ και έχουν τριετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στους ενεργειακούς ελέγχους κτιρίων ή/και βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή σε θέματα ενέργειας και ειδικότερα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια ή/και βιομηχανίες ή στο σχεδιασμό ή/και στη λειτουργία πολύπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια ή/και βιομηχανίες, νοούμενου ότι έχουν παρακολουθήσει το εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 90 ωρών και έχουν επιτύχει στις εξετάσεις. Το Μητρώο τηρείται από την Αρμόδια Αρχή (Υπηρεσία Ενέργειας).

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο σε ημερομηνία που θα καθορισθεί από τον εγκεκριμένο εξεταστικό οργανισμό, που είναι το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η βάση επιτυχίας ορίζεται στο 65%. Στους επιτυχόντες θα χορηγηθεί από τον εξεταστικό οργανισμό βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις. Το κόστος των εξετάσεων είναι διαφορετικό από το κόστος παρακολούθησης του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και ανέρχεται στα 80 ευρώ.   Βεβαιώσεις Παρακολούθησης παραχωρούνται μόνο όταν έχουν διευθετηθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις των υποψηφίων και η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εργασίας.

Υποχρεωτική εργασία:

Οι καταρτιζόμενοι ενεργειακοί ελεγκτές Κατηγορίας Α, υποχρεούνται να υποβάλουν γραπτή εργασία. Τα θέματα των υποχρεωτικών εργασιών θα δοθούν με τη λήξη του εκπαιδευτικού προγράμματος και θα παραδοθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η εκπόνηση της εργασίας είναι υποχρεωτική για την παραχώρηση της βεβαίωσης παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική παρακολούθηση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (εφόσον το επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν)

Όσοι Μηχανικοί οι οποίοι είναι γραμμένοι στο ΕΤΕΚ και κατέχουν επαγγελματική άδεια σε ισχύ και διαθέτουν 6 χρόνια* τεκμηριωμένης εμπειρίας (το είδος της πείρας αφορά την Κατηγορία που επιθυμούν να εγγραφούν), δύνανται να παρακαθίσουν σε εξετάσεις χωρίς να παρακολουθήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 3 (1) (δ), εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις δύνανται να υποβάλουν γραπτό αίτημα στην αρμόδια Αρχή για να τους εγγράψει στο Μητρώο νοουμένου ότι πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού 3 (1) (δ) i, ii,iii της ΚΔΠ 184/2012.

*6 χρόνια τεκμηριωμένης εμπειρίας σε ενεργειακούς ελέγχους κτιρίων ή/και βιομηχανικών εγκαταστάσεων ή σε θέματα ενέργειας και ειδικότερα σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια ή/και βιομηχανίες ή στο σχεδιασμό ή/και στη λειτουργία πολύπλοκων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια ή/και βιομηχανίες, αλλά οφείλουν να επιτύχουν στις εξετάσεις που θα διενεργούνται από εγκεκριμένο εξεταστικό οργανισμό


Θεματικές ενότητες

 1. Νομοθεσία
 2. Μεθοδολογία διενέργειας ενεργειακών ελέγχων
 3. Ανάλυση κελύφους κτιρίων
 4. Συστήματα φωτισμού & δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας
 5. Συστήματα Ψύξης (αντλίες θερμότητας) και υπολογισμοί ψυκτικών φορτίων
 6. Συστήματα κλιματισμού – εξαερισμού
 7. Συστήματα θέρμανσης και ατμού
 8. Συμπαραγωγή θερμότητας/ψύξης ηλεκτρισμού
 9. Συστήματα ζεστού νερού χρήσης
 10. Ηλεκτρικά συστήματα
 11. Αυτοματισμοί κτιρίων & συστήματα ελέγχου
 12. Εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ
 13. Εξοικονόμηση νερού και ενεργειακοί έλεγχοι
 14. Ενεργειακή οικονομία, λογιστική, οικονομική ανάλυση
 15. Λογισμικά προγράμματα και εργαλεία
 16. Μετρήσεις και όργανα στους ενεργειακούς ελέγχους
 17. Συντήρηση & Ενεργειακοί έλεγχοι
 18. Ετοιμασία εκθέσεων
 19. Πρακτική εξάσκηση


Εκπαιδευτές

Ο Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός(Dipl.-Ing./ M.Eng.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος Διδακτορικού τίτλου (Ph.D.) από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (M.Sc.) στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε 22 ερευνητικά προγράμματα των Εργαστηρίων Παραβολικής Γεωμετρίας,Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής, Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών και Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων του ΑΠΘ. Έχει δημοσιεύσει 16 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, 15 σε πρακτικά συνεδρίων, 23 σε τεχνικά περιοδικά,έχει συγγράψει επίσης 8 κεφάλαια σε βιβλία και έχει λάβει υποτροφίες έρευνας από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας και την Κυπριακή Δημοκρατία. Είναι εκλεγμένο μέλος της American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) και του European Technology Platform on Renewable Heating & Cooling, (RHC-Platform).

Ο κ.Νικόλαος Λέττας, είναι Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών του Α.Π.Θ.. Από το 2001 έως το 2005 ήταν υπεύθυνος του τμήματος μελετών στην εταιρεία NRG-ORION Α.Ε., εκπονώντας μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας για πάνω από 30 μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες. Από το 2006 έως το 2017 ήταν Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας SEMAN A.E., υλοποιώντας περισσότερα από εξήντα μεγάλα βιομηχανικά έργα εξοικονόμησης ενέργειας. Από το 2017 είναι συνιδρυτής και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας “ENERCA-Ενεργειακή Συμβουλευτική & Εφαρμογές Ι.Κ.Ε”, με κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, κυρίως στον βιομηχανικό και τον τριτογενή τομέα. Είναι ο υπεύθυνος της εταιρείας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών έργων μεγάλης κλίμακας στον βιομηχανικό τομέα. Έχει διενεργήσει Ενεργειακούς Ελέγχους σε εκατοντάδες βιομηχανικές  και κτιριακές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό (ΗΠΑ, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Τουρκία). Είναι συν- συγγραφέας δέκα (10) δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κριτές, με αντικείμενο την διανεμημένη παραγωγή, την διαχείριση ενέργειας και την ποιότητα ισχύος. Συμμετείχε σε δεκατέσσερα (14) ερευνητικά έργα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους. Είναι εκλεγμένο senior μέλος του IEEE, μέλος του CIGRE, του ASHRAE και του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας, ενώ είναι πιστοποιημένος Ενεργειακός Ελεγκτής Γ΄ Τάξης του Υπουργείου Ενέργειας.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1200.00
 • € 960.00
 • € 0.00
 • € 240.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1200.00
 • € 120.00
 • € 205.20
 • € 1080.00

Κοστολογικές Πληροφορίες

Για ΜΗ δικαιούχους επιχορήγησης ΑνΑΔ που έχουν λάβει μέρος σε άλλα σεμινάρια του Ενεργειακού Γραφείου γίνεται έκπτωση 20%: Το κόστος συμμετοχής είναι € 960. Δικαίωμα συμμετοχής σε ανέργους: Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέργων με παραπεμπτικό ΔΥΑ είναι δωρεάν, νοουμένου ότι θα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις και πληρούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 20 Δεκ 2023

Ώρα

16:00 - 20:15

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Πέμπτη - 21 Δεκ 2023

Ώρα

16:00 - 20:15

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Σάββατο - 13 Ιαν 2024

Ώρα

09:00 - 13:15

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Πέμπτη - 18 Ιαν 2024

Ώρα

16:00 - 20:15

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Παρασκευή - 19 Ιαν 2024

Ώρα

16:00 - 20:15

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Σάββατο - 20 Ιαν 2024

Ώρα

09:00 - 14:20

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Πέμπτη - 25 Ιαν 2024

Ώρα

16:00 - 20:15

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Παρασκευή - 26 Ιαν 2024

Ώρα

16:00 - 21:20

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Σάββατο - 27 Ιαν 2024

Ώρα

09:00 - 15:40

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Πέμπτη - 01 Φεβ 2024

Ώρα

16:00 - 21:20

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Παρασκευή - 02 Φεβ 2024

Ώρα

16:00 - 21:20

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Σάββατο - 03 Φεβ 2024

Ώρα

09:00 - 12:15

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Πέμπτη - 08 Φεβ 2024

Ώρα

18:00 - 21:15

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Παρασκευή - 09 Φεβ 2024

Ώρα

16:00 - 21:20

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Σάββατο - 10 Φεβ 2024

Ώρα

09:00 - 14:20

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Δευτέρα - 04 Μαρτίου 2024

Ώρα

13:00 - 21:00

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Τρίτη - 05 Μαρτίου 2024

Ώρα

13:00 - 21:00

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Τετάρτη - 06 Μαρτίου 2024

Ώρα

09:00 - 11:00

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Παρασκευή - 08 Μαρτίου 2024

Ώρα

14:00 - 18:15

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Σάββατο - 09 Μαρτίου 2024

Ώρα

09:00 - 13:15

Τοποθεσία:

Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ενεργειακών Ελεγκτών Κατηγορίας Α