Βασική εκπαίδευση στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

05 Μαρτίου 2024 09:00 12 Μαρτίου 2024 13:15
Ελληνικά
14 ώρες ( 3 μέρες )
Βασική εκπαίδευση στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο κατευθύνει αποτελεσματικά όλους τους οργανισμούς ανεξαρτήτως φύσης δραστηριότητας ή μεγέθους στις ενέργειες που πρέπει να προβούν ώστε να παρέχουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να: 

Σε επίπεδο γνώσεων: 

 • Να προσδιορίζουν το μοντέλο της διεργασιοκεντρικής προσέγγισης στα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας και την προσέγγιση της διακινδύνευση
 • Να καθορίζουν τις εσωτερικές και εξωτερικές παραμέτρους που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού και να συσχετίζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Να προσδιορίζουν τη δομή και τις απαιτήσεις του Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
 • Να διατυπώνουν τους απαιτούμενους πόρους για την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του οργανισμού τους
 • Να συντάσσουν τις εσωτερικές διαδικασίες Ποιότητας του οργανισμού τους
 • Να επιλέγουν τα κριτήρια Ποιότητας που απαιτούνται κατά την επιλογή προμηθευτών και υπεργολάβων
 • Να οργανώνουν Διεργασίες Ποιότητας (ανασκόπηση, εσωτερική επιθεώρηση, αξιολόγηση επίδοσης)

Σε επίπεδο δεξιοτήτων: 

 • Να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015
 • Να ελέγχουν αποτελεσματικά την τήρηση της απαιτούμενης τεκμηρίωσης που απαιτείται για την υλοποίηση των διαδικασιών Ποιότητας του οργανισμού τους
 • Να εντάσσουν στις εσωτερικές διαδικασίες τις αρχές Διαχείρισης Ποιότητας όπως αυτές σχετίζονται με το περιεχόμενο του ISO 9001
 • Να διατηρούν την επάρκεια των απαιτούμενων πόρων για την διασφάλιση ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών
 • Να ενεργοποιούν τα μέλη της ομάδας τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

Σε επίπεδο στάσεων: 

 • Να αισθανθούν τα οφέλη που αποκομίζονται από ένα αποτελεσματικά σχεδιασμένο και ανεπτυγμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που επικεντρώνεται στον οργανισμό τους
 • Να υποστηρίξουν αποτελεσματικά τη δέσμευση της ηγεσίας στην παροχή ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμογή ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 

Περιλαμβάνονται επαγγελματίες όπωςEπιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Σύμβουλοι που αναπτύσσουν ΣυστήματαΔιαχείρισης Ποιότητας, υπεύθυνοι Ποιότητας, στελέχη οργανισμών, υπεύθυνοι τμημάτων,διευθυντικό και διοικητικό προσωπικό, εσωτερικοί επιθεωρητές και γενικότερα σε όσουςεπιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και υψηλών απαιτήσεων γνώση σχετικά με τοΔιεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εισηγήτρια: Νίκη Μυριάνθους Νεοφύτου

Ακαδημαϊκός Τίτλος: BSc Βιολογία, MSc Οργανική Χημεία, MSc Περιβαλλοντική Διαχείριση

Επαγγελματική θέση: Επικεφαλής Επιθεωρήτρια ISO 2000:2018, 45001:2018, 9001:2015


Ενότητες Προγράμματος

Ενότητα 1

Εισαγωγή

 • Παρουσίαση του Προγράμματος, σκοπός και αντικείμενο της εκπαίδευσης
 • Πεδίο εφαρμογής Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015
 • Όροι και ορισμοί

Ενότητα 2

Επισκόπηση του Προτύπου ISO 9001:2015

 • Δομή Προτύπου σε σχέση με άλλα Διεθνή Πρότυπα
 • Διεργασιοκεντρική Προσέγγιση
 • Διεργασίες (ορισμός, εισερχόμενα, εξερχόμενα, πόροι)
 • Πρακτική άσκηση εντοπισμού και περιγραφής διεργασιών

Ενότητα 3

Πλαίσιο Λειτουργίας του οργανισμού

 • Ενδογενείς και εξωγενείς παράμετροι
 • Ενδιαφερόμενα μέρη (ανάγκες, προσδοκίες)
 • Πεδίο εφαρμογής και διεργασίες

