MMC - Enter School Minds: Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πνεύματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

calendar icon

06 Απριλίου 2020

MMC - Enter School Minds: Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πνεύματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Εντοπισμός 8 βασικών δεξιοτήτων

Σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΕ (2012) “Building Business Mindsets (EM) & skills in the EU” – «Χτίζοντας επιχειρηματική συνείδηση και δεξιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση” η ανάπτυξη της συνείδησης επιχειρηματικότητας, αποτελεί βασικό συστατικό της ενδογενούς ανάπτυξης και η εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της.

Επιπρόσθετα, υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των κρατών μελών, ότι οι ειδικές επιχειρηματικές δεξιότητες πρέπει να ενταχθούν στο γενικότερο πλαίσιο δεξιοτήτων που αποτελούν στόχο κατάκτησης μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία και παράλληλα η καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών, μέσω της βιωματικής μάθησης και όχι μόνο των «παραδοσιακών» μεθόδων διδασκαλίας.

Το πρόγραμμα “EnterSchoolMinds” δημιουργήθηκε για να καλύψει αυτή ακριβώς την ανάγκη, μέσα μέσα από τον σχεδιασμό του αναλυτικού προγράμματος που θα καταρτίσει τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των κρατών μελών, τα οποία θα συμπεριλάβουν το πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας στα σχολεία τους. Εταίροι του προγράμματος, εκτός από την κυπριακή εταιρεία MMC Management Limited που αποτελεί και τον συντονιστή διαχειριστή του όλου έργου, είναι: Η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, το Δημοτικό Σχολείο του Απόστολου Βαρνάβα (Λευκωσία), η Rinova Limited και η 15billion από το Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία Δήμητρα Εκπαιδευτική Συμβουλευτική και το 4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου από την Ελλάδα, το αυστριακό πανεπιστήμιο Joanneum Gesellschaft MBH και η ιταλική εταιρία πληροφορικής Gruppo 4.


LIVE ONLINE WEBINAR - Διαχείριση και Επίλυση Συγκρούσεων στο Χώρο Εργασίας (Conflict Management and Resolution Workshop)


Κύριος στόχος του έργου είναι ο προσδιορισμός των σημαντικότερων ικανοτήτων της επιχειρηματικότητας που πρέπει να διαμορφώσουν οι μαθητές στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (γενική επιχειρηματική επάρκεια). Οι ικανότητες αυτές έχουν ερευνηθεί και καταγραφεί από τους εταίρους του έργου, οι οποίοι επίσης ανέπτυξαν τα υλικά για την διαμόρφωση της επιχειρηματικότητας, που θα χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί. Μια ομάδα εκπαιδευτικών από διάφορες χώρες αξιολόγησε και επιμορφώθηκε στο παραπάνω υλικό. Επόμενος στόχος είναι η δημιουργία πιστοποίησης ISO για τους εκπαιδευτικούς που θα εμπλέκονται στο πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας οι οποίοι θα εκπαιδευτούν από τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν ήδη επιμορφωθεί στο υλικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως για την τελική επιλογή των ικανοτήτων που θα αποτελούν τους στόχους κατάκτησης για την διαμόρφωση της επιχειρηματικότητας στα σχολεία, υλοποιήθηκαν τέσσερις ομάδες εστίασης (focus groups) που αποτελούνταν από περίπου οκτώ συμμετέχοντες η κάθε μία. Οι ομάδες εστίασης πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Αγγλία και την Αυστρία. Οι συμμετέχοντες ήταν εκπρόσωποι συλλογών γονέων, εκπαιδευτικοί, φορείς της τοπικής κοινωνίας που εμπλέκονται σε θέματα εκπαίδευσης αλλά και υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε θέματα εκπαίδευσης. Οι ομάδες εστίασης αφού προσδιόρισαν τις ικανότητες που απαιτούνται για την καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ένα δεύτερο στάδιο σύγκριναν τα αποτελέσματα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Entrecomp, και έτσι τελικά διαμορφώθηκαν οι παρακάτω ικανότητες οι οποίες αποτελούν το πλαίσιο καλλιέργειας της επιχειρηματικότητας στους μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συγκεκριμένα το έργο κατάληξε στις εξής ικανότητες:

Την δημιουργικότητα, την ικανότητα να χρησιμοποιούν τα παιδιά τις εμπειρίες και τη φαντασία τους για να παράγουν κάτι νέο ή να παράγουν τέχνη. Τις ηθικές και βιώσιμες αρχές που ελέγχουν ή επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός ατόμου, εστιάζοντας στην αειφόρο ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η αντίστοιχη συμπεριφορά ή ενέργειες στο μέλλον. Επίσης την ικανότητα της αυτογνωσίας και αυτό-αποτελεσματικότητας, που αφορά την ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει τις δυνάμεις του και να μπορεί να αναγνωρίζει και να αναλύει τα λάθη του, καθώς και να αντανακλά τις ανάγκες του σε ένα επιχειρηματικό πρόσωπο, το οποίο προσδοκά να είναι ή να γίνει. Επίσης τα κίνητρα και η επιμονή, αφού το κίνητρο αφορά προθυμία και το επίπεδο δράσης, ενώ η επιμονή συσχετίζεται σε μια πορεία δράσης, την ικανότητα του ατόμου να συνεχίζει, να υποστηρίζει και να επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του χωρίς αυτή η διάθεση να μετριάζεται από ενδεχόμενες αποθαρρύνσεις ή αποτυχίες. Ο σχεδιασμός και η διαχείριση, η οποία προϋποθέτει την εκ των προτέρων απόφαση, του τι πρέπει να γίνει, πότε πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει και ποιος θα το κάνει. Επιπλέον η ικανότητα αντιμετώπισης της αβεβαιότητας, της ασάφειας και του κινδύνου. Η συνειδητοποίηση και η αντιμετώπιση της αβεβαιότητας, της ασάφειας και του κινδύνου για κάτι που μειώνει την πιθανότητα έκθεσης σε απώλεια ή ζημία. Η ικανότητα συνεργασίας με άλλους, διότι όταν συνεργαζόμαστε με άλλους, αγκαλιάζουμε την έννοια της ανάπτυξης ιδεών και τις μετατρέπουμε σε δράση. Μέσα από τη συνεργασία σχηματίζεται ένα ζωντανό δίκτυο και υποστηρίζονται όλα τα άτομα προκειμένου να χειριστούν τα καθήκοντά τους, να λύσουν τις συγκρούσεις που μπορεί να προκύψουν και να αντιμετωπίσουν θετικά τον ανταγωνισμό όταν είναι απαραίτητο. Τέλος η ικανότητα μάθησης μέσω της εμπειρίας που αφορά την  συνεργασία με τα εμπλεκόμενα άτομα για να αναπτυχθούν ιδέες που θα μετατραπούν σε ενέργειες και δράση.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

    Share: