Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών,

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Soft Skills / Επικοινωνία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι

30 Σεπ 2022 14:00 09 Οκτ 2022 17:15
Ελληνικά
42 ώρες ( 6 μέρες )
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών,

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης διαμεσολαβητών είναι σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο απολύτως στις προβλέψεις του ν.159/(Ι)/2012 περί ορισμένων θεμάτων διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν κάθε απαραίτητη γνώση και δεξιότητα ώστε να είσαι σε θέση να επιτελούν αποτελεσματικά το ρόλο τους ως διαμεσολαβητές και βεβαίως να παρέχει την απαραίτητη κατάρτιση για την εγγραφή όσων εκπαιδευτούν στον κατάλογο διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος ν.159 (Ι)/2012. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης και κατάρτισης τους οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διεξάγουν αποτελεσματικά, ως διαμεσολαβητές, διαδικασία διαμεσολάβησης αστικής ή/και εμπορικής διαφοράς.

Το πρόγραμμα παρέχει 7 προσομοιώσεις διαμεσολάβησης αστικής ή/και εμπορικής διαφοράς με βάση τις απαιτήσεις των προδιαγραφών για εγγεκριμένα προγράμματα από το  Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ολοκληρώνοντας το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Περιγράφουν πλήρως το θεσμό και τις θεμελιώδεις αρχές της διαμεσολάβησης και να τη διακρίνουν από άλλές μεθόδους εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών
 • Περιγράφουν όλο το νομοθετικό πλαίσιο περί διαμεσολάβησης στην Κύπρο και πανευρωπαϊκά
 • Περιγράφουν πλήρως τη διαρθρωμένη διαδικασία και τα στάδια της διαμεσολάβησης καθώς και το ρόλο και τα καθήκοντα του διαμεσολαβητή σε αυτή από την έναρξη έως το τέλος της
 • Αναγνωρίζουν το πεδίο εφαρμογής της διαμεσολάβησης προκειμένου να την  εφαρμόσουν στην πράξη
 • Να διαμεσολαβούν σε μια δεκτική διαμεσολάβησης διαφορά στην πράξη
 • Αναλύουν και επεξεργάζονται θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα σε σχέση με τη διαμεσολάβηση
 • Υιοθετούν τον κώδικα δεοντολογίας των διαμεσολαβητών

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε:

 • Κατόχους πτυχίου Νομικής δυνάμενους να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου
 • Δικηγόρους που ασκούν το επάγγελμα και είναι κάτοχοι άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον περί Δικηγόρων Νόμο 
 • Κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είναι ή δύνανται να γίνουν μέλη του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, όπως ενδεικτικά πτυχιούχοι ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, οικονομικών, εργαζόμενοι στον τομέα ανθρώπινου δυναμικού κ.ά ή του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, όπως οι μηχανικοί.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Topics

