Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης)

- Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

03 Οκτ 2024 08:30 31 Οκτ 2024 16:15
Ελληνικά
35 ώρες ( 5 μέρες )
anad greek logo
Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα εφόδια στην εταιρεία να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους της για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. Η επίτευξη των στόχων ασφάλειας και υγείας προϋποθέτει την ενεργό εμπλοκή του προσωπικού στα θέματα ασφάλειας και υγείας μέσα από το θεσμό της επιτροπής ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η συμμετοχή και διαβούλευση των εργαζομένων για τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας. 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμάζει με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες τα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν στις επιτροπές ασφάλειας ως Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) ώστε να ασκήσουν ενεργά και αποτελεσματικά τα καθήκοντα τους και να συνεισφέρουν στην καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας εντός της εταιρείας που εργάζονται. 

Παράλληλα, επιτυγχάνεται η συμμόρφωση της εταιρείας με το σχετικό νομικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ασφάλεια και υγεία στο χώρο της εργασίας, καθώς ο εργοδότης πρέπει να ορίζει ΕΣΥΠΠ και να παρέχει κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στους εργοδοτούμενους του που ασκούν καθήκοντα ΕΣΥΠΠ.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να: 

Σε επίπεδο γνώσεων: 

 • Διατυπώνουν τις πρόνοιες και τις απαιτήσεις του Νόμου και των Κανονισμών για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
 • Να προσδιορίζουν την μεθοδολογία εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου
 • Να προσδιορίζουν τις βασικές πηγές κινδύνου για την Ασφάλεια και Υγεία στο Χώρο της Εργασίας
 • Να καθιερώνουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και τις καλές πρακτικές ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών στις καθημερινές εργασιακές πρακτικές.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

 • Να καθορίζουν Μέτρα Προστασίας έναντι των κινδύνων στο χώρο της εργασίας
 • Να συντονίζουν την αποτελεσματική εφαρμογή της Γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων
 • Να συμβάλλουν στην εφαρμογή των προληπτικών μέτρων για αποτροπή εργατικών ατυχημάτων
 • Να υλοποιούν ελέγχους στο χώρο της εργασίας για εντοπισμό πηγών κινδύνων.

Σε επίπεδο στάσεων: 

 • Να αισθάνονται το σημαντικό ρόλο τους σε θέματα καλλιέργειας κουλτούρας ασφάλειας και υγείας
 • Να υιοθετούν τις εσωτερικές διαδικασίες και μέτρα ελέγχου για την αποτροπή εργατικών ατυχημάτων
 • Να υποστηρίζουν την εταιρεία τους στην επίτευξη των στόχων ασφάλειας και υγείας στο χώρο της εργασίας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Σε Εργοδότες ή εκπροσώπους αυτών που θα διεξάγουν εσωτερικά τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης 
 • Σε διευθυντικά στελέχη που δραστηριοποιούνται στις επιτροπές ασφάλειας 
 • Σε ΕΞΥΠΠ και σε Λειτουργούς Ασφάλειας για επικαιροποίηση των γνώσεών τους 
 • Σε υποψήφιους ΕΞΥΠΠ ως απαιτείται εκ των κριτηρίων έγκρισής τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εισηγήτρια: Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους
Ακαδημαϊκός Τίτλος: BSc Βιολογία, MSc Οργανική Χημεία, MSc Περιβαλλοντική Διαχείριση
Επαγγελματική θέση: Επικεφαλής Επιθεωρήτρια ISO 2000:2018, 45001:2018, 9001:2015


Ενότητες Προγράμματος

Ενότητα 1

Εισαγωγή-Αρχές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία

 • Γνωριμία και συστάσεις εκπαιδευτή και συμμετεχόντων
 • Παρουσίαση σκοπού και εκπαιδευτικών στόχων προγράμματος
 • Νομοθεσία για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία-Πρόνοιες
 • Βασικοί Κανονισμοί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας- Πρόνοιες
 • Επιτροπές Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας (σύσταση, προσόντα μελών, καθήκοντα και αρμοδιότητες)

Ενότητα 2

Διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων στην εργασία

 • Ορισμοί
 • Απαιτήσεις νομοθεσίας για την διαδικασία εκτίμησης
 • Τύποι Μεθοδολογιών
 • Τύποι υπολογισμού Δεικτών Επικινδυνότητας

