Η YNB Consulting στη MySeminars με Σεμινάριο Εκπαιδευτών

calendar icon

22 Ιανουαρίου 2023

⠀ -⠀ Επαγγελματική Κατάρτιση
Η YNB Consulting στη MySeminars με Σεμινάριο Εκπαιδευτών

Η YNB Consulting Ltd αποτελείται από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που εξειδικεύονται στους τομείς της Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία, της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, της Διαχείρισης Αποβλήτων και του Τουρισμού.

Η YNB Consulting έχει προσθέσει στις υπηρεσίες που προσφέρει και τον τομέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης και συνεργάζεται με την ιστοσελίδα MySeminars για να προωθήσει τα προγράμματά της στην αγορά. Το πρώτο προγραμματισμένο σεμινάριο της YNB Consulting αφορά την εκπαίδευση εκπαιδευτών και τη προετοιμασία τους για να επιτύχουν στην αντίστοιχη εξέταση πιστοποίησης της ΑνΑΔ.

Το προσόν του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης, αποτελεί πλέον ένα από τα πιο δημοφιλή στην αγορά αφού δίνει πρόσβαση στους κατόχους του στις επιχορηγήσεις της ΑνΑΔ, εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο. Το προσόν αυτό είναι ισόβιο, χωρίς ημερομηνία λήξης και μπορεί να αξιοποιηθεί οποτεδήποτε σε μονοεπιχειρησιακή αλλά και πολυεπιχειρησιακή κατάρτιση. Αποτελεί επιπρόσθετα ένα ακόμα προσόν που ελκύει του εργοδότες για πρόσληψη αφού δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων ή και διενέργειας εκπαιδεύσεων εντός της επιχείρησης.

 

03/02/2023 YNB Consulting:Σεμινάριο Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης επίπεδο ΣΕΠ/CyQF/EQF 5

 

Ποια είναι η YNB Consulting

Τα τελευταία 12 χρόνια η YNB Consulting έχει παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για περισσότερα από 100 έργα, πολλά εκ των οποίων στους τομείς των κατασκευών, της διαχείρισης αποβλήτων, της ενέργειας, και του τουρισμού. 

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της YNB Consulting Ltd εστιάζουν στη ποιότητα και την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία. Ειδικότερα ειδικεύονται στο σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες των προτύπου ISO 9001, στο σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τον ΚΔΠ 158/2021 αλλά και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001.

Πέραν από το σχεδιασμό και εφαρμογή προτύπων ποιότητας η YNB Consulting Ltd παρέχει υπηρεσίες συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας στο Στάδιο Μελέτης και στο Στάδιο Κατασκευής, όπως και τα αντίστοιχα σχέδια ασφάλειας και Υγείας στις κατασκευές. Πέραν από τις υπηρεσίες αυτές, η YNB Consulting παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση σε όλες τις πιο πάνω θεματολογίες.

Πέραν από τους τομείς των κατασκευών και θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας, η YNB Consulting διενεργεί μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και εκπονεί αντίστοιχα σχέδια εφαρμογής συστημάτων ISO14001, EMAS και ISO50001.Share: