Σεμινάριο ΚΕΠ: Τι είναι η Δωροδοκία και πως να την Αντιμετωπίσεις με το ISO 37001:2016

calendar icon

25 Νοεμβρίου 2022

⠀ -⠀ Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι
⠀ -⠀ Πιστοποιήσεις/Προσόντα/Άδειες
Σεμινάριο ΚΕΠ: Τι είναι η Δωροδοκία και πως να την Αντιμετωπίσεις με το ISO 37001:2016

Η δωροδοκία είναι η προσφορά ή αποδοχή ενός πλεονεκτήματος με οποιαδήποτε αξία, προκειμένου να επηρεαστεί η απόφαση ή και η κρίση των ανθρώπων που θα λάβουν απόφαση επί αυτής. Κάθε άτομο ή οργανισμός που εμπλέκεται στη δωροδοκία έχει συνειδητά αποδεχτεί ότι θα προσφέρει κάτι με αντάλλαγμα κάτι άλλο με οικονομική αξία.

Η δωροδοκία και η διαφθορά πλήγει καίρια την επιχειρηματική, κοινωνική και πολιτική εμπιστοσύνη και διαφάνεια και το κόστος της υπολογίζεται σε περίπου σε 1 τρις δολάρια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) να δημιουργήσει το πρότυπο ISO 37001 για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης κατά της δωροδοκίας που εξειδικεύεται στους κινδύνους της διαφθοράς.

 

Σεμινάριο ΚΕΠ 14/12/2022: ISO 37001 - Σύστημα Διαχείρισης Καταπολέμησης της Δωροδοκίας

 

Το ISO 37001:2016 έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους οργανισμούς να συμμορφώνονται με τους εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς κατά της διαφθοράς και ειδικότερα της δωροδοκίας.

Το Πρότυπο ISO 37001 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας που σκοπό έχει την καλλιέργεια κουλτούρας σε ένα Οργανισμό, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και την εφαρμογή μέτρων, τα οποία θα μειώσουν τη συχνότητα εμφάνισης της αλλά θα αυξήσουν και την πιθανότητα εντοπι-σμού της. Στο σεμινάριο γίνεται εισαγωγή στις απαιτήσεις του Προτύπου και τους τρόπους με τους οποίους αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα Οργανισμό.

Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO 37001 είναι γενικές και ισχύουν για όλους τους τύπους των οργανισμών, οργανισμούς Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα, μικρoμεσαίες επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις.

Εκπαιδεύτρια: Αθηνά Παναγιώτου (Γενική Διευθύντρια CYS & ΚΕΠ)Share: