Συστήματα Θέρμανσης Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης και Ελάχιστου Λειτουργικού Κόστους και Κόστους Κύκλου Ζωής

- Ενέργεια/ Α.Π.Ε./ Περιβάλλον - Κατασκευές/ Construction - Μηχανολογία, Βιομηχανία & Τεχν. Επαγγέλματα

23 Φεβ 2023 08:30 23 Φεβ 2023 16:45
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Συστήματα Θέρμανσης Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης και Ελάχιστου Λειτουργικού Κόστους και Κόστους Κύκλου Ζωής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

H διασφάλιση της υψηλής ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, παράλληλα με την επίτευξη καλών συνθηκών ποιότητας αέρα και θερμικής άνεσης, αποτελούν κύρια ζητούμενα της πρόσφατης σχετικής νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και αυτονόητοι στόχοι κάθε μελετητή και κατασκευαστή.

Υπό το πρίσμα της ενεργειακής κρίσης που διανύουμε καθίσταται επιτακτική η επαναπροσέγγιση της θέρμανσης των κτιρίων, με στόχο όχι μόνο την υψηλή ενεργειακή απόδοση αλλά και την ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα δοθούν οι κατευθύνσεις με βάση τις οποίες:

 • θα γίνεται η διαστασιολόγηση και ο υπολογισμός των φορτίων και της κατανάλωσης τελικής και πρωτογενούς ενέργειας
 • θα υπολογίζεται η απόδοση των συστημάτων παραγωγής, εκπομπής και διανομής θερμότητας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών σε όλες τις καταστάσεις λειτουργίας (standby mode, μερικό φορτίο, πλήρες φορτίο)
 • θα επιτυγχάνεται η βέλτιστη επιλογή των συστημάτων θέρμανσης σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του κτιριακού κελύφους και με το προφίλ λειτουργίας του κτιρίου
 • θα επιτυγχάνεται ο βέλτιστος συνδυασμός συμβατικών συστημάτων θέρμανσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
 • θα ελαχιστοποιείται το λειτουργικό κόστος αλλά και το κόστος κύκλου ζωής καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του κτιρίου

Η κατανόηση των προτύπων είναι σημαντική για την σωστή επιλογή τεχνολογίας θέρμανσης, της λειτουργίας της, αλλά και της αξιολόγησης της οικονομοτεχνικής σκοπιμότητας τους, τόσο σε κτίρια κατοικιών, όσο και σε εμπορικά (κτιρίων γραφείων, καταστημάτων, ξενοδοχείων, κλπ.) και δημόσια κτίρια.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Σύμβουλοι Μηχανικοί, Στελέχη βιομηχανίας συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, θέρμανσης και κλιματισμού, Στελέχη Εργοληπτικών και Κατασκευαστικών Επιχειρήσεων, Εργολάβοι και Επιβλέποντες Μηχανικοί Έργων, Προσφοροδότες Κατασκευαστικών Εργασιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο Προγράμματος

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 2018/844/EU, η μεταφορά της στην Κυπριακή νομοθεσία και η επίδρασή της στον σχεδιασμό των συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και παραγωγής ζεστού νερού.

 • Παρουσίαση της οδηγίας με έμφαση στην μεθοδολογία υπολογισμού της κατανάλωσης ενέργειας και στον τρόπο αντιμετώπισης των συστημάτων θέρμανσης.
 • Απαιτήσεις για κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ), σύμφωνα με τα διατάγματα ΚΔΠ 366/2014 και ΚΔΠ 122/2020
 • Παρουσίαση του σκεπτικού και των ορίων για τον προσδιορισμό των ΚΣΜΚΕ, ανάλυση του τι αυτά συνεπάγονται στην επιλογή συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού και στην χρήση συστημάτων ΑΠΕ

Υπολογισμός απαιτήσεων και διαστασιολόγηση συστημάτων παραγωγής θερμότητας σύμφωνα με το CYS ΕΝ 15316-1. 

 • Ανάλυση των θεμελιωδών υπολογισμού συστημάτων θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, που περιλαμβάνουν κατεύθυνση υπολογισμού, συνθήκες λειτουργίας, ονοματολογία, μέγιστη παροχή θερμότητας και έλεγχο ισχύος. 
 • Μεταβλητότητα των θερμαντικών φορτίων σε σχέση με τις κλιματικές συνθήκες και το προφίλ λειτουργίας του κτιρίου

Λέβητες αερίων και υγρών καυσίμων σύμφωνα με το CYS ΕΝ 15316-4-1 και Αντλίες θερμότητας για θέρμανση χώρων σύμφωνα με το CYS ΕΝ 15316-4-2. 

 • Ανάλυση των όσων προβλέπουν τα πρότυπα για τυπολογίες, κατηγορίες και χαρακτηριστικά απόδοσης. Βαθμός απόδοσης και χαρακτηριστικά λειτουργίας. 
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πιο διαδεδομένων τύπων σε σχέση με τους διαφόρους τύπους κτιρίων.

Συστήματα ΑΠΕ για την υποστήριξη των συστημάτων θέρμανσης. 

 • Ηλιακά θερμικά συστήματα, γεωθερμικά συστήματα, συστήματα βιομάζας.

Συνδυασμός συμβατικών συστημάτων θέρμανση και συστημάτων ΑΠΕ. 

 • Χαρακτηριστικά της εποχικής λειτουργίας και διαχείριση προβλημάτων που σχετίζονται με τις ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες της Κύπρου.

Υπολογισμός του λειτουργικού κόστους, του κόστους κύκλου ζωής και των εκπομπών θερμοκηπιακών αερίων. 

 • Μέθοδος κόστους κύκλους ζωής, ανάλυση ανθρακικού αποτυπώματος

Βέλτιστος σχεδιασμός συνολικού συστήματος. 

 • Επιλογή του κατάλληλου συστήματος παραγωγής, διανομής και εκπομπής θερμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του κτιριακού κελύφους, τη μεταβλητότητα του κόστους της ενέργειας και το λειτουργικό προφίλ των χρηστών του κτιρίου. 
 • Επίδραση των παραμέτρων του κόστους καυσίμου και της πραγματικής απόδοσης στο κόστος κύκλου ζωής και στην οικονομική σκοπιμότητα των συστημάτων 
 • Παραδείγματα καλής εφαρμογής από την Κύπρο και το εξωτερικό.Εκπαιδευτής: Δρ Άγις Μ. Παπαδόπουλος

Ο Άγις Παπαδόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (1989), με μεταπτυχιακές σπουδές στην εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος στο Cranfield University της Βρετανίας (1991) και διδακτορικό στα ηλιακά συστήματα από το Α.Π.Θ. (1994). Από το 1998 είναι καθηγητής ενεργειακών συστημάτων στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ., ενώ από το 2013 Διευθυντής του Εργαστηρίου Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών.Διδάσκει σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Κύπρου και της Γερμανίας από το 1994 τα μαθήματα του Ενεργειακού Σχεδιασμού και της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, ενώ έχει διδάξει σε περισσότερα από 60 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και σεμινάρια στον τομέα την ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, σε Κύπρο και Ελλάδα. Έχει διευθύνει περισσότερα από 65 ερευνητικά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. και έχει δημοσιεύσει, μόνος ή με συναδέλφους, περισσότερες από 140 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και 310 εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2014-2018) και μέλος του Συμβουλίου του ίδιου ιδρύματος (2018-2021). Είναι από το 2019 Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 220.00
 • € 119.00
 • € 41.80
 • € 101.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 220.00
 • € 0.00
 • € 41.80
 • € 220.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 23 Φεβ 2023

Ώρα

08:30 - 16:45

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Άγις Παπαδόπουλος

Τοποθεσία:

Semeli Hotels Ltd

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Συστήματα Θέρμανσης Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης και Ελάχιστου Λειτουργικού Κόστους και Κόστους Κύκλου Ζωής

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Συστήματα Θέρμανσης Υψηλής Ενεργειακής Απόδοσης και Ελάχιστου Λειτουργ...

H διασφάλιση της υψηλής ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, παράλληλα με την επίτευξη καλών συνθηκών ποιότητας αέρα και θερμικής άνεσης, αποτελούν κύρια ζητούμενα ...

23/02/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Semeli Hotels Ltd