Εκπαίδευση Yπευθύνων ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης)

- Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

27 Σεπ 2022 08:30 24 Οκτ 2022 16:30
Ελληνικά
35 ώρες ( 5 μέρες )
Εκπαίδευση Yπευθύνων ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η πρόληψη των κινδύνων και η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους κάθε επιχείρησης τόσο διότι αυτό επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία, όσο γιατί η διαμόρφωση ασφαλέστερων θέσεων εργασίας δεν ωφελεί μόνο τους εργαζόμενους αλλά και την επιχείρηση με την αύξηση της παραγωγικότητας.

Ο εργοδότης έχει νομική υποχρέωση να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση στα οριζόμενα πρόσωπα ΕΣΥΠΠ. Επίσης την ίδια υποχρέωση έχουν οι αυτοεργοδοτούμενοι ή οι ίδιοι οι εργοδότες οι οποίοι θα διεξάγουν τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης. Το πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 35 ωρών καλύπτει συγκεκριμένες ενότητες της εκπαίδευσης που απαιτείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την ελάχιστη εκπαίδευση αυτών των προσώπων που θα διεξάγουν εσωτερικά τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης. 


ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων:

 1. Να αναγνωρίζουν τις διάφορες πηγές κινδύνου από τον εξοπλισμό εργασίας.
 2. Να περιγράφουν τις ασφαλείς μεθόδους εργασίας.
 3. Να περιγράφουν την εν ισχύ Κυπριακή νομοθεσία και τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ σε θέματα πυρόσβεσης, πυρασφάλειας και εκκένωσης του εργασιακού χώρου.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

 1. Ενημέρωση για τις πρόνοιες της Κυπριακής Νομοθεσίας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας.
 2. Ενημέρωση για τη σημασία χρησιμοποίησης ΜΑΠ στους χώρους εργασίας.


Σε επίπεδο Στάσεων:

 1. Εισήγηση τρόπων αντιμετώπισης ή μείωσης των κινδύνων.
 2. Επισήμανση των κινδύνων σε διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες (εργασίες σε ύψος, διακίνηση φορτίων, προσώπων και οχημάτων κ.ά.)


Μέθοδος Κατάρτισης:

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με κατά πρόσωπο εκπαίδευση. 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Οριζόμενα πρόσωπα από τον εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενοι ή εργοδότες που θα διεξάγουν εσωτερικά τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Περιεχόμενο Προγράμματος:

 • Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία
 • Λόγοι εισαγωγής ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και υγείας
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργοδοτουμένων για τα θέματα ασφάλειας και υγείας σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία, Πολιτική για την ασφάλεια και υγεία, Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας και υγείας
 • Πυραμίδα ατυχημάτων, Εργατικά ατυχήματα, γνωστοποίηση/καταγραφή, Επαγγελματικές ασθένειες- επιτήρηση της υγείας των εργαζομένων. Συνέπειες (κόστος ανθρώπινηςω ήζς-κοινωνικό κόστος), Ανάλυση παραδειγμάτων εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
 • Εκτίμηση των κινδύνων, Διαδικασία Εκτίμησης Κινδύνων, Πυρασφάλεια και Εκτίμηση των κινδύνων από πυρκαγιά
 • Παθητική και ενεργητική πυροπροστασία, περιορισμός στον κίνδυνο έναρξης και επέκτασης πυρκαγιάς, ασφάλεια των ενοίκων. Μέσα διαφυγής, κρίσιμη κατάσταση για τους ενοίκους σε κτήριο που καίγεται, διαφυγή ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σχέδια δράσης και έκτακτης ανάγκης, κατάσβεση πυρκαγιάς
 • Επισήμανση κινδύνων ένεκα σεισμού και άλλων δυσμενών καιρικών συνθηκών και τρόποι αντιμετώπισης ή μείωσης των κινδύνων
 • Σχέδια δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και εκκένωσης των χώρων, συγκρότηση ομάδων πυροπροστασίας, καθήκοντα υπευθύνων και ομάδων. Εκπαίδευση και εκσυγχρονισμός σχεδίων
 • Ασφάλεια & Υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος
 • Εργασίες σε ύψος (ικριώματα, κλίμακες, ανυψωτικά μηχανήματα). Εκτίμηση κινδύνων πτώσης από ύψος. Κώδικας Πρακτικής για εργασίας σε Ύψος
 • Διακίνηση φορτίων, Διακίνηση φορτίων με τα χέρια και διακίνηση φορτίων με μηχανικά μέσα. Ορθοί τρόποι μεταφοράς φορτίου, χαρακτηριστικά φορτίου, ικανότητες ατόμου, κίνδυνοι για το μυοσκελετικό σύστημα
 • Διακίνηση προσώπων και οχημάτων, Διάδρομοι, οδοί και διακίνηση προσώπων και οχημάτων. Εκπαίδευση, οδηγίες χειριστών και οδηγών μηχανημάτων/οχημάτων, ευστάθεια εδάφους, προστασία τρίτων προσώπων, έξοδοι από το εργοτάξιο, συνεργασία με αρμόδιες αρχές, συντήρηση και αρχείο συντήρησης μηχανημάτων
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), Είδη ΜΑΠ, Κυπριακά, Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
 • Υποχρεώσεις εργοδότη και εργαζομένων, Κριτήρια επιλογής, εκτίμηση κινδύνου για την επιλογή, οδηγίες προς τους εργαζόμενους, Χρήση, αποθήκευση, συντήρηση
 • Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας, Βασικές Νομοθετικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών, Κτηριακές Εγκαταστάσεις - διαρρύθμιση μηχανημάτων στο χώρο, ηλεκτρική εγκατάσταση, περιπτωσιακή μελέτη λανθασμένων και σωστών παραδειγμάτων
 • Περιγραφή Μηχανολογικών Εξοπλισμών σε επιλεγμένους βιομηχανικούς κλάδους όπως π.χ κατασκευαστική βιομηχανία, ξενοδοχειακή βιομηχανία, επεξεργασία και παραγωγή τροφίμων, χημική βιομηχανία, μεταφορές, υπηρεσίες κλπ
 • Ανάλυση Μηχανικών Κινδύνων και εργατικών ατυχημάτων, Οδηγίες ασφαλούς εργασίας και μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων
 • Υποχρεώσεις κατασκευαστών, Φορητές συσκευές και εργαλεία χειρός, Σήμανση CE, Συντήρηση μηχανημάτων/κίνδυνοι από τη συντήρηση
 • Ηλεκτρικοί κίνδυνοι, Σύστημα ηλεκτροδότησης στη Κύπρο, Αναφορά στους κανονισμούς συρμάτωσης που διέπουν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, Προστατευτικά μέσα (MCBs, RCDs, MCCBs, RCBOs), Τρόπος λειτουργίας του RCD σε μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση, Γειώσεις και ισοδυναμική ζώνη, Πως συμβαίνει μια ηλεκτροπληξία, Ηλεκτρολογικές πυρκαγιές, Πως αναγνωρίζεις τους κινδύνους, Πως εκτιμάς την επικινδυνότητα, Πως ελέγχεις του κινδύνους, Πως εργάζεσαι με ασφάλεια
 • Ψυχοσωματικοί Κίνδυνοι, Ψυχοκοινωνικοί Κίνδυνοι στο Χώρο εργασίας, Άγχος/Παράγοντες κινδύνου, Στρες, Εξουθένωση, Μετατραυματικό Άγχος, Παρενόχληση
 • Εργονομία – Μυοσκελετικές Παθήσεις, Τι είναι η εργονομία, Τι είναι οι μυοσκελετικές παθήσεις Βασικές αρχές Εργονομίας, Σκοποί και Στόχοι Εργονομίας
 • Χημικοί και Βιολογικοί Παράγοντες, Είδη Χημικών και Βιολογικών Παραγόντων
 • Φυσικοί παράγοντες, Θόρυβος (χαρακτηριστικά θορύβου, οριακές τιμές έκθεσης, επιπτώσεις στον οργανισμό, όργανα μέτρησης, μέτρα προστασίας (τεχνικά, οργανωτικά, ΜΑΠ)
 • Θερμικό φορτίο (μηχανισμός θερμορύθμισης του σώματος, μετρήσεις και οριακές τιμές Διορθωμένης Ενεργούς Θερμοκρασίας, επιπτώσεις στην υγεία από εργασία σε ψυχρό και θερμό εργασιακό περιβάλλον, μέτρα (τεχνικά-οργανωτικά) προστασίας, Κώδικας Πρακτικής για τη θερμική καταπόνηση εργαζομένων)
 • Κραδασμοί (τύποι δονήσεων, επιπτώσεις στην υγεία, όργανα μετρήσεις και οριακές τιμές έκθεσης, μέτρα προστασίας)
 • Ακτινοβολία (είδη ακτινοβολίας, επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς, όργανα μετρήσεις και οριακές τιμές έκθεσης, μέτρα προστασίας)
 • Αερισμός (ποιότητα εσωτερικού αέρα, ρυθμός εναλλαγών αέρα, ρυπογόνοι παράγοντες – καπνός, διοξείδιο του άνθρακα, βενζόλιο, φορμαλδεϋδη, πτητικές οργανικές ενώσεις κ.ά – επίπεδα υγρασίας, επιπτώσεις στον οργανισμό, μέτρα προστασίας
 • Φωτισμός (τιμές εντάσεως φωτισμού, μετρήσεις, επιπτώσεις από εργασία σε οπτικά επιβαρυμένο εργασιακό περιβάλλον, μέτρα προστασίας
 • Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης, Νομοθεσία, Προβλήματα υγείας που έχουν σχετιστεί με χρήση ΟΟΑ
 • Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας, Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν όλοι οι χώροι εργασίας, Βασικές αρχές Επιθεώρησης χώρων εργασίας, Σκοπός επιθεωρήσεων, Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας, Η σημασία τήρησης αρχείου Ασφάλειας και Υγείας
 • Εκτίμηση των κινδύνων (πρακτική εξάσκηση), Παραδείγματα γραπτών εκτιμήσεων κινδύνων σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (πρακτική εξάσκηση)
 • Εκτίμηση κινδύνου σε γραφειακές εργασίες (πρακτική εξάσκηση)
 • Εκτίμηση κινδύνου σε βοηθητικές ή τεχνικές εργασίες (πρακτική εξάσκηση)Μέθοδος Κατάρτισης:

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει με κατά πρόσωπο εκπαίδευση.


Εκπαιδευτής: Μιχαλάκης Θεοδότου

Ο Μιχαλάκης Θεοδότου είναι κάτοχος του Τίτλου MA Industrial Relations and Health and Safety (Middlesex University). Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής της ΑνΑΔ από το 2015 και ΕΞΥΠΠ από το 2007.

Διετέλεσε Μέλος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας 2002 -2019. Επίσης διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου από το 2012 και Γραμματέας Συνδέσμου Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου από το 2016 - 2018.

Στον ερευνητικό τομέα έχει συμμετάσχει ως ερευνητής σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και ως ειδικός ερευνητής στα πιο κάτω εξειδικευμένα προγράμματα.

 • Συγγραφή μέρους εγχειριδίου για την εκτίμηση του κινδύνου στο Τραπεζικό Τομέα στα πλαίσια του προγράμματος LEONARDO «TRIA» 2006-2007.
 • Πρόγραμμα OIRA: Expert στην προετοιμασία του διαδραστικού Εργαλείου OIRA για την Εκπαίδευση (2014-2015).
 • Έρευνα ΣΑΥΚ για το Εργασιακό Άγχος 2014-2015.
 • Έρευνα ΣΑΥΚ με θέμα Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις Ηλικίες 2016-2017.
 • Είναι εθελοντής στο Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό ως Εκπαιδευτής Πρώτων Βοηθειών.
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 865.00
 • € 595.00
 • € 0.00
 • € 270.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 865.00
 • € 0.00
 • € 0.00
 • € 865.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 27 Σεπ 2022

Ώρα

08:30 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μιχαλάκης Θεοδότου

Τοποθεσία:

KES College (Λευκωσία)

Τρίτη - 04 Οκτ 2022

Ώρα

08:30 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μιχαλάκης Θεοδότου

Τοποθεσία:

KES College (Λευκωσία)

Τρίτη - 11 Οκτ 2022

Ώρα

08:30 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μιχαλάκης Θεοδότου

Τοποθεσία:

KES College (Λευκωσία)

Τρίτη - 18 Οκτ 2022

Ώρα

08:30 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μιχαλάκης Θεοδότου

Τοποθεσία:

KES College (Λευκωσία)

Δευτέρα - 24 Οκτ 2022

Ώρα

08:30 - 16:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μιχαλάκης Θεοδότου

Τοποθεσία:

KES College (Λευκωσία)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκπαίδευση Yπευθύνων ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Εκπαίδευση Yπευθύνων ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψ...

Η πρόληψη των κινδύνων και η διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους κάθε επιχείρησης τό...

27/09/2022 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Διαχείριση Κρίσεων...

To πρόγραμμα αφορά διοικητικά στελέχη marketing, διοίκησης ανθρώπινων πόρων, χρηματοοικονομικών, πωλήσεων, παραγωγής, τεχνικούς διευθυντές, διευθυντές & υπεύθυν...

29/09/2022 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Εκπαίδευση Μελών Επιτροπών Ασφάλειας...

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει την ελάχιστη εκπαίδευση στα μέλη της Επιτροπής Ασφάλειας. Το πρόγραμμα καλύπτει τις συγκεκριμένες ενότητες εκπαίδευση...

27/10/2022 08:30

6 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)

Ετοιμασία Επιχειρηματικού και Οικονομικού Πλάνου Διαχείρισης Κρίσεων γ...

Οι δύσκολες συνθήκες που καλούνται να διαχειριστούν σήμερα οι Κυπριακές Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από κάθε είδους κρίσεις,προκαλούν ανασφάλεια σε χιλιάδες επιχ...

02/11/2022 14:00

20 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σεξουαλική Παρενόχληση στον Χώρο Εργασίας και η Αντιμετώπιση της...

Η νομική υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει εκπαίδευση στα μέλη του προσωπικού του σχετικά με το θέμα της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον χώρο εργασίας και πως πρέ...

29/11/2022 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

KES College (Λευκωσία)