Ενότητα 4

Αξιολόγηση Διακινδύνευσης

 • Εντοπισμός απειλών και ευκαιριών
 • Τεχνικές αξιολόγησης
 • Σχεδιασμός ενεργειών και παρακολούθηση
 • Πρακτική άσκηση

Ενότητα 5

Δέσμευση της Ηγεσίας στην πολιτική ποιότητας

 • Ρόλοι, αρμοδιότητες, υπευθυνότητες
 • Πολιτική ποιότητας (εργασία σε ομάδες συγγραφής πολιτικής ποιότητας)
 • Απαιτήσεις πελατών
 • Θέσπιση ποιοτικών στόχων

Ενότητα 6

Απαιτήσεις επάρκειας πόρων

 • Επάρκεια προσωπικού
 • Επάρκεια υποδομών
 • Περιβάλλον υλοποίησης διεργασιών

Ενότητα 7

Έλεγχος τεκμηριωμένης πληροφορίας

 • Απαιτήσεις τεκμηρίωσης
 • Τήρηση αρχείων
 • Εσωτερική εξωτερική επικοινωνία-τεκμηρίωση

Ενότητα 8

Απαιτήσεις διαχείρισης λειτουργίας οργανισμού- Υλοποίησης διεργασιών

 • Προκαταρκτικά βήματα υλοποίησης δραστηριοτήτων
 • Εισερχόμενα (νομικές απαιτήσεις, απαιτήσεις πελατών, ένταξη απαιτήσεων στις εσωτερικές διαδικασίες)
 • Σύνταξη εσωτερικών διαδικασιών
 • Σχεδιασμός νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Επιλογή, σύστημα αξιολόγησης προμηθευτών υπεργολάβων (πρακτική άσκηση-θέσπιση κριτηριών επιλογής και συστήματος αξιολόγησης)
 • Αποδέσμευση- έλεγχος μη συμμορφούμενων
 • Ιχνηλασιμότητα

Ενότητα 9

Εσωτερική Επιθεώρηση

 • Προγραμματισμός και προετοιμασία για την επιθεώρηση
 • Επάρκεια επιθεωρητών
 • Τύποι επιθεωρήσεων
 • Τεχνικές συλλογής στοιχείων
 • Σύνταξη εκθέσεων
 • Μη συμμορφώσεις, διορθωτικές προληπτικές ενέργειες (εργασία σε ομάδες, εντοπισμός, συγγραφή, προτάσεις)

Ενότητα 10

Ανασκόπηση της Διοίκησης

 • Εισερχόμενα διεργασίας
 • Εξερχόμενα διεργασίας
 • Διατύπωση αποτελεσμάτων
 • Αξιολόγηση επίδοσης
Trainer's Information
Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους - Lead Auditor Quality, Occupational Health & Safety, Food Safety Management Systems

Η Νίκη Νεοφύτου Μυριάνθους είναι έμπειρη Επιθεωρήτρια Ποιότητας, Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας, και Συστημάτων Διαχείρισης Τροφίμων. Εργάζεται ως Διευθύντρια στην F.S.Q. Ltd από τον Σεπτέμβριο του 2018, στην Κύπρο. Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, έναν στη Διαχείριση και Προστασία του Περιβάλλοντος από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου και έναν στην Οργανική Χημεία από το Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε και το προπτυχιακό της στις Βιολογικές Επιστήμες.

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 350.00
 • € 280.00
 • € 0.00
 • € 70.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 350.00
 • € 0.00
 • € 66.50
 • € 350.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 05 Μαρτίου 2024

Ώρα

09:00 - 14:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 08 Μαρτίου 2024

Ώρα

09:00 - 14:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τρίτη - 12 Μαρτίου 2024

Ώρα

09:00 - 13:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Βασική εκπαίδευση στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Βασική εκπαίδευση στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Διαχείρισης Πο...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του Προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο κατευθύνει αποτελεσματικά όλου...

05/03/2024 09:00

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας σύμφωνα με τις ...

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας ISO 45001:2018 στις οποίες πρέπει επιτύχει συμμόρ...

19/04/2024 09:00

14 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Μικτή Εκπαίδευση