Διαχείριση Δημόσιας Σύμβασης Σύμφωνα με τον ΚΔΠ 138/16

- Οργάνωση/ Διοίκηση/ Ηγεσία - Νομοθεσία, Νομική & Δικηγόροι - Κατασκευές/ Construction

07 Φεβ 2023 08:30 07 Φεβ 2023 16:15
Ελληνικά
7 ώρες ( 1 ημέρα )
Διαχείριση Δημόσιας Σύμβασης Σύμφωνα με τον ΚΔΠ 138/16

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To webinar αφορά την εξοικείωση με τις διαδικασίες διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων και κυρίως με τον τρόπο αντιμετώπισης συμβατικών αλλαγών (contract changes) και απαιτήσεων (claims) καθώς και παρουσίαση των σχετικών οργάνων και αρμοδιοτήτων όπως θεσπίζονται στον ΚΔΠ 138/2016.

ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Με το πέρας του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Να κατανοήσουν τις διαδικασίες διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΚΔΠ 138/2016
 • Να διαχειρίζονται τη σχέση τους με τον Ανάδοχο και την επικοινωνία μαζί του
 • Να αντιμετωπίζουν τις διαφορές και τα ζητήματα που προκύπτουν στη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
 • Να χειρίζονται αλλαγές και απαιτήσεις
 • Να παρακολουθούν και αξιολογούν την απόδοση του Αναδόχου

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε στελέχη τα οποία εμπλέκονται στις διαδικασίες διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων με βάση τον ΚΔΠ 138/2016.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τεχνικές Κατάρτισης:

Προτείνεται η χρήση μοντέρνων μεθόδων εκπαίδευσης για την αφομοίωση της ύλης, με τις οποίες οιnεκπαιδευόμενοι θα κάνουν πρακτική εφαρμογή στα θέματα που διδάσκονται.

Συγκεκριμένα προτείνεται να χρησιμοποιηθούν:

 • Διάλεξη / Εισήγηση
 • Συζήτηση
 • Εργασία σε ομάδες
 • Πρακτική άσκηση
 • Ερωτήσεις Απαντήσεις
 • Case Studies


Εκπαιδευτής

Νίκος Μανωλόπουλος

Ο Νίκος Μανωλόπουλος είναι μαθηματικός, με διδακτορικό στην Πληροφορική, διαθέτει πάνω από τριάντα έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε Ελληνικό και διεθνές περιβάλλον στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς Ελληνικές και ξένες δημόσιες αρχές και επιχειρήσεις. Από το 1990 είναι διευθυντικό στέλεχος της Ελληνικής εταιρείας συμβούλων PLANET Α.Ε., διευθυντής της Μονάδας Εταιρικής Ανάπτυξης, υπεύθυνος για την ανάπτυξη των εργασιών της εταιρείας στην Ελλάδα και την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. Έχει διευθύνει ή συμμετάσχει σε σημαντικό αριθμό έργων, παρέχοντας τεχνικές και επιστημονικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Εθνικών Αναπτυξιακών Σχεδίων, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων, με εστίαση στην επιχειρηματική ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων. Στα περισσότερα από τα έργα αυτά παρείχε επίσης υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού και μεταφοράς τεχνογνωσίας.


Αναλυτικό Κόστος Σεμιναρίου

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 327.00
 • € 119.00
 • € 62.13
 • € 208.00

Για μη-Δικαιούχους ΑνΑΔ

 • € 327.00
 • € 0.00
 • € 62.13
 • € 327.00

Περαιτέρω Κοστολογικές Πληροφορίες

Άνεργοι μπορούν να παρακολουθήσουν Δωρεάν το σεμινάριο εφόσον προσκομίσουν το παραπεμπτικό του Γραφείου Εργασίας και υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στο σεμινάριο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρίτη - 07 Φεβ 2023

Ώρα

08:30 - 16:15

Τοποθεσία:

OnLine Virtual Classroom

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος : Διαχείριση Δημόσιας Σύμβασης Σύμφωνα με τον ΚΔΠ 138/16

Σεμινάρια στην ίδια κατηγορία από τον ίδιο διοργανωτή
Διαχείριση Δημόσιας Σύμβασης Σύμφωνα με τον ΚΔΠ 138/16...

To webinar αφορά την εξοικείωση με τις διαδικασίες διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων και κυρίως με τον τρόπο αντιμετώπισης συμβατικών αλλαγών (contract changes) κα...

07/02/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σύναψη και Εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων σύμφωνα με τον Νόμο 73(Ι)2016 κ...

Οι δημόσιες συμβάσεις διέπονται από τη Νομοθεσία και η ορθή και αποτελεσματική διαχείριση τους είναι υψηλής σημμασίας. Οι βέλτιστες πρακτικές που θα διδαχθούν σ...

13/02/2023 08:30

21 ώρες (3 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Δημόσιες Συμβάσεις για τον Ιδιωτικό Τομέα...

Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων καθορίζονται με το Νόμο 73(Ι)2016. Ο νόμος αυτός καθορίζει, μεταξύ άλλων, τις διαδικασίες υποβολής, την τυπολογία και ...

21/02/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Project Management Professional...

Companies often deal with projects that need to be delivered before a specific date, within a budget and satisfying specific quality objectives.The Project Mana...

09/03/2023 09:00

35 ώρες (5 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Σύνταξη Εγγράφων Διαγωνισμού στο Πλαίσιο Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων...

Μεταφορά βασικών γνώσεων για την σύνταξη των εγγράφων διαγωνισμού για διαφόρους τύπους διαγωνιστικών διαδικασιών και ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης σύμφ...

15/03/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Αξιολόγηση Προσφορών και Ανάθεση Σύμβασης στο Πλαίσιο της Διαδικασίας ...

Η αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων (νόμος 73/2016), αποτελεί τη σημαντικότερη φάση της διαδικασίας, καθώς οδηγεί στην επιλο...

04/04/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Κριτήρια Ανάθεσης και Τεχνικές Προδιαγραφές στη Διαδικασία Σύναψης Δημ...

Καθώς η νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων (νόμος 73/2016) αναδεικνύει την επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης και τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών σε κομβικές ...

09/05/2023 08:30

7 ώρες (1 ημέρα)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online

Βασικές Αρχές Εργατικής Νομοθεσίας...

Σκοπός του προγράμματος είναι δώσει στους καταρτιζόμενους τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες στους καταρτιζόμενους που θα τους βοηθήσουν να διαχειρίζονται απ...

31/05/2023 08:30

14 ώρες (2 μέρες)

Ελληνικά

Επιχορηγημένο-ΑνΑΔ

Live Online