 • Εισαγωγή στο πρόγραμμα, στις θεματικές του και στους εκπαιδευτικούς του στόχους
 • Εισαγωγή στις μεθόδους εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών (ADR), σύγκριση μεταξύ τους και σύγκριση/συσχετισμός της διαμεσολάβησης με τη δικαστική επίλυση των διαφορών και τα τακτικά δικαστήρια
 •  Η συμφωνία προς διαμεσολάβηση και η περίπτωση med-arb
 • Παρουσίαση του πως γίνεται κάποια/κάποιος διαμεσολαβητής
 • Παρουσίαση επεξηγηματικού video
 • Ιστορική αναδρομή στη διαμεσολάβηση 
 • Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο της διαμεσολάβησης δυνάμει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαϊου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
 • Βασική παρουσίαση και ανάλυση του θεσμού της διαμεσολάβησης ως εξωδικαστικού τρόπου επίλυσης των υπαγομένων σε αυτή διαφορών του ιδιωτικού δικαίου (αστικών και εμπορικών) βάσει του Ν. 159 (Ι)/2012
 • Διάκριση από τη διαμεσολάβηση στις οικογενειακές διαφορές
 • Παρουσίαση όλων των εξελίξεων περί διαμεσολάβησης σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο τόσο σε ό,τι αφορά στη νομοθεσία όσο και στην πράξη
 • Απορίες-Συζήτηση-ΑνακεφαλαίωσηΑνακεφαλαίωση προηγούμενης μέρας
 • Ανάλυση βασικών θεμάτων εκ του αστικού και εμπορικού δικαίου, όπως δίκαιο συμβάσεων, δίκαιο αστικών αδικημάτων, συμβάσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, εμπορικό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο προστασίας του καταναλωτή,  δίκαιο ηλεκτρονικού εμπορίου κ.ά., ζητημάτων που προκύπτουν από διασυνοριακές διαφορές και σύνδεση τους με τη διαμεσολάβηση
 • Βασικές αρχές της διαμεσολάβησης ως διαρθρωμένης διαδικασίας
 • Διαδικασία επιλογής διαμεσολαβητή Βασική παρουσίαση και επιμέρους ανάλυση της σχέσης και του ρόλου της ψυχολογίας στη διαμεσολάβηση
 • Ανάλυση τεχνικών και στρατηγικών επικοινωνίας, τεχνικών διαχείρισης συγκρούσεων και συγκρουσιακών προσωπικοτήτων, κατανόησης συναισθημάτων
 • Στάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης, ζητήματα νευροφυσιολογίας και επίδρασης αυτών στην ανθρώπινη συμπεριφορα, καθώς και τη σχέση μεταξύ ανθρώπινης ψυχολογίας και διαπραγματεύσεων
 • Δομή και στάδια της διαμεσολάβησης  (εναρκτήριες δηλώσεις, κοινές και ιδιωτικές συνεδρίες)
 • Ορθή και αποτελεσματική διεξαγωγή της διαδικασίας της διαμεσολάβησης,
 • Τρόποι, μοντέλα και είδη διαμεσολάβησης
 • Έναρξη και περάτωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης Η εναρκτήρια δήλωση διαμεσολαβητή  και μερών
 • Προσομοιώσεις εναρκτήριων δηλώσεων διαμεσολαβητή
 • Απορίες-Συζήτηση-ΑνακεφαλαίωσηΑνακεφαλαίωση προηγούμενης μέρας
 • Δίκαιο προστασίας του καταναλωτή και διαμεσολάβηση
 • Ο περί της εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (ν. 85 (Ι)/2017)
 • νόμος του 2017
 • Η διεξαγωγή της διαμεσολάβησης με ηλεκτρονικά μέσα (οn line διαμεσολάβηση-ΟDRΕπιμέρους ανάλυση όλων των ρυθμίσεων του ν.159/(Ι)/2012 περί ορισμένων θεμάτων διαμεσολάβησης σε αστικές διαφορές (ανάλυση κατ’άρθρο).
 • 1η προσομοίωση διαμεσολάβησης
 • Η προσομοίωση βασίζεται σε μία αστική ή εμπορική διαφορά για την οποία οι εκπαιδευόμενοι διεξάγουν διαδικασία διαμεσολάβησής σε συμπυκνωμένο χρόνο και στην οποία συμμετέχουν σε συγκεκριμένους ρόλους. Πιο συγκεκριμένα 1 είναι διαμεσολαβητής, 2 είναι δικηγόρου (νομικοί παραστάτες) και 2 αποτελούν τα μέρη της διαφοράς. Ο κάθε καταρτιζόμενος θα έχει την ευκαιρία μέσα από τις προσομοιώσεις να αναλάβει διάφορους ρόλους
 • Ανατροφοδότηση επί της προσομοίωσης
 • Απορίες-Συζήτηση-ΑνακεφαλαίωσηΑνακεφαλαίωση προηγούμενης μέρας
 • Οι δεξιότητες του διαμεσολαβητή και ο ρόλος του στην επίλυση των διαφορών -εμβάθυνση στη συνειδητοποίηση του ρόλου του διαμεσολαβητή σε κάθε στάδιο
