Δημόσια Διαβούλευση Νομοσxέδιo με τίτλο: “Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023”

calendar icon

30 Ιανουαρίου 2023

⠀ -⠀ Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι
Δημόσια Διαβούλευση Νομοσxέδιo με τίτλο: “Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023”

Μετά από πρωτοβουλία του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ετοίμασε νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Δικηγόρων Νόμο (ΚΕΦ.2), με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την καλύτερη εποπτεία του επαγγέλματος.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα:

Το Μητρώο Δικηγόρων (άρθρο 4 του νομοσχεδίου, που θεσπίζει νέο άρθρο 6(1) στον βασικό νόμο) και το Μητρώο των Ασκουμένων (άρθρο 3 του νομοσχεδίου, που τροποποιεί το άρθρο 4Α του βασικού νόμου), που σήμερα τηρούνται από τον Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μεταφέρονται και θα τηρούνται πλέον από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Το Μητρώο Δικηγόρων και το Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα δύναται να τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή (άρθρο 4 του νομοσχεδίου, που θεσπίζει νέο άρθρο 6(2) στον βασικό νόμο και άρθρο 5(α) του νομοσχεδίου).

Επιβάλλεται υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής σε όλους όσοι έχουν εγγραφεί στο «Μητρώο Δικηγόρων» (άρθρο 4 του νομοσχεδίου, που θεσπίζει νέο άρθρο 6(4) στον βασικό νόμο).


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ EUROPEAN LEGAL TRAINING CENTER (ELTC)


Από την υποχρέωση καταβολής ετήσιας συνδρομής στο «Μητρώο Δικηγόρων», έχουν εξαιρεθεί α) o Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας και οι υπηρετούντες στη Νομική Υπηρεσία, β) οι υπηρετούντες σε θέσεις δικαστικές ή εισαγγελικές σε ευρωπαϊκά ή διεθνή σώματα, καθώς και οι εργαζόμενοι σε τέτοια ή άλλα ευρωπαϊκά ή διεθνή σώματα, γ) οι υπηρετούντες στη Δικαστική Υπηρεσία και όσοι ασκούν νομικής φύσεως εργασία (προστέθηκε επίσης στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου ο ορισμός του όρου νομικής φύσεως εργασία) και δ) οι δικηγόροι οι οποίοι αποκτούν πολιτειακά αξιώματα.

Πέραν από τους νομικούς λειτουργούς που υπηρετούν στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, για τους οποίους ισχύουν τα όσα ισχύουν για τους δικηγόρους, θα υπόκεινται πλέον στο ίδιο καθεστώς και όσοι εργοδοτούνται στη Νομική Υπηρεσία με σύμβαση ορισμένου χρόνου (άρθρα 5(β) και 7(α) του νομοσχεδίου).

Επιβάλλονται όροι και περιορισμοί για να δικαιούται δικηγόρος εγγεγραμμένος στο «Μητρώο Δικηγόρων» τυχόν επανεγγραφή του στο Μητρώο Δικηγόρων που Ασκούν το Επάγγελμα, αφού πρέπει να καταβάλλει όλα τα ετήσια δικαιώματα και να παρακολουθεί όλα τα απαραίτητα μαθήματα εκπαίδευσης, αντίστοιχα, που υποχρεούνται να παρακολουθούν οι δικηγόροι που ασκούν δικηγορία στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης (άρθρο 5 του νομοσχεδίου, που θεσπίζει νέο άρθρο 6Α(8) στον βασικό νόμο και άρθρο 5(γ) του νομοσχεδίου).

Προστέθηκαν επίσης επιφυλάξεις, ώστε οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο των Δικηγόρων» και επιθυμούν να εγγραφούν στο «Μητρώο των Δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα», να δικαιούνται να καταβάλουν σωρευτικά την ετήσια συνδρομή που απατείται για εγγραφή στο «Μητρώο των Δικηγόρων που ασκούν το επάγγελμα», εφόσον δεν το έχουν πράξει τα προηγούμενα έτη. Επίσης θα δικαιούνται να παρακολουθήσουν σωρευτικά τον προαπαιτούμενο αριθμό ωρών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εφόσον επίσης δεν το έχουν πράξει τα προηγούμενα έτη.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Προστέθηκε, επίσης, σχετική διάταξη ως προς τη δυνατότητα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου να θεσπίσει λιγότερο αριθμό ωρών παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όσους υπάγονται στις προβλεπόμενες εκ του νόμου εξαιρέσεις.

Προνοείται η δυνατότητα καθορισμού συγκεκριμένου ποσού ως ετήσιου τέλους για κάθε εταιρεία δικηγόρων, για την τήρηση Μητρώου Εταιρειών Δικηγόρων από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, που πρέπει να καταβάλλεται πριν ξεκινήσει το έτος (άρθρο 6(α) του νομοσχεδίου).

Tα καθήκοντα του Νομικού Συμβουλίου σε σχέση με τη διαγραφή εταιρείας δικηγόρων από το Μητρώο Εταιρειών Δικηγόρων, αντικαθίστανται και τα καθήκοντα ασκούνται από το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου (άρθρο 6(β) και (γ) του νομοσχεδίου).

Το νομοσχέδιο αγγίζει επίσης θέματα του Πειθαρχικού Συμβουλίου:

Προστίθεται νέα πρόνοια σύμφωνα με την οποία όλα τα έσοδα, πρόστιμα και/ή έξοδα, και οποιαδήποτε άλλα έσοδα αφορούν το Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατατίθενται για σκοπούς λειτουργίας του Πειθαρχικού Συμβουλίου σε ξεχωριστό λογαριασμό στο όνομα του Πειθαρχικού Συμβουλίου, το οποίο θα τυγχάνει της αποκλειστικής διαχείρισης του από αυτό (άρθρο 8 του νομοσχεδίου).

Επαναδιατυπώνεται το άρθρο 17 του βασικού νόμου που αφορά στα πειθαρχικά αδικήματα και στην πειθαρχική διαδικασία και με τον τρόπο αυτό καθίσταται πιο σαφές.

Επίσης, προστίθεται νέο άρθρο στον βασικό νόμο για την παραγραφή (εντός 12 μηνών) των αγώγιμων δικαιωμάτων εναντίον του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, του Νομικού Συμβουλίου ή του Ταμείου Συντάξεως των Δικηγόρων.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ EUROPEAN LEGAL TRAINING CENTER (ELTC)


Τέλος, προστίθενται μεταβατικές διατάξεις ως εξής:

Mεταβατική διάταξη σύμφωνα με την οποία «Όσοι δικηγόροι είναι εγγεγραμμένοι στο υφιστάμενο «Μητρώο των Δικηγόρων», το οποίο τηρείται από τον Αρχιπρωτοκολλητή μεταφέρονται και εγγράφονται αυτόματα στο «Μητρώο των Δικηγόρων» που πλέον θα τηρείται από το Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου». «Ο Αρχιπρωτοκολλητής υποχρεούται να παραδώσει το «Μητρώο των Δικηγόρων» το οποίο τηρεί μέχρι σήμερα, εντός τριών μηνών, στο Συμβούλιο του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου» (άρθρο 13 του νομοσχεδίου).

Ειδική διάταξη ως προς τον χρόνο έναρξης ισχύος των νέων υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους δικηγόρους, για σκοπούς νομικής σαφήνειας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως θέτει προς διαβούλευση το νομοσχέδιο και προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποστείλει απόψεις/σχόλια/παρατηρήσεις, σε σχέση με αυτό, το αργότερο μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου 2023, στην ηλεκτρονική διεύθυνση gzantira@mjpo.gov.cy.


Πηγή: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

Share: