Καλές Πρακτικές Διαχείρισης Συμβολαίων στα Κατασκευαστικά Έργα

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Εφοδιαστική Αλυσίδα/ Εμπόριο

21 Μαΐου 2024 09:00 28 Μαΐου 2024 15:30
Ελληνικά
12 ώρες ( 2 μέρες )
anad greek logo
Καλές Πρακτικές Διαχείρισης Συμβολαίων στα Κατασκευαστικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο πρόγραμμα θα παρουσιαστούν τα βασικά είδη Συμβολαίων δημόσιων και ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων. Θα επεξηγηθούν τα τμημάτα των συμβολαίων του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου και ποιος ο ρόλος τους στη κατασκευαστική και οικονομική διαχείριση ενός κατασκευαστικού έργου. Επίσης θα γίνει ανάλυση των υποχρεώσεων και των ευθυνών των μερών όπως και της τεκμηρίωσης των αλλαγών και απαιτήσεων στα κατασκευαστικά έργα. Τέλος θα γίνει αναφορά στις διάφορες μεθόδους επίλυσης διαφορών και θα δοθούν παραδείγματα.

Η ανάγκη κατάρτισης στα ιδιωτικά και δημόσια συμβόλαια είναι σημαντική για όλους όσους εμπλέκονται στην διαχείρηση κατασκευαστικών έργων.

Οι συμμετέχοντες απαιτείται να εκπαιδευτούν στην σωστή συμπλήρωση των Συμφωνητικών Εγγράφων και των Παραρτημάτων των Συμβολαίων και να ενημερωθούν για τις κατηγορίες και τους όρους των συμβολαίων όπως και για τις νομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τυχόν παραβάσεις των όρων.

Τέλος απαιτείται να μάθουν ποιές είναι οι υποχρεώσεις, οι ευθύνες και τα δικαιώματα των εμπλεκομένων μερών που προκύπτουν από μία σύμβαση και να γνωρίσουν παραδειγμάτα ερμηνειών από τα Δικαστήρια σημαντικών προνοιών των συμβολαίων.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Διατυπώνουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Εργολάβου στα Συμβόλαια των δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
 • Ερμηνεύουν τις σημαντικότερες πρόνοιες των Συμβολαίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
 • Περιγράφουν ποια είναι η οικονομική και η κατασκευαστική υποχρέωση του Εργολάβου σε κάθε τύπο Συμβολαίου.
 • Εκτελούν τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών.
 • Υλοποιούν με επιτυχία τη διεύθυνση / διαχείριση έργων του ιδιωτικού τομέα.
 • Εκτιμούν και υποβάλουν τεκμηριωμένες μετατροπές.
 • Αποδέχονται την ευθύνη για εργασίες που εκτελούν και τα αποτελέσματα τους.
 • Υιοθετούν και εφαρμόζουν διαδικασίες και ορθές πρακτικές για έλεγχο και παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών στα πλαίσια των συμβολαίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων.
 • Υποστηρίζουν την ορθή διαχείριση των έργων που αναλαμβάνουν.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Διευθυντές και Τεχνικοί Διευθυντές Εργοληπτικών Εταιρειών, Μηχανικοί όλων των κλάδων, Επόπτες, Επιστάτες, Εργοδηγοί, Επιμετρητές Ποσοτήτων και γενικά στελέχη κατασκευαστικών εταιρειών που ασχολούνται με την ετοιμασία και υποβολή προσφορών, την παραγωγή, τη διοίκηση της επιχείρησης, την οικονομική διαχείριση των συμβάσεων και την οικονομική διαχείριση της επιχείρησης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενότητες Προγράμματος

 1. Εναρκτήρια Συνάντηση
 2. Δομή Συμβολαίων
 3. Όροι Συμβολαίων
 4. Υποχρεώσεις και Ευθύνες των μερών
 5. Επίλυση διαφορών
 6. Κατασκευαστική και Οικονομική διαχείριση
 7. Καταληκτική συνάντηση
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 420.00
 • € 240.00
 • € 0.00
 • € 180.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 420.00
 • € 168.00
 • € 47.88
 • € 252.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 21 Μαΐου 2024

Ώρα

09:00 - 15:30

Τοποθεσία:

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Τρίτη - 28 Μαΐου 2024

Ώρα

09:00 - 15:30

Τοποθεσία:

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ - Κέντρο Εκπαίδευσης (Νήσου)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Καλές Πρακτικές Διαχείρισης Συμβολαίων στα Κατασκευαστικά Έργα