Εκπαίδευση Υπεύθυνων Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

- Ποιότητα και Σχετικά Πρότυπα

11 Οκτ 2022 09:00 19 Οκτ 2022 16:45
Ελληνικά
21 ώρες ( 3 μέρες )
Εκπαίδευση Υπεύθυνων Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το Διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015΄όπως και όλα τα Συστήματα Διαχείρισης (με βάση άλλα διεθνή πρότυπα), έχουν ως βασική απαίτηση την δέσμευση της διοίκησης και την εμπλοκή όλων των εργαζομένων. Συνδετικός κρίκος μεταξύ της Διοίκησης και των εργαζομένων αποτελεί ο Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ή αλλιώς Quality Assurance Manager), o οποίος έχει ρόλο κλειδί στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΔΠ (Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας). 

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μέρος Α

Το άτομο αυτό είναι αρμόδιο για τον συντονισμό, οργάνωση, εφαρμογή και εποπτεία βασικών διεργασιών του ΣΔΠ όπως είναι (ενδεικτικά) η:

 • Δημιουργία, αναθεώρηση και διανομή εγγράφων
 • Δημιουργία και διαφύλαξη των αρχείων
 • Τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων
 • Οργάνωση και υλοποίηση συναντήσεων Ανασκόπησης Διοίκησης
 • Αξιολόγηση των προμηθευτών/ συνεργατών
 • Εφαρμογή Ποιοτικών Ελέγχων (ανάλογα το είδος της εταιρείας/ οργανισμού)
 • Εφαρμογή εσωτερικών επιθεωρήσεων
 • Διαχείριση Αστοχιών, διορθωτικών ενεργειών κλπ

Σκοπός λοιπόν του εκπαιδευτικού μας προγράμματος είναι να στηρίξει τα άτομα αυτά εμβαθύνοντας με πρακτικά παραδείγματα στις μεθόδους ανάπτυξης, ελέγχου, επίβλεψης, επιτήρησης και βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης ενός οργανισμού με βάση το πρότυπο ISO 9001 και να τους δώσει τις γνώσεις και τα εφόδια να το υλοποιήσουν επιτυχημένα ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή πιστοποίηση αλλά και η συνεχής βελτίωση στον οργανισμό και η ικανοποίηση των πελατών.

ΜΕΡΟΣ Β

Για να μπορέσει ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας να παρακολουθήσει την απόδοση του Συστήματος Διαχείρισης γίνεται καθορισμός των KPI’s ανά κρίσιμη διεργασία.

Οι δείκτες KPI’s χρησιμοποιούνται κυρίως από τις εταιρίες για τους εξής λόγους:

 • Την αξιολόγηση της επιτυχίας του κάθε οργανισμού σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει. Την προετοιμασία και το σχεδιασμό για την επίτευξη του τελικού στόχου.
 • Τον προσδιορισμό του επιπέδου της εταιρίας
 • Την παρακολούθηση της καλύτερης απόδοσης και τον καθορισμό σε πραγματικό χρόνο των θεμάτων που χρειάζονται βελτίωση.
 • Υψηλότερη απόδοση των εργαζόμενων αφού έχουν καλύτερη αίσθηση των επιπέδων παραγωγής και τείνουν να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια.
 • Παρέχονται στα ενδιαφερόμενα μέρη (Διευθυντικά στελέχη, εργαζόμενοι, μέτοχοι, ελεγκτικοί οργανισμοί ) πληροφορίες ως προς τις λειτουργίες του οργανισμού, τις αποδόσεις που έχει και αν είναι σε καλό δρόμο σύμφωνα με τις προβλέψεις.
 • Γίνεται πιο εύκολη η σύγκριση μεταξύ των εταιρειών, είτε είναι ανταγωνιστικές είτε συνεργαζόμενες.
 • Μετρούν τη βελτίωση ή την επιδείνωση της απόδοσης μιας δραστηριότητας, που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την επιτυχημένη λειτουργία μιας επιχείρησης.
 • Αναγνωρίζει την επιχείρηση ως σύστημα και περιλαμβάνει κατηγορίες δεικτών για κάθε επίπεδο απόδοσης της επιχείρησης.


Σκοπός λοιπόν του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες

 • να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με τα Συστήματα Μέτρησης Απόδοσης στις επιχειρήσεις,
 • να αναπτύξουν δεξιότητες ως προς τον σχεδιασμό των κατάλληλων για την επιχείρηση τους δεικτών (KPI;s) και υποστηρικτικών διαδικασιών
 • να υιοθετήσουν ένα τέτοιο Σύστημα στην επιχείρηση τους

Τέλος, με την ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα προκύπτουν από την εφαρμογή του Συστήματος αυτού θα μπορούν να επιτύχουν την συνεχή βελτίωση της εταιρείας και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 1. Καθορισμένους Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης σε φορείς, που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 και να εμβαθύνουν σε αυτό.
 2. Εργαζόμενους που η Διοίκηση του οργανισμού τους, σκοπεύει να ορίσει ως Υπεύθυνους Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 3. Διευθυντές και Υπεύθυνους Τμημάτων εταιρειών και οργανισμών, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας.
 4. Υπεύθυνους Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Πληροφοριών, Ασφάλειας και Υγείας, Τροφίμων, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεματολόγιο

ΜΕΡΟΣ Α

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Πρότυπο ISO 9001:2015
 • Ενότητα 2: Πλαίσιο Λειτουργίας του Οργανισμού (κεφ. 4 προτύπου)
 • Ενότητα 3: Ηγεσία (κεφ. 5 προτύπου)
 • Ενότητα 4: Σχεδιασμός (κεφ. 6 προτύπου)
 • Ενότητα 5: Υποστήριξη (κεφ. 7 προτύπου)
 • Ενότητα 6: Λειτουργία (κεφ. 8 προτύπου)
 • Ενότητα 7: Αξιολόγηση Επιδόσεων (κεφ. 9 προτύπου)
 • Ενότητα 8: Βελτίωση (κεφ. 10 προτύπου)

ΜΕΡΟΣ Β

 • Ενότητα 1: H εταιρεία ως αλυσίδα παραγωγής αξίας
 • Ενότητα 2: Προσδιορισμός των στόχων παραγωγικότητας και της τρέχουσας
 • μέτρησης της εταιρείας σας
 • Ενότητα 3: Οι στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 607.00
 • € 357.00
 • € 115.33
 • € 250.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 607.00
 • € 231.00
 • € 71.44
 • € 376.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 11 Οκτ 2022

Ώρα

09:00 - 16:45

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Πέμπτη - 13 Οκτ 2022

Ώρα

09:00 - 16:45

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Τετάρτη - 19 Οκτ 2022

Ώρα

09:00 - 16:45

Τοποθεσία:

Λεμεσός

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Εκπαίδευση Υπεύθυνων Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας