Ελάχιστη εκπαίδευση οριζόμενων προσώπων της ΕΣΥΠΠ ή αυτοεργοδοτουμένων ή εργοδοτών που διεξάγουν τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης ή προέδρων των επιτροπών ασφαλείας (Κ.Δ.Π 158/2021)

- Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

26 Σεπ 2024 09:00 31 Οκτ 2024 15:30
Ελληνικά
36 ώρες ( 6 μέρες )
presentation img Μιχαήλ Τσάγγας
anad greek logo
Ελάχιστη εκπαίδευση οριζόμενων προσώπων της ΕΣΥΠΠ ή αυτοεργοδοτουμένων ή εργοδοτών που διεξάγουν τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης ή προέδρων των επιτροπών ασφαλείας (Κ.Δ.Π 158/2021)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελάχιστη εκπαίδευση οριζόμενων προσώπων της ΕΣΥΠΠ ή αυτοεργοδοτουμένων ή εργοδοτών που διεξάγουν τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης ή προέδρων των επιτροπών ασφαλείας (Κ.Δ.Π 158/2021)

Στις 2 Απριλίου 2021 εγκρίθηκαν από την Βουλή των Αντιπροσώπων και στις 23/4/2021 τέθηκαν σε εφαρμογή οι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις περί Διαχείρισης θεμάτων Ασφάλειας κι υγείας στην εργασία, Κ.Δ.Π. 158/2021. Λίγους μήνες πιο πριν, τον Δεκέμβριο του 2020, τροποποιήθηκε και η ίδια η νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία (Ν. 89(Ι)/1996-2020).

Οι Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 158/2021 αντικαθιστούν τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 173/2002 με σκοπό την βελτίωση της νομοθεσίας και συμμόρφωσης του Κράτους μας με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Αρχής για τα θέματα της επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι κανονισμοί αντικαθιστούν τις Κ.Δ.Π. 134/1997 για τις Επιτροπές Ασφαλείας.

Οι Κανονισμοί συνοδεύονται από τέσσερα διατάγματα,(1) για την σύσταση της Επιτροπής Ασφάλειας (Κ.Δ.Π. 237/2021), (2) την Ελάχιστη Εκπαίδευση στα Θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Κ.Δ.Π. 238/2021), (3) τον καθορισμό του αριθμού των Αντιπροσώπων Ασφάλειας (Κ.Δ.Π. 239/2021) και (4) τον Κώδικας Πρακτικής για τη Διαβούλευση Εργοδότη με τους Εργοδοτούμενους στα Θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Κ.Δ.Π. 240/2021).

Ο εργοδότης καλείται να ορίσει γραπτώς τους ΕΣΥΠΠ που τον πλαισιώνουν και αναλαμβάνουν την εφαρμογή των απαιτήσεων των Κανονισμών.

Ο εργοδότης καλείται να καταρτίσει το προσωπικό της επιχείρησης που ασχολούνται με τις Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) ώστε να καλυφθεί η νομοθετική απαίτηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 17(3) Κ.Δ.Π 158/2021. Επίσης η ελάχιστη εκπαίδευση για τους ΕΣΥΠΠ ορίζεται στις 35 ώρες (Κ.Δ.Π. 238/2021) Παράρτημα Ι «ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΣΥΠΠ ή ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ή ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΥΝ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ή ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

Με την τροποποίησης της Νομοθεσίας περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία τον Δεκέμβριο του 2020, δίδεται εξουσία στους επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης να επιβάλλουν εξώδικα πρόστιμα, ύψους €500 για κάθε παράβαση της νομοθεσίας και των κανονισμών.

Με την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης οι Συμμετέχοντες θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το πρόγραμμα ΕΣΥΠΠ έχει τους ακόλουθους στόχους

 1. Συμμόρφωση με τις Νομοθετικές Απαιτήσεις
 2. Διασφάλιση υψηλών επιπέδων ασφαλείας
 3. Μείωση ατυχημάτων και ασθενειών
 4. στην βελτίωση της αποδοτικότητας
 5. στη διατήρηση μιας καλής θέσης της επιχείρησης στο χώρο και στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος


Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τις βασικές πρόνοιες της Κυπριακής και Ευρωπαϊκή νομοθεσίας σε θέματα ασφάλειας και υγείας
 • Περιγράφουν τις ασφαλείς μεθόδους εργασίας.
 • Κατονομάζουν τα καθήκοντά τους ως μέλη της ΕΣΥΠΠ ή πρόεδροι επιτροπών Α & Υ
 • Φροντίζουν τόσο για τη δική τους επιμόρφωση, όσο και για την επιμόρφωση των άλλων εργοδοτουμένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία
 • Ταξινομούν τις διάφορες πηγές κινδύνου από τον εξοπλισμό εργασίας και τις δραστηριότητες.
 • Ερμηνεύουν την έννοια του ατυχήματος και του παρ’ ολίγον ατυχήματος, των επαγγελματικών ασθενειών, και ποιο είναι το κόστος και οι επιπτώσεις με το οποίο αυτά ισοδυναμούν.
 • Αναγνωρίζουν τους βλαπτικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας και να λαμβάνουν τα κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα για την εξάλειψη τους.
 • Κατανοούν την σημαντικότητα της εφαρμογής προληπτικών συλλογικών και ατομικών μέτρων προστασίας
 • Τεκμηριώνουν τις γνώσεις τους σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.
 • Εκτελούν τις πρόνοιες της Νομοθεσίας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας.
 • Αναπτύσσουν Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας.
 • Οργανώνουν την εφαρμογή μέτρων προστασίας και πρόληψης
 • Διαφυλάττουν την ασφάλεια των ιδίων και των συναδέλφων τους.
 • Συμμετέχουν στις Επιτροπές Ασφάλειας αφού έχουν αποκτήσει την αναγκαία κατάρτιση.
 • Οργανώνουν και να λαμβάνουν μέρος σε ασκήσεις ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών
 • Συμμετέχουν με τους κατάλληλους τρόπους και πρακτικές στην αντιμετώπιση και μείωση των κινδύνων.
 • Αντικρούουν τα προβλήματα ασφάλειας και υγείας που παρουσιάζονται.
 • Παρακινούν τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της επιχείρησης σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
 • Εκτιμούν τους κινδύνους σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
 • Δρουν προληπτικά όσο αφορά την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας και υγείας

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΕΣΥΠΠ:

Αναπληρωτή Λειτουργό Ασφάλειας, Υπεύθυνο και Αναπληρωτή Υπεύθυνο Ασφάλειας, Υπεύθυνα πρόσωπα για Πρώτες Βοήθειες, Πυροπροστασία, Πυρόσβεση, Εκκένωση Χώρων, Πρόεδρο Επιτροπής Ασφάλειας, Άλλα πρόσωπα που ορίζονται από τον εργοδότη ως μέλη της ΕΣΥΠΠ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματολόγιο

 • Ενότητα 1: Νομοθεσία
 • Ενότητα 2: Διαδικασία Εκτίμησης των Κινδύνων στην Εργασία
 • Ενότητα 3: Βασικές αρχές επιθεώρησης χώρων εργασίας
 • Ενότητα 4: Τήρηση Αρχείου Ασφάλειας και Υγείας
 • Ενότητα 5: Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων εργασίας
 • Ενότητα 6: Πυρασφάλεια (μέτρα αποφυγής πυρκαγιών και εκρήξεων, πυρόσβεση, κ.λπ.)
 • Ενότητα 7: Σχέδια δράσης και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης - Σήμανση
 • Ενότητα 8: Εργονομία – Μυοσκελετικές παθήσεις - Κίνδυνοι κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
 • Ενότητα 9: Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες
 • Ενότητα 10: Φυσικοί παράγοντες (θόρυβος, έκθεση σε θερμικό φορτίο, κραδασμοί, ακτινοβολία, αερισμός, φωτισμός κ.λπ.)
 • Ενότητα 11: Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
 • Ενότητα 12: Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι
 • Ενότητα 13: Μηχανικοί κίνδυνοι και εξοπλισμός εργασίας (Μηχανήματα - Εργαλεία χειρός – Συντήρηση - Εξοπλισμός υπό πίεση)
 • Ενότητα 14: Ηλεκτρικοί κίνδυνοι
 • Ενότητα 15: Ασφάλεια και υγεία στα κατασκευαστικά έργα και εργασίες σε ύψος
 • Ενότητα 16: Διακίνηση προσώπων και οχημάτων
 • Ενότητα 17: Μέσα ατομικής προστασίας
 • Ενότητα 18: Εκτίμηση των κινδύνων- Περιπτωσιακή μελέτη


Εκπαιδευτής: Μιχάλης Τσάγγας

Ο εκπαιδευτής είναι εγκεκριμένος από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού ως ΕΕΚ και διαθέτει πολυετή εμπειρία τόσο ως εκπαιδευτής αλλά και ως σύμβουλος σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας. O συγκεκριμένος εκπαιδευτής έχει διεκπεραιώσει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο συγκεκριμένο θεματολόγιο και η επαγγελματική του εμπειρία τον καθιστά κατάλληλο στο να μεταφέρει όχι μόνο γνώσεις αλλά να βοηθήσει του συμμετέχοντες στην βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Μιχαήλ Τσάγγας -
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 880.00
 • € 720.00
 • € 0.00
 • € 160.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 880.00
 • € 170.00
 • € 134.90
 • € 710.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 26 Σεπ 2024

Ώρα

09:00 - 15:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μιχαήλ Τσάγγας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 03 Οκτ 2024

Ώρα

09:00 - 15:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μιχαήλ Τσάγγας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 10 Οκτ 2024

Ώρα

09:00 - 15:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μιχαήλ Τσάγγας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 17 Οκτ 2024

Ώρα

09:00 - 15:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μιχαήλ Τσάγγας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 24 Οκτ 2024

Ώρα

09:00 - 15:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μιχαήλ Τσάγγας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Πέμπτη - 31 Οκτ 2024

Ώρα

09:00 - 15:30

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μιχαήλ Τσάγγας

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Ελάχιστη εκπαίδευση οριζόμενων προσώπων της ΕΣΥΠΠ ή αυτοεργοδοτουμένων ή εργοδοτών που διεξάγουν τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης ή προέδρων των επιτροπών ασφαλείας (Κ.Δ.Π 158/2021)

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Ελάχιστη εκπαίδευση οριζόμενων προσώπων της ΕΣΥΠΠ ή αυτοεργοδοτουμένων...

Ελάχιστη εκπαίδευση οριζόμενων προσώπων της ΕΣΥΠΠ ή αυτοεργοδοτουμένων ή εργοδοτών που διεξάγουν τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης ή προέδρων των επιτρ...

26/09/2024 09:00

36 ώρες (6 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online