Σύνταξη Οδηγών για εφαρμογή της Νομοθεσίας για την προστασία των Πληροφοριοδοτών (Whistle-blowers)

calendar icon

14 Μαρτίου 2023

⠀ -⠀ Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι
Σύνταξη Οδηγών για εφαρμογή της Νομοθεσίας για την προστασία των Πληροφοριοδοτών (Whistle-blowers)

Το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, έχουν προχωρήσει στη σύνταξη τριών Οδηγών για την προστασία πληροφοριοδοτών, για την καλύτερη εφαρμογή του περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμου του 2022 (Ν. 6(I)/2022). Πρόκειται για τους:

  1. «Προστασία Πληροφοριοδοτών: Οδηγός προς Εργαζόμενους»,

  2. «Προστασία Πληροφοριοδοτών: Οδηγός προς Εργοδότες»,

  3. «Προστασία Πληροφοριοδοτών: Οδηγός προς Αρμόδιες Αρχές».

Οι Οδηγοί αυτοί στοχεύουν στην ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων σχετικά με το νομικό πλαίσιο προστασίας των εργαζομένων στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα οι οποίοι προβαίνουν σε αποκάλυψη πληροφοριών που υπέπεσαν στην αντίληψή τους εντός του εργασιακού χώρου και σχετίζονται με συγκεκριμένες παραβάσεις του ενωσιακού ή/και εθνικού δικαίου.

Σεμινάρια Σχετικά με τη Προστασία Πληροφοριοδοτών

  1. 06/04/2023 Seminar: Effective Whistleblowers’ Protection: A New Law for Ensuring an Organisation’s Sustainability

  2. 11/05/2023 Smeinar: How to Coordinate a Whistleblowing Internal Investigation Report


Ειδικότερα, ο Οδηγός προς Εργαζόμενους επεξηγεί τις βασικές πρόνοιες του Νόμου και ενημερώνει τους εργαζόμενους για τις διαδικασίες υποβολής καταγγελίας για ενδεχόμενες παραβάσεις σε ασφαλές και εμπιστευτικό πλαίσιο. Ταυτόχρονα, ο εν λόγω Οδηγός αναλύει την εκ του Νόμου παρεχόμενη προστασία στα πρόσωπα αυτά μέσω της παροχής μέτρων στήριξης και της απαγόρευσης οποιασδήποτε εκδικητικής συμπεριφοράς εναντίον τους από τους προϊστάμενους ή τους συναδέλφους τους.

Ο Οδηγός προς Εργοδότες απευθύνεται στις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και επεξηγεί τα δικαιώματα των εργαζομένων που υποβάλλουν καταγγελίες για πιθανές παραβάσεις. Περαιτέρω, αναλύει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών για την καθιέρωση εσωτερικών μηχανισμών υποβολής καταγγελιών («εσωτερικών διαύλων αναφορών»), τη θέσπιση μέτρων παρακολούθησης της εξέλιξης της καταγγελίας και τη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων. Παράλληλα, παρέχει καθοδήγηση ως προς τον τρόπο υλοποίησης και συμμόρφωσής τους με τον Νόμο.

Τέλος, ο Οδηγός προς Αρμόδιες Αρχές απευθύνεται σε συγκεκριμένες δημόσιες αρχές, οι οποίες, βάσει του Νόμου, έχουν υποχρέωση καθιέρωσης εξωτερικών μηχανισμών υποβολής καταγγελιών («εξωτερικών διαύλων αναφορών») και μέτρων παρακολούθησης της εξέλιξης εξωτερικών καταγγελιών. Ο εν λόγω Οδηγός εξηγεί ποιες κρατικές οντότητες θεωρούνται «αρμόδιες αρχές» και αναλύει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τη θέσπιση διαδικασιών παραλαβής εξωτερικών καταγγελιών που υποβάλλονται από τους πληροφοριοδότες και διαδικασιών παρακολούθησής τους.Share: