BIM REVIT For Engineers

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Πληροφορική - Χρήστες - Κατασκευές/ Construction

13 Μαρτίου 2024 14:30 17 Απρ 2024 18:45
Αγγλικά
32 ώρες ( 8 μέρες )
BIM REVIT For Engineers

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η τεχνολογία BIM προσφέρει μια σύγχρονη διαδικασία εργασίας και διαχείρισης πληροφοριών σε ένα συν-εργασιακό περιβάλλον της ομάδας εκτέλεσης των Έργων, που επιτρέπει σε όλους να κατανοήσουν το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση ενός κτιρίου μέσω της χρήσης ενός 3D ψηφιακού μοντέλου.

Το BIM είναι μια νέα τεχνολογία που μέσα από τα καινοτόμα εργαλεία της προσφέρει την δυνατότητα για υψηλή απόδοση επένδυσης και αύξηση της παραγωγικότητας στην Οικοδομική Βιομηχανία Architecture-Engineering- Construction (AEC).


ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του Building Information Modeling (BIM) είναι η κοινή χρήση του 3D ψηφιακού μοντέλου ενός έργου ως πηγή πληροφοριών για όλους τους συμμετέχοντες, προκειμένου να προσομοιώσουν και να αναλύσουν πιθανά προβλήματα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου, από τη σύλληψη έως το στάδιο έναρξης της λειτουργίας του.

Η εκπαίδευση είναι μέρος της στρατηγικής που θα βοηθήσει στη βελτίωση της υιοθέτησης των διαδικασιών BIM από τον κλάδο της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας. Η επιτυχία της υιοθέτησης του BIM από τη βιομηχανία θα εξαρτηθεί από το πόσο ολοκληρωμένη είναι η αναδιάρθρωση του κλάδου για να υποστηρίξει την υιοθέτηση του BIM, την τήρηση των Νομοθεσιών και την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων.


Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Να περιγράφουν, αναλύουν και επεξηγούν την νέα τεχνολογία BIM (Building Information Modeling)
 • Να αναγνωρίζουν την χρησιμότητα της τεχνολογίας BIM στην καθημερινή πρακτική των Εργολάβων και · Υπεργολάβων.
 • Να συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας σε σχέση με προηγούμενες παραδοσιακές μεθόδους Οργάνωσης και Εκτέλεσης Έργων.
 • Να εφαρμόζουν τη ροή των εργασιών σε περιβάλλον BIM (Building Information Modeling).
 • Να χρησιμοποιούν εργαλεία που εξυπηρετούν τις διάφορες φάσεις των πιο πάνω εργασιών
 • Να περιγράφουν τα αποτελέσματα με την εφαρμογή του BIM και να εξάγουν συμπεράσματα
 • Να αποδέχονται τα πλεονεκτήματα στην χρήση των νέων εργαλείων παραγωγής Έργων και ειδικά το · Revit.
 • Να υποστηρίζουν ότι η γνώση της νέας τεχνολογία τους δίνει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες Οργάνωσης · και Εκτέλεσης Έργων
 • Να υιοθετούν ότι η διαδικασία BIM είναι συνεργασιακή και χρειάζεται την συμβολή όλων των εμπλεκομένων στην παραγωγή Έργων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Μηχανικούς όλων των Κλάδων που εργοδοτούνται σε Εργοληπτικές Εταιρείες και επιθυμούν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους μέσα από παρουσιάσεις και συζήτηση πρακτικών παραδειγμάτων από την καθημερινή πράξη στα εργοτάξια και να αποκτήσουν μια σφαιρική αντί-ληψη για το αντικείμενο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Topics

Unit 1. Introduction to BIM and Revit

 • Introduction
 • BIM and Revit
 • The-Ultimate-Guide-to-Getting-Started-with-BIM
 • The-Ultimate-Glossary-of-BIM-Terms-You-Should-Know

Ανάλυση περιεχομένου:

 • Εισαγωγική διάλεξη για την τεχνολογία BIM (Building Information Modeling) και επεξήγηση των διαδικασιών που περιλαμβάνονται στην σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής έργων.
  Πως δημιουργείται ένα μοντέλο, χειρισμός και κατανόηση των περιεχόμενων στοιχείων.
 • Θα επεξηγηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες έναρξης εργασίας στο περιβάλλον BIM.
 • Θα γίνει αναφορά στο νέο λεξιλόγιο και τους νέους ορισμούς.
 • Θα προβληθούν εκπαιδευτικά Video, θα επεξηγηθεί το περιεχόμενο και θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.


Unit 2. 5 Benefits-of-BIM- Implementation

 • 7 Ways BIM Helps a General Contractor
 • 5 Ways BIM Can Help a Subcontractor

Ανάλυση περιεχομένου:

 • Επεξήγηση των πλεονεκτημάτων στην εφαρμογή της νέας τεχνολογίας.
 • Πλεονεκτήματα και τρόποι εφαρμογής για τους Κυρίους Εργολάβους.
 • Πλεονεκτήματα και τρόποι εφαρμογής για τους Υπ-Εργολάβους.
 • Θα προβληθούν εκπαιδευτικά Video, θα επεξηγηθεί το
 • περιεχόμενο και θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.


Unit 3. Final-8-Crucial-Mistakes-in-BIM-Implementation

 • 5-Game-Changing-BIM-Trends

Ανάλυση περιεχομένου:

 • Επεξήγηση και ανάλυση των βασικών λαθών κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας.
 • Ποιοι επωφελούνται και πιες είναι οι νέες τάσεις στην τεχνολογία για την οικοδομική βιομηχανία.
 • Θα προβληθούν εκπαιδευτικά Video, θα επεξηγηθεί το περιεχόμενο και θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.


Unit 4. BIM-Execution-Plan-BXP-What-Why-When-and-How

 • BIM-Dimensions-3D-4D-5D-6D-and-7D-BIM-Explained_-Definition-Benefits

Ανάλυση περιεχομένου:

 • Επεξήγηση του Σχεδίου Εφαρμογής / Εκτέλεσης ενός Έργου σε BIM και της σημασίας του στην ροή και διαχείριση των πληροφοριών.
 • Επεξήγηση των επιπέδων πληροφόρησης, πέραν του 3D, που περιλαμβάνονται στο BIM. (Χρόνος, Χρήμα, Βιωσιμότητα και Διαχείριση Έργων)
 • Θα προβληθούν εκπαιδευτικά Video, θα επεξηγηθεί το περιεχόμενο και θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.


Unit 5. BIM-Maturity-Levels-Level-0-Level-1-Level-2-Level-3

 • MEP-Coordination_Everything-You-Need-to-Know_Process_Benefits_Approach

Ανάλυση περιεχομένου:

 • Επεξήγηση των επιπέδων «ωρίμανσης» στην εφαρμογή του BIM.
 • Συντονισμός των εργασιών των διαφόρων κλάδων (Ηλεκτρολόγων, Μηχανολόγων, Αποχετεύσεων κλπ) σε περιβάλλον BIM.
 • Θα προβληθούν εκπαιδευτικά Video, θα επεξηγηθεί το περιεχόμενο και θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.


Unit 6. What is the IFC_ Industry Foundation Class

 • COBie-Standard-Information-Exchange-System-of-BIM

Ανάλυση περιεχομένου:

 • Επεξήγηση του Industry Foundation Classes (IFC), του διεθνούς προτύπου ανταλλαγής και κοινής χρήσης πληροφοριών σε περιβάλλον BIM.
 • Επεξήγηση του προτύπου Construction Operations Building Information Exchange (COBie) που είναι μορφή δεδομένων και στοιχείων χωρίς γεωμετρικές πληροφορίες που μπορεί να μεταφερθεί χρησιμοποιώντας φύλλα εργασίας ή σχεσιακές βάσεις δεδομένων.
 • Θα προβληθούν εκπαιδευτικά Video, θα επεξηγηθεί το περιεχόμενο και θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.


Unit 7. Tips for Revit Beginners

 • Tips and Techniques to Create Accurate Shop Drawings with Revit

Ανάλυση περιεχομένου:

 • Το Revit είναι το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα κατασκευής / δημιουργίας και διαχείρισης 3D μοντέλων. Θα δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες για καλύτερη χρήση.
 • Θα δοθούν συμβουλές και θα επεξηγηθούν τεχνικές για καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων του προγράμματος Revit.


Unit 8. What is Clash Detection in BIM Process

 • How BIM is Facilitating Facility Management Process

Ανάλυση περιεχομένου:

 • Κατά την εφαρμογή του BIM ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα αποφυγής συγκρούσεων ή ανίχνευσης συγκρούσεων, μεταξύ των διαφόρων δομικών στοιχείων ή και υπηρεσιών. Θα γίνει αναφορά και επεξήγηση της διαδικασίας.
 • Θα εξεταστεί το FM για την διαχείριση των εγκαταστάσεων στο περιβάλλον BIM. Θα προβληθούν εκπαιδευτικά Video, θα επεξηγηθεί το περιεχόμενο και θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 930.00
 • € 640.00
 • € 0.00
 • € 290.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 930.00
 • € 0.00
 • € 176.70
 • € 930.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τετάρτη - 13 Μαρτίου 2024

Ώρα

14:30 - 18:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 20 Μαρτίου 2024

Ώρα

14:30 - 18:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 27 Μαρτίου 2024

Ώρα

14:30 - 18:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 03 Απρ 2024

Ώρα

14:30 - 18:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 08 Απρ 2024

Ώρα

14:30 - 18:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 10 Απρ 2024

Ώρα

14:30 - 18:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Δευτέρα - 15 Απρ 2024

Ώρα

14:30 - 18:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Τετάρτη - 17 Απρ 2024

Ώρα

14:30 - 18:45

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : BIM REVIT For Engineers

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
AutoCAD: Beginner To Professional...

AutoCAD is an important software tool for anyone working in engineering, architecture and manufacturing. The course covers the development of computer-aided des...

17/04/2024 15:00

35 ώρες (10 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Prince2 Practitioner: From Theory to Practice...

The current workshop prepares for the PRINCE Practitioner Exams. PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) is a process-based approach for project manag...

09/05/2024 08:15

21 ώρες (4 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Introduction to Adobe Photoshop...

Το Adobe Photoshop είναι ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται εκτενώς για την επεξεργασία εικόνας, γραφιστική και ψηφιακή τέχνη. Το Photoshop είναι το σημείο αναφο...

10/05/2024 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)

BIM Revit for MEP Systems (Mechanical, Electrical, Plumbing)...

BIM (Building Information Modeling) είναι μια διαδικασία που υποστηρίζεται από διάφορα εργαλεία και τεχνολογίες (Hardware & Software) που περιλαμβάνουν τη δημιο...

13/05/2024 14:30

40 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Editc (Λευκωσία)

Using Canva for Social Media Visuals, Videos and Infographics for Busi...

In this course participants will learn how to use Canva. Canva is an online graphic tool that is used to create designs for various categories. This course star...

15/05/2024 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Lumion Landscaping...

Lumion is an essential tool for everyone who wants to visualize their building designs. It produces impressive, high quality videos very quickly and is extremel...

17/05/2024 08:30

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Visual Communication & Graphic Design Techniques in Marketing/ Adverti...

Στο σεμινάριο Visual Communication διδάσκονται τα προγράμματα Photoshop, Illustrator, InDesign παράλληλα με τις πρακτικές τεχνικές της σύγχρονης γραφιστικής. ...

22/05/2024 08:15

40 ώρες (8 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online