Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 45001:2018

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα - Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι - Κατασκευές/ Construction

19 Απρ 2024 09:00 26 Απρ 2024 13:15
Ελληνικά
14 ώρες ( 3 μέρες )
Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 45001:2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας ISO 45001:2018 στις οποίες πρέπει επιτύχει συμμόρφωση κάθε οργανισμός που δεσμεύεται στην καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας στον εργασιακό χώρο. 

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 45001:2018, προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους οργανισμούς που επιθυμούν την καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας και υγείας και την ενίσχυση της επιχειρησιακής απόδοσης λόγω του υψηλού αισθήματος ασφάλειας ανάμεσα στους εργαζόμενους και τρίτα πρόσωπα στο χώρο της εργασίας. 

Ολοκληρώνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας του οργανισμού που εργάζονται, να υλοποιούν εσωτερικές διαδικασίες και επιθεωρήσεις και να υποβάλλουν εισηγήσεις για τη διαρκή βελτίωση των δεικτών επίδοσης του οργανισμού.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να: 

Σε επίπεδο γνώσεων: 

 • Προσδιορίζουν το μοντέλο της διεργασιοκεντρικής προσέγγισης στα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας και την προσέγγιση της διακινδύνευσης
 • Καθορίζουν τις εσωτερικές και εξωτερικές παραμέτρους που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού και να συσχετίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανάγκες και τις προσδοκίες τους στα θέματα Ασφάλειας
 • Προσδιορίζουν τη δομή και τις απαιτήσεις του Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας ISO 45001:2018
 • Συντάσσουν την γραπτή εκτίμηση των κινδύνων για τους χώρους εργασίας
 • Διατυπώνουν τους απαιτούμενους πόρους (ανθρώπινοι, υποδομή, φυσικό περιβάλλον) για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας του οργανισμού τους
 • Συντάσσουν τις εσωτερικές διαδικασίες Ασφάλειας και Υγείας του οργανισμού τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προσδιορισμένων διεργασιών
 • Επιλέγουν τα κριτήρια Ασφάλειας και Υγείας που απαιτούνται κατά την επιλογή προμηθευτών και υπεργολάβων
 • Οργανώνουν αποτελεσματικά την ανασκόπηση της Διοίκησης, εσωτερική επιθεώρηση, αξιολόγηση επίδοσης και παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

 • Αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001:2018
 • Εντάσσουν στις εσωτερικές διαδικασίες τις αρχές Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας όπως αυτές σχετίζονται με το περιεχόμενο του Διεθνούς Προτύπου
 • Εκτελούν τα προληπτικά μέτρα της γραπτής εκτίμησης των κινδύνων και παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των ενεργειών μέσω ενός διεθνώς καθιερωμένου συστήματος διαχείρισης
 • Συντονίζουν την αποτελεσματική και πρακτική εφαρμογή της γραπτής εκτίμησης των κινδύνων
 • Ελέγχουν αποτελεσματικά την τήρηση της απαιτούμενης τεκμηρίωσης που απαιτείται για την αποτελεσματική υλοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών Ασφάλειας και Υγείας του οργανισμού τους
 • Αιτιολογούν αποτελεσματικά τη νομική συμμόρφωση μέσω της εφαρμογής ενός Διεθνούς Προτύπου
 • Επιλέγουν διοικητικές δράσεις για αξιοποίηση των ευκαιριών και μείωση των απειλών που έχουν επίπτωση σε θέματα ασφάλειας και υγείας

Σε επίπεδο στάσεων: 

 • Εκτιμούν τα οφέλη που αποκομίζονται από ένα αποτελεσματικά σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας που επικεντρώνεται στον οργανισμό τους
 • Κινητοποιούν τους συναδέλφους τους στην καλλιέργεια κουλτούρας ασφάλειας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται Σε διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων, Λειτουργούς Ασφάλειας, Αναπληρωτές Λειτουργούς Ασφάλειας, Υπεύθυνους Ασφάλειας και Αναπληρωτές Υπεύθυνους Ασφάλειας, ΕΞΥΠΠ, μέλη της Επιτροπής Ασφαλείας και σε εκπροσώπους της διοίκησης που διορίζονται ως Πρόεδροι των Επιτροπών Ασφαλείας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εισηγήτρια: Νίκη Μυριάνθους Νεοφύτου

Ακαδημαϊκός Τίτλος: BSc Βιολογία, MSc Οργανική Χημεία, MSc Περιβαλλοντική Διαχείριση

Επαγγελματική θέση: Επικεφαλής Επιθεωρήτρια ISO 2000:2018, 45001:2018, 9001:2015


Ενότητες Προγράμματος

Ενότητα 1

Επισκόπηση του Προτύπου ISO 45001:2018

 • Δομή Προτύπου σε σχέση με άλλα Διεθνή Πρότυπα-Σύγκριση
 • Διεργασίες (ορισμός, εισερχόμενα, εξερχόμενα, πόροι)

Ενότητα 2

Πλαίσιο Λειτουργίας του οργανισμού

 • Ενδογενείς και εξωγενείς παράμετροι
 • Ενδιαφερόμενα μέρη (ανάγκες, προσδοκίες)
 • Πεδίο εφαρμογής
 • Πρακτική άσκηση εντοπισμού και περιγραφής πλαισίου εφαρμογής Προτύπου