Ενότητα 3

Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας

 • Τεχνικές επιθεώρησης
 • Προετοιμασία και Σχεδιασμός-Ετοιμασία λίστας ελέγχου
 • Υλοποίηση επιθεώρησης
 • Υποβολή εκθέσεων

Ενότητα 4

Τήρηση αρχείου ασφάλειας και υγείας στην εργασία

 • Προσδιορισμός απαιτούμενης τεκμηρίωσης
 • Εργασία σε ομάδες- σύνταξη πολιτικής
 • Ετοιμασία αρχείων μετρήσεων, παρακολούθησης επίδοσης και ατυχημάτων/επικίνδυνων συμβάντων, εκπαίδευσης

Ενότητα 5

Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας

 • Νομικό πλαίσιο
 • Οριζόντια νομοθεσία
 • Πρακτικές ασκήσεις – σενάρια υπολογισμού αριθμού χώρων υγειονομικών διευκολύνσεων, θερμοκρασίας, έντασης φωτισμού, εναλλαγών αέρα σε διαφορετικούς χώρους εργασίας

Ενότητα 6

Πυρασφάλεια

 • Βασικοί ορισμοί
 • Σύσταση ομάδας πυρασφάλειας
 • Μέτρα αποφυγής πυρκαγιών και εκρήξεων
 • Μέσα πυρόσβεσης – επιλογή-αρχείο συντήρησης
 • Αντιμετώπιση περιστατικού

Ενότητα 7

Σχέδια δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης – Σήμανση

 • Σενάρια κινδύνου
 • Διαδικασία αντιμετώπισης-εκκένωσης κτιρίων
 • Σηματοδοσία χώρων και εξοπλισμού
 • Προετοιμασία σχεδίου δράσης-Πρακτική άσκηση σε ομάδες

Ενότητα 8

Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις – Κίνδυνοι κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

 • Ορισμός
 • Ανθρωπομετρία
 • Οργάνωση χώρου εργασίας
 • Άρση φορτίων
 • Παραδείγματα καλών πρακτικών

Ενότητα 9

Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες

 • Χημικές ενώσεις και μείγματα-ορισμοί
 • Βασικές νομικές απαιτήσεις (REACH,CLP)
 • Συλλογή προδιαγραφών-Δελτία δεδομένων ασφαλείας – Ετικέτες -Εργασία σε ομάδες εντοπισμού και καταγραφής κινδύνων
 • Κατηγορίες Βιολογικών Κινδύνων
 • Επιπτώσεις στην υγεία
 • Μέτρα αντιμετώπισης

Ενότητα 10

Φυσικοί παράγοντες

 • Θόρυβος (ορισμοί, μετρήσεις, όρια έκθεσης, μέτρα προστασίας)
 • Θερμικό φορτίο (θερμική καταπόνηση, μετρήσεις και οριακές τιμές Διορθωμένης Ενεργούς Θερμοκρασίας επιπτώσεις στην υγεία, μέτρα προστασίας)
 • Κραδασμοί (τύποι δονήσεων, επιπτώσεις στην υγεία, όργανα μέτρησης και οριακές τιμές έκθεσης, μέτρα προστασίας)
 • Ακτινοβολία (είδη ακτινοβολίας, επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς, όργανα μέτρησης και οριακές τιμές έκθεσης, μέτρα προστασίας)
 • Αερισμός-Ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου
 • Φωτισμός (οπτικό σύστημα, τιμές εντάσεως φωτισμού, θάμβωση, μετρήσεις, μέτρα προστασίας)

Ενότητα 11

Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης

 • Νομοθεσία
 • Προβλήματα υγείας που έχουν σχετιστεί με χρήση ΟΟΑ
 • Ελάχιστες απαιτήσεις
 • Παραδείγματα καλών πρακτικών

Ενότητα 12

Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι

 • Στρες-ορισμός και επιπτώσεις στον άνθρωπο
 • Στατιστικά στοιχεία
 • Συμπτώματα επαγγελματικής εξουθένωσης
 • Στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης

Ενότητα 13

Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας (Μηχανήματα – Εργαλεία χειρός – Συντήρηση – Εξοπλισμός υπό πίεση)

 • Βασικές απαιτήσεις για τη χρήση εξοπλισμού εργασίας
 • Προφυλακτήρες- Γενικές Απαιτήσεις
 • Πηγές κινδύνων-Αιτίες ατυχημάτων
 • Σήμανση και ασφάλιση μηχανών και εγκαταστάσεων (Διαδικασίες ελέγχου, παρακολούθηση, εκτέλεση εργασιών, εκπαίδευση)

Ενότητα 14

Ηλεκτρικοί κίνδυνοι

 • Βασικοί ορισμοί (δυναμικό, ένταση, αγωγοί)
 • Ηλεκτρικοί κίνδυνοι (άμεσοι, έμμεσοι)
 • Βασικοί κανόνες ασφάλειας
 • Μέτρα προστασίας

Ενότητα 15

Ασφάλεια & Υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος.

 • Σχέδιο ασφάλειας και υγείας
 • Φάκελος ασφάλειας και υγείας
 • Ρόλοι και αρμοδιότητες
 • Εκτίμηση κινδύνων πτώσης από ύψος
 • Κώδικας Πρακτικής για εργασίας σε Ύψος

Ενότητα 16

Διακίνηση προσώπων και οχημάτων

 • Παραδείγματα κίνησης πεζών σε χώρους διέλευσης οχημάτων
 • Ασφαλής διαχείριση περονοφόρων
 • Οριοθέτηση
 • Σήμανση
 • Θέσπιση εσωτερικών διαδικασιών

Ενότητα 17

Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

 • Ορισμοί- Προδιαγραφές
 • Βασικές Νομοθετικές Υποχρεώσεις Εργοδοτών και εργοδοτουμένων
 • Κατηγορίες ΜΑΠ

Ενότητα 18

Εκτίμηση των κινδύνων- Περιπτωσιακή μελέτη

 • Παραδείγματα γραπτών εκτιμήσεων κινδύνων σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
 • Εργασία σε ομάδες- Μελέτη περίπτωσης εκπόνησης γραπτής εκτίμησης των κινδύνων σε παράδειγμα εργασιακού χώρου
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους - Lead Auditor Quality, Occupational Health & Safety, Food Safety Management Systems

Η Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους είναι έμπειρη Επιθεωρήτρια Ποιότητας, Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας, και Συστημάτων Διαχείρισης Τροφίμων. Εργάζεται ως Διευθύντρια στην F.S.Q. Ltd από τον Σεπτέμβριο του 2018, στην Κύπρο. Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, έναν στη Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλλοντος από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και έναν στην Οργανική Χημεία από το Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε και το προπτυχιακό της στις Βιολογικές Επιστήμες.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 900.00
 • € 700.00
 • € 0.00
 • € 200.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 900.00
 • € 0.00
 • € 171.00
 • € 900.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 03 Οκτ 2024

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 10 Οκτ 2024

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 17 Οκτ 2024

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 24 Οκτ 2024

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 31 Οκτ 2024

Ώρα

08:30 - 16:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Πρόγραμμα Ισορροπίας Εργασίας - Προσωπικής Ζωής και Διαχείρισης Άγχους...

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν αυξημένα περιστατικά εργασιακής εξουθένωσης, υψηλά επίπεδα άγχους, ανισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής, αναποτελεσματική επικοινωνί...

18/09/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Eνίσχυση της Συναισθηματικής Ευεξίας, της Ανοιχτής Επικοινωνίας και Συ...

Αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης αποσκοπεί στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η προσφορά τους αναγνωρίζ...

02/10/2024 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης)...

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα εφόδια στην εταιρεία να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους της για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτω...

03/10/2024 08:30

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Η Συναισθηματική καλλιέργεια και η κίνηση ως εργαλεία ανάπτυξης της αυ...

Η δημιουργία του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης προκύπτει από την ανάγκη κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε εξειδικευμένα θέματα, ώστε η συναισθηματική νοημ...

05/10/2024 08:30

36 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Συντονιστής Ασφάλειας και Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ώστε να προετοιμάσει κατάλληλα τα άτομα που θα το παρακολουθήσουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ως Συντονιστ...

08/10/2024 08:30

49 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Κανονισμοί της 17ης Έκδοσης BS 7671:2015...

Οι νέοι Κανονισμοί της 17ης έκδοσης του προτύπου BS7671:2008 (2015) περιλαμβάνουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις με στόχο την ενίσ...

04/11/2024 08:00

42 ώρες (7 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Βασική Εκπαίδευση στις Απαιτήσεις Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τρο...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2018 το οποίο καθοδηγεί αποτελεσματικά όλους τ...

06/11/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σχεδιασμός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τις ...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας ISO 45001:2018 στις οποίες πρέπει επιτύχει συμμόρ...

04/12/2024 08:30

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online