 • Ο ρόλος του νομικού παραστάτη στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και η επίδραση του σε αυτή
 • 2η προσομοίωση διαμεσολάβησης και  ανατροφοδότηση επ’αυτής.
 • Η προσομοίωση βασίζεται σε μία αστική ή εμπορική διαφορά για την οποία οι εκπαιδευόμενοι διεξάγουν διαδικασία διαμεσολάβησής σε συμπυκνωμένο χρόνο και στην οποία συμμετέχουν σε συγκεκριμένους ρόλους. Πιο συγκεκριμένα 1 είναι διαμεσολαβητής, 2 είναι δικηγόρου (νομικοί παραστάτες) και 2 αποτελούν τα μέρη της διαφοράς. Ο κάθε καταρτιζόμενος θα έχει την ευκαιρία μέσα από τις προσομοιώσεις να αναλάβει διάφορους ρόλους.
 • 3η προσομοίωση διαμεσολάβησης
 • Η προσομοίωση βασίζεται σε μία αστική ή εμπορική διαφορά για την οποία οι εκπαιδευόμενοι διεξάγουν διαδικασία διαμεσολάβησής σε συμπυκνωμένο χρόνο και στην οποία συμμετέχουν σε συγκεκριμένους ρόλους. Πιο συγκεκριμένα 1 είναι διαμεσολαβητής, 2 είναι δικηγόρου (νομικοί παραστάτες) και 2 αποτελούν τα μέρη της διαφοράς. Ο κάθε καταρτιζόμενος θα έχει την ευκαιρία μέσα από τις προσομοιώσεις να αναλάβει διάφορους ρόλους
 • Ανατροφοδότηση επί της προσομοίωσης
 • Η δεσμευτικότητα της συμφωνίας που προκύπτει απο τη διαμεσολάβηση, η εκτέλεση αυτής τόσο σε εσωτερικές όσο και σε διασυνοριακές διαφορές
 • Απορίες-Συζήτηση-Ανακεφαλαίωση
 • Ανακεφαλαίωση προηγούμενης μέρας
 • Παρουσίαση και ανάλυση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών
 • Μελέτες περίπτωσης
 • 4η προσομοίωση διαμεσολάβησης και  ανατροφοδότηση
 • Η προσομοίωση βασίζεται σε μία αστική ή εμπορική διαφορά για την οποία οι εκπαιδευόμενοι διεξάγουν διαδικασία διαμεσολάβησής σε συμπυκνωμένο χρόνο και στην οποία συμμετέχουν σε συγκεκριμένους ρόλους. Πιο συγκεκριμένα 1 είναι διαμεσολαβητής, 2 είναι δικηγόρου (νομικοί παραστάτες) και 2 αποτελούν τα μέρη της διαφοράς. Ο κάθε καταρτιζόμενος θα έχει την ευκαιρία μέσα από τις προσομοιώσεις να αναλάβει διάφορους ρόλους
 • 5η προσομοίωση διαμεσολάβησης και  ανατροφοδότηση
 • Η προσομοίωση βασίζεται σε μία αστική ή εμπορική διαφορά για την οποία οι εκπαιδευόμενοι διεξάγουν διαδικασία διαμεσολάβησής σε συμπυκνωμένο χρόνο και στην οποία συμμετέχουν σε συγκεκριμένους ρόλους. Πιο συγκεκριμένα 1 είναι διαμεσολαβητής, 2 είναι δικηγόρου (νομικοί παραστάτες) και 2 αποτελούν τα μέρη της διαφοράς. Ο κάθε καταρτιζόμενος θα έχει την ευκαιρία μέσα από τις προσομοιώσεις να αναλάβει διάφορους ρόλους
 • Παρουσίαση της Διεθνούς Σύμβασης της Σιγκαμπούρης για την εκτελεστότητα συμφωνίας προερχόμενης απο διαμεσολάβηση σε διασυνοριακές διαφορές
 • Απορίες-Συζήτηση-ΑνακεφαλαίωσηΑνακεφαλαίωση προηγούμενης μέρας
 • Καλές πρακτικές εφαρμογής της διαμεσολάβησης στην πράξη,
 • Όργάνωση και προώθηση του έργου του διαμεσολαβητή στο ευρύ κοινό
 • Ζητήματα κόστους και αμοιβών στη διαμεσολάβηση
 • 6η προσομοίωση διαμεσολάβησης και  ανατροφοδότηση επ’αυτής
 • Η προσομοίωση βασίζεται σε μία αστική ή εμπορική διαφορά για την οποία οι εκπαιδευόμενοι διεξάγουν διαδικασία διαμεσολάβησής σε συμπυκνωμένο χρόνο και στην οποία συμμετέχουν σε συγκεκριμένους ρόλους. Πιο συγκεκριμένα 1 είναι διαμεσολαβητής, 2 είναι δικηγόρου (νομικοί παραστάτες) και 2 αποτελούν τα μέρη της διαφοράς. Ο κάθε καταρτιζόμενος θα έχει την ευκαιρία μέσα από τις προσομοιώσεις να αναλάβει διάφορους ρόλους
 • 7η προσομοίωση διαμεσολάβησης και  ανατροφοδότηση επ’αυτής
 • Η προσομοίωση βασίζεται σε μία αστική ή εμπορική διαφορά για την οποία οι εκπαιδευόμενοι διεξάγουν διαδικασία διαμεσολάβησής σε συμπυκνωμένο χρόνο και στην οποία συμμετέχουν σε συγκεκριμένους ρόλους. Πιο συγκεκριμένα 1 είναι διαμεσολαβητής, 2 είναι δικηγόρου (νομικοί παραστάτες) και 2 αποτελούν τα μέρη της διαφοράς. Ο κάθε καταρτιζόμενος θα έχει την ευκαιρία μέσα από τις προσομοιώσεις να αναλάβει διάφορους ρόλους

Methodology

 • Κατά πρόσωπο εκπαίδευση ή Σύγχρονη εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση ή Υβριδική ή μικτή μάθηση
 • Διάλεξη/εισήγηση
 • Μελέτη περίπτωσης
 • Πρακτική άσκηση/Προσομοιώσεις
 • Συζήτηση
 • Ερωτήσεις-απαντήσεις
 • Προβολή
Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1150.00
 • € 714.00
 • € 218.50
 • € 436.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 1150.00
 • € 0.00
 • € 218.50
 • € 1150.00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Παρασκευή - 30 Σεπ 2022

Ώρα

14:00 - 21:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Σάββατο - 01 Οκτ 2022

Ώρα

09:00 - 17:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Κυριακή - 02 Οκτ 2022

Ώρα

09:00 - 17:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Παρασκευή - 07 Οκτ 2022

Ώρα

14:00 - 21:30

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Σάββατο - 08 Οκτ 2022

Ώρα

09:00 - 17:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Κυριακή - 09 Οκτ 2022

Ώρα

09:00 - 17:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Διαμεσολαβητών,

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Business English For Professionals in the Sales and Service Sector...

Εργοδοτούμενοι επιχειρήσεων καλούνται να επικοινωνήσουν στην Αγγλική Γλώσσα για παροχή πληροφοριών, διεκπεραίωση πωλήσεων, εξυπηρέτηση πελατών και συνεργατών. ...

08/05/2024 09:00

30 ώρες (10 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Professional Scrum Master™ (PSM) I...

Professional Scrum Master™ (PSM) is an interactive, activity-based course where students gain a strong understanding of Professional Scrum and the role of the S...

20/05/2024 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Professional Scrum Product Owner I...

This course aims to deliver knowledge and skills to learners who are involved in the development of products and hold the role of SCRUM Product Owner. A Scrum P...

10/06/2024 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Αγγλικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Mastering the Art of Presentations using Powerpoint...

Το πρόγραμμα απευθύνεται στο επιστημονικό προσωπικό και Διευθυντές οι οποίοι αναλαμβάνουν την διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων για τους πελάτες της εταιρείας ...

27/06/2024 08:15

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online