Ενότητα 3

Σχεδιασμός- Αξιολόγηση Διακινδύνευσης

 • Εντοπισμός απαιτούμενων διεργασιών, απειλών και ευκαιριών
 • Σχεδιασμός ενεργειών για αξιοποίηση ευκαιριών και μείωση εμφάνισης απειλών σε διοικητικό επίπεδο
 • Θέσπιση στόχων
 • Πρακτική άσκηση εντοπισμού διεργασιών, απειλών και ευκαιριών

Ενότητα 4

Νομική συμμόρφωση

 • Εντοπισμός απαιτήσεων νομοθεσίας
 • Αξιολόγηση συμμόρφωσης
 • Δημιουργία μητρώου παρακολούθησης νομοθεσίας-παραδείγματα

Ενότητα 5

Δέσμευση της Ηγεσίας στην πολιτική Ασφάλειας και Υγείας

 • Συμμετοχή και Διαβούλευση
 • Επιτροπές-Ρόλοι, αρμοδιότητες, υπευθυνότητες
 • Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας (εργασία σε ομάδες συγγραφής πολιτικής Ασφάλειας και Υγείας)

Ενότητα 6

Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων

 • Παραδείγματα γραπτών εκτιμήσεων κινδύνων σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας
 • Εργασία σε ομάδες- Μελέτη περίπτωσης ένταξη γραπτής εκτίμησης των κινδύνων σε ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, παράδειγμα εργασιακού χώρου

Ενότητα 7

Απαιτήσεις επάρκειας πόρων για την υλοποίηση των διεργασιών

 • Επάρκεια προσωπικού
 • Επάρκεια υποδομών
 • Περιβάλλον υλοποίησης διεργασιών

Ενότητα 8

Απαιτήσεις για προμήθειες

 • Επιλογή, σύστημα αξιολόγησης προμηθευτών, υπεργολάβων , συνεργατών
 • (πρακτική άσκηση- θέσπιση κριτηριών επιλογής και συστήματος αξιολόγησης)

Ενότητα 9

Απαιτήσεις για προμήθειες

 • Επιλογή, σύστημα αξιολόγησης προμηθευτών, υπεργολάβων , συνεργατών
 • (πρακτική άσκηση- θέσπιση κριτηριών επιλογής και συστήματος αξιολόγησης)

Ενότητα 10

Απαιτήσεις για προμήθειες

 • Προσδιορισμός απαιτούμενης τεκμηρίωσης
 • Τήρηση αρχείων (κωδικοποίηση, μορφή )
 • Εσωτερική εξωτερική επικοινωνία-τεκμηρίωση

Ενότητα 11

Λειτουργική διαχείριση

 • Υλοποίηση προληπτικών μέτρων
 • Σύνταξη εσωτερικών διαδικασιών
 • Έλεγχος αποτελεσματικότητας- παρακολούθηση- αναθεώρηση
 • Σχέδιο δράσης σε πιθανά σενάρια έκτακτης ανάγκης-Συχνότητα ασκήσεων ετοιμότητας

Ενότητα 12

Μη συμμορφώσεις, διορθωτικές προληπτικές ενέργειες

 • Ορισμός, κατηγορίες
 • Σύνταξη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου
 • Εργασία σε ομάδες- Παραδείγματα, εντοπισμός, συγγραφή μη συμμορφώσεων, υποβολή προτάσεων

Ενότητα 13

Εσωτερική Επιθεώρηση

 • Προγραμματισμός και προετοιμασία για την επιθεώρηση
 • Επάρκεια επιθεωρητών
 • Τύποι επιθεωρήσεων
 • Τεχνικές συλλογής στοιχείων
 • Σύνταξη εκθέσεων- Χρήση Εντύπων-Πρακτική Άσκηση

Ενότητα 14

Ανασκόπηση της Διοίκησης

 • Εισερχόμενα διεργασίας
 • Εξερχόμενα διεργασίας
 • Διατύπωση αποτελεσμάτων
 • η ανασκόπηση ως εργαλείο συνεχούς βελτίωσης της επίδοσης των διεργασιών
Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους - Lead Auditor Quality, Occupational Health & Safety, Food Safety Management Systems

Η Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους είναι έμπειρη Επιθεωρήτρια Ποιότητας, Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας, και Συστημάτων Διαχείρισης Τροφίμων. Εργάζεται ως Διευθύντρια στην F.S.Q. Ltd από τον Σεπτέμβριο του 2018, στην Κύπρο. Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, έναν στη Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλλοντος από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και έναν στην Οργανική Χημεία από το Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε και το προπτυχιακό της στις Βιολογικές Επιστήμες.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 350.00
 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 70.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 350.00
 • € 0.00
 • € 66.50
 • € 350.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 19 Απρ 2024

Ώρα

09:00 - 14:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 23 Απρ 2024

Ώρα

09:00 - 14:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 26 Απρ 2024

Ώρα

09:00 - 13:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 45001:2018

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τις ...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας ISO 45001:2018 στις οποίες πρέπει επιτύχει συμμόρ...

19/04/2024 09:00

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Μικτή Εκπαίδευση

Εκπαίδευση Αντιπροσώπων Ασφαλείας...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα προετοιμάζει με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες τα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν στις επιτροπές ασφάλειας ως αντιπ...

13/05/2024 09:00

6 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός

Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης)...

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα εφόδια στην εταιρεία να επιτύχει τους στρατηγικούς στόχους της για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτω...

20/05/2024 08:00

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Λεμεσός