Φόρος Εισοδήματος

- Λογιστικά/ Έλεγχος/ Φορολογικά

26 Ιαν 2023 09:00 16 Φεβ 2023 13:00
Ελληνικά
15 ώρες ( 4 μέρες )
Φόρος Εισοδήματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα τελευταία χρόνια το Φορολογικό σύστημα της Κύπρου εκσυγχρονίστηκε και βελτιώθηκε στο να προσφέρει ευελιξία, εύκολη χρήση και προσαρμογή στο  on line σύστημα (taxisnet) και αναβαθμίστηκε με διάφορες αλλαγές σε πολλά θέματα του φόρου εισοδήματος.

Η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση για αυτό το σημαντικό θέμα είναι απαραίτητη για υπαλλήλους λογιστηρίων εταιρειών αλλά και ελεγκτικών και δικηγορικών γραφείων.

Οι ανάγκες κατάρτισης για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, προέκυψαν, πέραν από τα πιο πάνω αναφερόμενα και μέσω ειδικής διαγνωστικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε με  αποστολή ερωτηματολογίου, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε εργαζομένους λογιστηρίων και ελεγκτικών και δικηγορικών γραφείων. 

Επίσης θεωρήθηκε χρήσιμο, να γίνουν ατομικές συνεντεύξεις σε Διευθυντικά Στελέχη (CEO, CFO). Τα ευρήματα των διαγνωστικών αυτών διαδικασιών κατέδειξαν τις ελλείψεις σε γνώσεις αλλά και δεξιότητες  στην νομοθεσία αλλά και εφαρμογή  του Κυπριακού φορολογικού συστήματος στην πράξη. Όλα αυτά οδήγησαν στη δημιουργία του παρόντος προγράμματος.


ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το ευρύτερο σεμινάριο αποσκοπεί στην παροχή βασικών θεωρητικών και εμπειρικών γνώσεων στο φορολογικό σύστημα της Κύπρου και συγκεκριμένα στον φόρο εισοδήματος και στο φορολογικό πλάνο.

ΣΤΟΧΟΙ: 

Με την ολοκλήρωση όλου του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Αναγνωρίζουν τις φορολογικές διαδικασίες και την υποβολή του φόρου εισοδήματος 
 • Εξηγούν τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, εταιρικού φόρου, έκτακτης αμυντικής εισφοράς κεφαλαιουχικού φόρου και λογιζόμενη διανομή μερισμάτων.
 • Περιγράφουν την νομοθεσία και τις διαδικασίες  φόρου εισοδήματος (άτομο & αυτοτελώς ) , εταιρικού φόρου, έκτακτης αμυντικής εισφοράς και κεφαλαιουχικού φόρου και λογιζόμενη διανομή μερισμάτων(deemed distribution) και Φορολογική Διαχείριση Ζημιών.
 • Εξηγούν την διαδικασία ετοιμασίας και συμπλήρωσης όλων των φορολογικών φορμών.
 • Απαριθμούν τις ξένες Πτυχές του Φόρου Εισοδήματος.
 • Σχεδιάζουν την Φορολογική Διαχείριση Ζημιών (Loss Relief ) και Απορρόφηση από το γκρουπ (Group Relief) όπως και την ετοιμασία Φορολογικού πλάνου (Tax Planning) σύμφωνα με τις δραστηριότητες της επιχείρησης.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Εφαρμόζουν σωστά τις φορολογικές διαδικασίες και νομοθεσία με σκοπό τον σωστό υπολογισμό, υποβολή και πληρωμή του φόρου εισοδήματος.
 • Διαμορφώσουν μια ορθή στρατηγική προσέγγιση κατά την ετοιμασία, υποβολή και πληρωμή του Φόρου Εισοδήματος . 
 • Οργανώνουν τις εργασίες και λειτουργίες στο λογιστήριο για να συμβαδίζει με το φορολογικό πλάνο.
 • Επιδεικνύουν επαρκή  γνώση της νομοθεσίας περί Φόρου Εισοδήματος και σχεδιασμού φορολογικού πλάνου.
 • Επιλέγουν ορθή φορολογική στρατηγική σύμφωνα με την εταιρεία που εργάζονται ανάλογα με το είδος επιχείρησης.
 • Χρησιμοποιουν ορθολογιστικά τις φορολογικές διαδικασίες, πρακτικές  και νομοθεσία.

Σε επίπεδο στάσεων

 • Υιοθετούν όλες τις ορθολογιστικές διαδικασίες και τεχνικές που απαιτούνται για τον φόρου εισοδήματος.
 • Συνεργάζονται με τους συνάδελφους τους σε όλη την εταιρεία να ακολουθούν την νομοθεσία και τις φορολογικές διαδικασίες.
 • Υιοθετούν την νομοθεσία του Φόρου Εισοδήματος  και την εφαρμόζουν ορθολογιστικά.
 • Παρουσιάζουν φορολογικές στρατηγικές στους διευθυντές της εταιρείας τους για έγκριση.


ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης απευθύνεται σε εργαζόμενους  στο λογιστήριο εταιρειών, ελεγκτικών γραφείων και δικηγορικών γραφείων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενα Προγράμματος

 • Φόρος Εισοδήματος για άτομα και αυτοτελώς εργαζόμενους (Νομοθεσία, Φόρμες, TaxisNet)
 • Φόρος εισοδήματος για εταιρείες (Νομοθεσία, Φόρμες, TaxisNet)
 • Φορολογικές Ελαφρύνσεις (Capital Allowance)
 • Έκτακτη Αμυντική Εισφορά (SDC) - (Νομοθεσία, Φόρμες, TaxisNet)
 • Κεφαλαιουχικός Φόρος (Capital Gains Tax, Φόρμες, Υπολογισμός, Πληρωμή)
 • Λογιζόμενη Διανομή Μερισμάτων
 • Διαχείριση Ζημιών (Loss & Group Relief)
 • Ξένες πτυχές του Φόρου Εισοδήματος - S36(3) - 90 days rule
 • Double Tax Treaties - Bilateral Treaties - Double Tax Credit Relief S35 - Unilateral Relief S36


ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 

Θα χρησιμοποιηθεί η Υβριδική/μικτή μέθοδος δηλαδή ο συνδυασμός κατά πρόσωπο εκπαίδευσης και η σύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση /τηλεκπαίδευση. 


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 

 • Διάλεξη/Εισήγηση :  Ο εκπαιδευτής επεξηγά στους καταρτιζόμενους  την φορολογική νομοθεσία , που και πως  χρησιμοποιούνται οι πρόνοιες του νόμου.
 • Μελέτες περίπτωσης: Αξιοποιούνται πραγματικά παραδείγματα που θα επιτρέψουν στους καταρτιζόμενους να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν στην τάξη. 
 • Καταιγισμός ιδεών:  Οι καταρτιζόμενοι καλούνται μέσα από συζήτηση και εκφράζοντας ελευθέρα την άποψη τους να αναγνωρίσουν τις φορολογικές διαδικασίες και φόρμες.
 • Συζήτηση: Οι καταρτιζόμενοι καλούνται να συμμετέχουν στην ανάλυση του θέματος που θα αναπτυχθεί. 
 • Εργασία σε ομάδες : Οι καταρτιζόμενοι θα χωριστούν σε 2 ομάδες των 3-5 ατόμων οπού θα κληθούν να ετοιμάσουν φορολογικό πλάνο σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης.
 • Ερωτήσεις/Απαντήσεις: οι καταρτιζόμενοι ενθαρρύνονται να ενεργοποιηθούν και να απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα. 
 • Πρακτική άσκηση :  Οι καταρτιζόμενοι προβαίνουν σε πρακτική εφαρμογή με ασκήσεις υπολογισμού του φόρο εισοδήματος και εταιρικό φόρο για κατανόηση του θέματος .
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 180.00
 • € 76.00
 • € 220.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 400.00
 • € 0.00
 • € 76.00
 • € 400.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 26 Ιαν 2023

Ώρα

09:00 - 13:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 02 Φεβ 2023

Ώρα

09:00 - 13:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 09 Φεβ 2023

Ώρα

09:00 - 13:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 16 Φεβ 2023

Ώρα

09:00 - 13:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Έλενα Μιχαήλ

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Φόρος Εισοδήματος

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Κοινωνικό και Φοροτεχνικό Σύστημα της Κύπρου: Μισθοδοσία, ΓΕΣΥ, Κοινων...

Οι επιχειρήσεις της Κύπρου χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό στη λειτουργία αλλά και Νομοθεσία του συστήματος μισθοδοσίας αλλά και των παραμέτρων του ΓΕΣΥ, των...

07/02/2023 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας - ΦΠΑ...

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και εξειδικευμένα θέματα που συνδέονται με αυτό όπως τα πιο κ...

08/02/2023 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Αναλυτική Ανασκόπηση στα θέματα Οικοδομικής Βιομηχανίας: Νομοθεσία, Κτ...

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην ενημέρωση των συμμετεχόντων σε θέματα Νομοθεσίας, Κτηματικών, Φορολογία και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) που συνδέονται με την Ο...

15/02/2023 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Φόρος Εισοδήματος...

Τα τελευταία χρόνια το Φορολογικό σύστημα της Κύπρου εκσυγχρονίστηκε και βελτιώθηκε στο να προσφέρει ευελιξία, εύκολη χρήση και προσαρμογή στο  on line σύστημα ...

23/02/2023 09:00

15 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online