Διαχείριση της Ασφάλειας & Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα

- Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία - Κατασκευές/ Construction - Πιστοποιήσεις/ Προσόντα/ Άδειες

20 Ιουν 2024 09:00 20 Ιουν 2024 17:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
anad greek logo
Διαχείριση της Ασφάλειας & Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο τομέας των κατασκευών είναι ένας τομέας υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που διαθέτει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Η βελτίωση της ασφάλειας και υγείας στα κατασκευαστικά έργα μπορεί να επιτευχθεί με την προληπτική δράση.

Η αποτελεσματική πρόληψη των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων μπορεί να επιτευχθεί με την ορθή εφαρμογή των αρχών πρόληψης από το στάδιο της σύλληψης της ιδέας και σε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός έργου (μελέτη / σχεδιασμός έργου, διαδικασία προσφορών, οργάνωση εργοταξίου, εκτέλεση εργασιών), καθώς και κατά τις μελλοντικές εργασίες έκτακτης και τακτικής συντήρησης, κατασκευής προσθηκών, αποξήλωσης ή/και κατεδάφισής του.

Οι διατάξεις των σχετικών Κανονισμών επιβάλλουν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή διαδικασιών και εργαλείων πρόληψης που διασφαλίζουν την εφαρμογή των αρχών πρόληψης και τη συνεργασία και τον συντονισμό των διαφόρων συντελεστών του κατασκευαστικού έργου κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου, κατά τη διαδικασία των προσφορών, κατά το στάδιο της κατασκευής του, καθώς και κατά την εκτέλεση εργασιών καθόλη τη διάρκεια της ζωής του έργου.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να: 

Σε επίπεδο γνώσεων 

 • Να συσχετίζουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα θέματα της ασφάλειας και υγείας και της γραπτής εκτίμησης του κινδύνου στους χώρους εργασίας 
 • Να διατυπώνουν τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τόσο των εργοδοτών όσο και των εργοδοτουμένων για τα θέματα ασφάλειας και υγείας. 
 • Να απαριθμούν και να καταγράφουν τις πηγές κινδύνου στο χώρο εργασίας. 
 • Να ταξινομούν το επίπεδο επικινδυνότητας των διαφόρων δραστηριοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

 • Να επιλέγουν τον κατάλληλο εξοπλισμό εργασίας. 
 • Να επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας στην εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας και υγείας. 
 • Να οργανώνουν σωστά τη θέση εργασίας τους. 
 • Να αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κατάλληλο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας.  
 • Να εκτελούν το ρόλο των Συντονιστών για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου και κατά την εκτέλεση του. 
 • Να επιλέγουν τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση του κινδύνου και την πρόληψη ατυχημάτων.  
 • Να αναπτύσσουν την κατάρτιση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και του Φάκελου Ασφάλειας και Υγείας.

Σε επίπεδο στάσεων 

 • Να υιοθετούν τις εισηγήσεις που συμβάλουν στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία.  
 • Να κρίνουν κατά πόσο τα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζονται είναι ικανοποιητικά ή χρήζουν βελτίωσης. 
 • Να συμμετέχουν ενεργά στις συντονιστικές επιτροπές ασφάλειας και υγείας. 
 • Να συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στελέχη επιχειρήσεων του τομέα των κατασκευών τα οποία ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων και στρατηγικού σχεδιασμού στον οργανισμό, σε Λειτουργούς Ασφάλειας, σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα συντονιστή ασφάλειας και υγείας, σε εργολάβους και σε πρόσωπα που έχουν εμπλοκή στον τομέα των κατασκευών.

Πληροφορίες Εκπαιδευτή
Μάριος Χαραλάμπους - Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MIAC Services Ltd

Ο Μάριος Χαραλάμπους είναι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της MIAC Services Ltd

Ο Μάριος έχει την ικανότητα να κάνει αυτό που πρέπει να γίνει, χωρίς να επηρεάζεται από άλλους ανθρώπους ή καταστάσεις. Είναι αφοσιωμένος, έμπειρος και με αυτοπεποίθηση στην αντιμετώπιση και διαχείριση τυχόν προκλήσεων. Έχει αποδεδειγμένο ιστορικό υψηλών επιδόσεων και υψηλής ποιότητας εργασίας.

Είναι εγκεκριμένος Παροχέας Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο Μάριος είναι επίσης Εγκεκριμένος Διευθυντής Ασφάλειας (EUROSHM) από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Επαγγελματικών Οργανισμών Ασφάλειας και Υγείας (ENSHPO).

Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 195.00
 • € 140.00
 • € 0.00
 • € 55.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 195.00
 • € 0.00
 • € 37.05
 • € 195.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Πέμπτη - 20 Ιουν 2024

Ώρα

09:00 - 17:15

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ:

Μάριος Χαραλάμπους

Τοποθεσία:

Hilton Nicosia

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Διαχείριση της Ασφάλειας & Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Διαχείριση της Ασφάλειας & Υγείας στα Κατασκευαστικά Έργα...

Ο τομέας των κατασκευών είναι ένας τομέας υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που διαθέτει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Η βελτίωση της ασφάλειας κ...

20/06/2024 09:00

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Hilton Nicosia