Συντονιστές Ασφάλειας & Υγείας στο Στάδιο της Μελέτης και Εκτέλεσης Κατασκευαστικών Έργων

- Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Κατασκευές/ Construction

28 Ιουν 2022 08:15 30 Ιουν 2022 16:00
Ελληνικά
21 ώρες ( 3 μέρες )
Συντονιστές Ασφάλειας & Υγείας στο Στάδιο της Μελέτης και Εκτέλεσης Κατασκευαστικών Έργων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Κυπριακή Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο Εργασίας επιβάλλει, μεταξύ άλλων την ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους τους οποίους αντιμετωπίζουν στην εργασία τους, με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση ατυχημάτων.
Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι (π.χ. ιδιοκτήτες, μηχανικοί, μελετητές, εργολάβοι)  στα κατασκευαστικά έργα, για τις πρόνοιες του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (ΚΔΠ 410/2015), οι οποίοι έχουν αντικαταστήσει από το Δεκέμβριο του 2015 τους αντιστοίχους Κανονισμούς του 2002.
Μεταξύ άλλων, θα ενημερωθούν για τα καθήκοντα και τις ευθύνες των εμπλεκομένων (ιδιοκτητών, μελετητών, εργολάβων και άλλων συντελεστών), τα προσόντα και καθήκοντα του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της Μελέτης και του Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στο στάδιο της Εκτέλεσης του Έργου, τα περιεχόμενα του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται εξαιτίας των εργασιών που εκτελούνται αλλά και των μηχανημάτων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται καθημερινά στα εργοτάξια. Επίσης θα καλυφθούν θέματα που έχουν σχέση με την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στόχοι Κατάρτισης • Γνωρίζουν τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν πριν την έναρξη των εργασιών (π.χ. τοποθέτηση πινακίδων, περίφραξης, οργάνωση Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας, ετοιμασία χωροταξικού, κτλ.) .
 • Γνωρίζουν τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους ανάλογα με τον ρόλο που έχουν σε ένα έργο (π.χ. Συντονιστές Μελέτης, Συντονιστές Εκτέλεσης, Ιδιοκτήτες Έργου, Εργολάβοι, κτλ), και να τα εφαρμόζουν.
 • Γνωρίζουν πως να ετοιμάζουν, παρακολουθούν και ενημερώνουν το Σχέδια Ασφάλειας και Υγείας και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας.
 • Γνωρίζουν τα στοιχεία και πληροφορίες που θα πρέπει να ζητούν από τους εμπλεκόμενους σε ένα έργο (εργολάβους, υπεργολάβους, αυτοεργοδοτούμενους) για να διασφαλίζουν την ασφαλή διεξαγωγή των εργασιών (π.χ. πιστοποιητικά εκπαίδευσης, πιστοποιητικά μηχανημάτων, εκτιμήσεις κινδύνου, μεθόδους ασφαλούς εργασίας, άδειες, κτλ.).
 • Ετοιμάζουν τα έντυπα (π.χ. Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση Εργοταξίου, Συμφωνητικά) που αφορούν το έργο, όπως καθορίζει ο ΚΔΠ 410/2015, τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Ετοιμάζουν Εκτιμήσεις Κινδύνου για τις εργασίες που αφορούν ένα έργο.
 • Γνωρίζουν πως να ετοιμάζουν «Ασφαλείς Μεθόδους Εργασίας».
 • Λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα που αφορούν ένα έργο.
 • Παρέχουν στου εργαζόμενους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, εξοπλισμό, μηχανήματα και μέσα ατομικής προστασίας που αφορούν ένα έργο.
 • Ετοιμάζουν και να εφαρμόζουν Σχέδια Αντιμετώπισης Έκτακτων περιστατικών.
 • Αναγνωρίζουν ότι πρέπει να εξασφαλίζεται ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η παρακολούθηση των μέτρων προστασίας και πρόληψης έτσι ώστε να διατηρείται η αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων και να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των  κινδύνων.
 • Κατανοούν ότι η επιλογή των κατάλληλων μέσων Ατομικής Προστασίας είναι το τελευταίο μέτρο που θα πρέπει να επιλέξουν πριν από την εκτέλεση της κάθε εργασίας.
 • Επιλύουν προβλήματα Ασφάλειας & Υγείας που συναντούν στο χώρο εργασίας
 • Πραγματοποιούν ελέγχους Ασφάλειας & Υγείας πριν την έναρξη και  κατά την διάρκεια της εργασίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται Μηχανικούς, Διευθυντικά στελέχη εργοληπτικών εταιρειών, Επιμετρητές Ποσοτήτων, Λειτουργοί και Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και Υγείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέματα

Έναρξη

 • Τι σημαίνει Ασφάλεια & Υγεία
 • Ατυχήματα-Στατιστικά στοιχεία
 • Βασικές Αρχές Πρόληψης
 • Μέσα πρόληψης
 • Νόμοι και Κανονισμοί (Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 έως
 • 2015  και αναφορά στους (Κ.Δ.Π  174, 212, 317, 332, 134, 161, 444). 
 • Οι περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του Κ.Δ.Π.  410/2015
 • Ενδεικτικός Κατάλογος των Οικοδομικών Εργασιών και των Έργων Μηχανικών Κατασκευών

Ορισμοί & Αρμοδιότητες
 

 • Κύριος του Έργου
 • Μελετητής
 • Συντονιστής A&Y στάδιο  της μελέτης και Συντονιστής A&Y στάδιο  της εκτέλεσης
  • Πότε απαιτείται ο ορισμός Συντονιστών?
  • Καθήκοντα
  • Προσόντα
  • Εμπειρία
 • Εργολάβος
 • Υπεργολάβος

Τα τρία μέσα πρόληψης

 • Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
  • Πότε Απαιτείται?
  • Ποιος το εκπονεί?
  • Ποια τα περιεχόμενα του?
  • Ποιος το εφαρμόζει?
 • Τι είναι ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας ενός έργου
  • Πότε καταρτίζεται?
  • Ποιος έχει την ευθύνη κατάρτισης?
  • Τι περιέχει?
 • Εκ των Προτέρων Γνωστοποίηση και Συμφωνητικά

Προετοιμασία Εργοταξίου

 • Καθορισμός Συντονιστών και Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας
 • Περίφραξη Εργοταξίου
 • Σήμανση Εργοταξίου
 • Προκαταρκτικές εργασίες
 • Προστατευμένες διαβάσεις πεζών
 • Προστατευτικά προστεγάσματα
 • Δίκτυα κοινής ωφελείας
 • Τακτοποίηση – Αποθήκευση
 • Πίνακας Ηλεκτροδότησης – Φωτισμός
 • Χώροι Υγιεινής
 • Φαρμακείο
 • Πυρόσβεση
 • Επιλογή ΜΑΠ
 • Κυκλοφορία οχημάτων και μηχανημάτων
 • Ενέργειες σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού

Εκτέλεση εργασιών – Εργολάβοι, Υπεργολάβοι

 • Γενικές Υποχρεώσεις
 • Ορισμό ΕΞΥΠΠ/ΕΣΥΠΠ
 • Προσκόμιση απαραίτητων πιστοποιητικών (π.χ. μηχανημάτων, εκπαίδευσης)
 • Αναπροσαρμογή ΣΑΥ (εκτιμήσεις κινδύνου, μεθόδους ασφαλείας, μέτρα πρόληψης)
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού εργοταξίου
 • Διαχείριση ατυχημάτων και συμβάντων
 • Επιθεωρήσεις εργοταξίου και τήρηση αρχείου

Παραδείγματα Εργασιών Εργοταξίου και Μέτρα Πρόληψης

 • Εργασία σε σκάλες
 • Εργασία σε σκαλωσιές
 • Εργασία σε ύψος
 • Εκσκαφές
 • Κατεδαφίσεις
 • Χρήση γερανών
 • Χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων (forklift)
 • Χρήση οχημάτων και κυκλοφορία τους
 • Εργασίες σε περιορισμένο χώρο
 • Θόρυβος
 • Χρήση ηλεκτρικών εργαλείων / εργαλείων χειρός
 • Αποθήκευση υλικών
 • Χειρωνακτική εργασία
 • Χρήση ηλεκτροκόλλησης / οξυγονοκόλλησης
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 650.00
 • € 357.00
 • € 0.00
 • € 293.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 650.00
 • € 0.00
 • € 0.00
 • € 650.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 28 Ιουν 2022

Ώρα

08:15 - 16:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ξενοφών Αντωνίου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 29 Ιουν 2022

Ώρα

08:15 - 16:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ξενοφών Αντωνίου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 30 Ιουν 2022

Ώρα

08:15 - 16:00

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Ξενοφών Αντωνίου

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Συντονιστές Ασφάλειας & Υγείας στο Στάδιο της Μελέτης και Εκτέλεσης Κατασκευαστικών Έργων